Szilárd minőségű, víz elemű, negatív jegy. Uralkodó bolygó: Plútó. Szerencseszíne: Mélyvörös. Szerencseköve: opál. Fa: tüskés növények. Virág: a sötétvörös virágok, pl. a muskátli. Temperamentumára egyaránt jellemző a heves szenvedélyesség és a visszafo­gott tartózkodás, mint ahogy érzelmei is szélsőségek között ingáznak.

Temperamentumára egyaránt jellemző a heves szenvedélyesség és a visszafo­gott tartózkodás, mint ahogy érzelmei is szélsőségek között ingáznak.

 

A Skorpió (október 23-november 21.)érzelmei

Elutasítja a kompromisszumokat, érzékeny és bizal­matlan, emiatt gyakran érzi úgy, hogy alábecsülik vagy fenyegetik. A veszé­lyes helyzeteket sokkal előbb megérzi, mint mások. Zárkózottságot és megkö­zelíthetetlenséget mutat a külvilágnak. Mindezek mögött azonban nagyfokú sebezhetőség és a visszautasítástól való félelem bújik meg.

 

Érdeklődését felkelti minden, ami fel­forgató hatású, legyen az akár a művészetben, akár a hétköznapi élet­ben. A szélsőségek iránti vonzalma következtében tetszik neki a morbiditás, és a borzongó szépség. Ezt ki is mutat­ja, provokálja vele környezetét. Szereti, ha túllép határokat, titkokat tárhat fel, tabukat sérthet meg. Imád embereket szédíteni, tudja, hogyan kell manipulálni. Aki együtt él vele, tudja, hogy a Skorpió rettenetesen tud szeretni, de gyűlölni is. Nem élvezi a szerelmet, ha minden túl simán megy. Akibe egyszer beleszeret,

 

azt mindenképpen meg akarja kapa­rintani. Nagyon féltékeny, nem viseli el a hűtlenséget, ennek ellenére ő maga hűtlenkedik. Erotikája tűz és víz egyszerre, a tabuk határán, ez is fokozza mágikus kisu­gárzását. Szenvedélyes szerető, aki a szexben is intenzív élményeket keres, és partnerét édes bűnökre csábítja. A Skorpió anyaként nem bíz a véletlenre semmit. Gyermekeihez fűződő viszonyá-ban hatalom és kiszolgáltatottság váltja egymást. Nagy energiával képes meg­védeni őket a kívülről jövő támadásokkal szemben. Még ha nincs is a legjobb viszony közöttük, akkor is egy Skorpió anya lelke mélyéből szereti őket, és szük-ség esetén mindenét feláldozná értük.

 

A Skorpió apát gyermekei bálvány­ként imádják, apjuk tekintélye szent és sérthetetlen. Hamar megtanítja nekik, hogyan kell érvényesülni az életben, azt is, hogy soha ne adják fel a küzdelmet. Erős önfegyelemre neveli őket, néha túl szigorú is velük. Képes mindent megten­ni gyermekeiért.

 

A Skorpió munkastílusa, vállalko­zása, munkahelyi környezete, fog­lalkozása

A Skorpió a semmiből kezdés szakértője. Uralkodó bolygója, a Plútó támogatásával legjobb teljesítményét élet-halál ügyek­ben adja, és úgy érzi magát válsághely­zetekben, mint hal a vízben. Az induló vállalkozásaiban bőven van lehetősége merészségét bizonyítani, és szándéko­san keresi az efféle üzleti nehézségeket, hogy erejét próbára tegye. Teljes maga­biztosságot sugároz. Legtöbbször azért sikeres vállalkozó, mert a kockázatot és nyereséget vonzó szövetségessel osztja meg. De azért a Skorpiók általában újjá­szervezéssel szoktak foglalkozni, mint vadonatúj vállalatok alapításával.

 

A gyors és tüzes Kostól eltérően lassan és fegyelmezetten tör a siker felé, és türelmesen várja a megfelelő időt, mikor célját elérheti. Mivel nagyon sok és intenzív az energiája, inkább válsághely­zetekre tartogatja, ahol életek forognak kockán. A Skorpiók általában kerülik a hagyományos vállalkozói rivaldafényt, inkább az árnyékban maradnak.

 

A Skorpió munkastílusa

Nyugodtan és eredményesen dolgoz­nak, és sikerük titkára nehéz rájönni. Munkájukban titoktartók, és kevesen tudják róluk, hogy igazán mit is csinál­nak. Nem követelnek maguknak sok figyelmet. Szeretnek mások után nyo­mozni, és gyakran találják magukat az irodai intrikák közepén. Alig van szüksé­gük irányításra, céljaik elérésére mindig ötletes módszerek jutnak az eszükbe.

