A 2002. évi Jet-Ski Or­szá­gos Baj­nok­ság Díj­ki­osz­tó ün­nep­sé­gé­re ke­rült sor de­cem­ber 7-én a Contact Wes­tern Bi­li­árd Köz­pont­ban. 11 ka­te­gó­ria győztesei ve­het­ték át a baj­no­kok­nak já­ró dí­ja­kat. A 2002-es év leg­ered­mé­nye­sebb ver­seny­zői: Sü­me­gi Lász­ló és Czeller Bé­la let­tek.
Az év fel­fe­de­zett­je: Tóth Ti­bor, és a Jet-Ski Sport Örö­kös Ma­gyar Baj­no­ka cí­met Sza­bó Lász­ló ér­de­mel­te ki. A novice ka­te­gó­ri­ák­ban a klu­bok kö­zöt­ti ver­senyt a Properteam Jet-Ski Club, a pro és expert ka­te­gó­ri­ák­ban a Csepregi Vízisport Club nyer­te az idei baj­nok­sá­got.