A Skorpió higgadtan és megfontoltan tűzi ki maga elé feladatait, és elhatározása megingathatatlan. Megőrzi hidegvérét, bármibe is kerüljön. Mindig, mindenhol résen van, és egyszerre fondorlatos és érzékeny. Látszólag semmit sem forral­nak és ártalmatlanok, mialatt a legör­dögibb puccsokat főzik ki. Ha sürgeti őket az idő, kiadja érzelmeit, és minden útjába kerülő akadályt megsemmisít. Az emberek megérzik a Skorpió gyilkos oldalát, általában vigyáznak, hogy ne provokálják őket. Rendkívül leleményesek, és még a leg­nehezebb körülmények között is ered­ményesen dolgoznak.

 

A Skorpió munkahelyi környezete

A munkahelyükön teremtenek maguk­nak egy csendes kis zugot, ahová csak az léphet be, akiket szeretnek, és akiben megbíznak. Attól függetlenül, hogy egye­dül vagy csoportban dolgoznak, nem tűrik a kínos érzelmi megnyilvánulásokat. Megkívánja munkatársaitól is, hogy ural­kodjanak indulataikon. A Skorpió irodája ritkán tágas és napos élénk színekkel és zenével. Inkább sötét és félhomályos. Asztalát családi fényképek díszítik, vala­mint emlékek, tárgyak. Minden tettéből   sugárzik a céltudatosság, és mind ered­ményesebb munkát követel munkatár­saitól. Gyengéknek semmi keresnivaló­juk nincs ott, többre tartja az igazságot és értéket, mint az érzelmességet.

Általában szoros barátságokat köt munkahelyén, ezek egy életre szólnak. Nagyon fontos számára, hogy mindent megtudjon munkatársai magánéletéről, problémáiról, hogy felszabadult viszony­ban legyen velük. A Plútó miatt mindig is ő lesz az iroda pszichiátere.

 

 

Legmegfelelőbb foglalkozások

A Skorpió vezetőként vadul őrzi meg­hódított területét, de ambícióját elrejti. Ritkán emeli föl a hangját, az emberek érzik, hogy fejük fölött lebeg a fullánkja, és általában tisztelet­tudóan viselkednek vele. Ugyanolyan keményen dolgozik, mint a csapat többi tagja, de a gyen­geséget nem tűri el maga körül. Szere­ti kézben tartani az embereket, s feltétle­nül tudnia kell szán­dékukat. Akik csaló­dást okoznak neki, soha nem bocsát meg, sőt, néha meg is bosszulja.

 

Beosztottként vállalja a felelősséget sike­reiért vagy kudarca­iért. Biztosak saját képességeikben, érzik, hogy minden rajtuk múlik. A Skor­pió beosztottak tud­ják, hogy nem any­nyira gyorsak, hogy megsemmisítsék a fölöttük állókat. A pénzügyi világban a Skorpió az erősza-kos vállalatfelvásárlás és az átszervezés mestere. A csőd szakértője. Gyakori fog­lalkozásai: magánnyomozás, nehézipar, restaurálás, bányászat, kutatás, orvostu­domány, pszichiátria, csődszakértő.

 

Egészség, sport

A Skorpiók sportja elsősorban a vízzel kapcsolatos sportok, de nagyon sok Skorpió választja az éles, hegyes esz­közökkel való sportot, így a vívást. Ez nagy kihívás számukra, és egy kicsit különlegesnek is érzik. Lényeges a moz­gás az életükben, és inkább olyan spor­tot választ, ahol lényeges a nagyfokú koncentrálás, legyen szó küzdő- vagy vízisportról. A Rákhoz hasonlóan nagyon fontos, hogy mindent élvezetből és ne kényszerből csináljon. A Skorpió jegyhez tartozó testrész: nemi szervek, orr, vég­bél, farcsont, ülőcsont. Egészségügyi szempontból uralkodó bolygója, a Plútó miatt ide tartoznak a nemi szervek, így ezek érzékenyebbek lehetnek. Ételei: erőteljes ízű ételek

 

A Skorpió uralkodó bolygója a Plútó

Hatalmas lelkierőt, hipnotikus képessé­get és kimagasló gyógyító erőt jelent. Állandóan a mélyreható változásra törek­szik önmagában és másokban is. Nem ijed meg a legmélyebb szakadéktól sem. A Plútóval kapcsolatos tapasztalatok mindig összefüggnek a hatalommal és a tehetetlenséggel, a függőséggel. Problé­mája lehet a hatalommal való visszaélés, beteges ellenőrzési vágy. Képtelen az embereket, dolgokat elengedni. Egész­ségügyi vonatkozásaiban ide tartoznak a nemi szervek és a gyulladásos beteg­ségek. Szeretném hangsúlyozni, hogy a fenti analógiák általánosítások. Sok egyéb tényezőt is meg kell vizsgálnunk, és kombinálnunk kell egymással, hogy mindenki saját magáról valós képet kap­jon. A jegyeken kívül házak, bolygók és fényszögeik értelmezése ad teljes képet.

 

Báthory Kata