Kicsit több mint egy éve, Kállai Ildikót meghívták Las Vegasba a fitnesz olimpiára, ahol az IFBB (Nemzetközi Fitnesz és Body Building Szövetség) látta vendégül.

 

Ildikó a nagyszabású rendezvény egyik főszereplőjévé lépett elő, hiszen emlékplakettet kapott a nemzetközi szövetségtől, az utánpótlás nevelésben nyújtott kimagasló teljesítményéért.
Ami­kor va­la­kit ilyen ren­dez­vény­re meg­hív­nak, már ma­gá­ban az is óri­á­si el­is­me­rés. Meg­pró­bál­tam a le­he­tő leg­jobb for­má­ban ki­utaz­ni. Oly­an­­nyi­ra jól si­ke­rült, hogy min­den­ki azt hit­te, hogy vis­­sza­tér­tem a ver­seny­zés­hez.

Ha jól hal­lot­tuk, ak­kor tény­leg vis­­sza­tér a pó­di­um­ra, rá­adá­sul a pro­fik kö­zött?

Igen, bár ele­in­te nem ez sze­re­pelt a ter­ve­im kö­zött. Meg­néz­tem a po­ten­ci­á­lis el­len­fe­le­ket és ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tot­tam, hogy én is le­he­tek olyan jó, mint ők. Versenyformámban, azt hi­szem, min­den­ki­vel fel­ve­he­tem a ver­senyt, eb­ben Tí­mea Majorova is meg­erő­sí­tett. A pro­fi szö­vet­ség meg­hí­vott a ver­se­nye­i­re, így in­dul­ha­tok a leg­job­bak kö­zött, és re­mé­lem, rá­szol­gá­lok a bi­zal­muk­ra. 

S. Buranits Il­di­kó, a ma­gyar­or­szá­gi Pro­fi Test­épí­tő és Fitnesz Li­ga el­nö­ke se­gí­tett ön­nek ab­ban, hogy új ima­ge–e le­gyen. 

Na­gyon so­kat kö­szön­he­tek Il­di­kó­nak. Ő be­szélt rá az ima­ge vál­tás­ra. A fe­né­kig érő ha­ja­mat le­vá­gat­tuk hát­kö­zé­pig, ez a fri­zu­ra sok­kal len­dü­le­te­sebb. Az öl­töz­kö­dé­si stí­lu­so­mat is tel­je­sen meg­vál­toz­tat­tuk. Ko­ráb­ban ki­zá­ró­lag   a fő­szpon­zo­rom­tól, a Reeboktól ka­pott, spor­tos hol­mik­ban jár­tam. Min­dig tren­di vol­tam – és va­gyok ma is – a sport­ru­há­zat­ban. Addig még a ki­ra­ka­to­kat sem néz­tem meg, nem­hogy vá­sá­rol­tam vol­na más egye­bet. Ma vál­to­za­tos a stí­lu­som, min­dig az al­ka­lom­hoz meg­fe­le­lő. Ked­ve­lem a fi­nom nő­i­es da­ra­bo­kat, de szí­ve­sen hú­zok fel egy dö­gös far­mert, ami­ben az Energy fa­zon­ja­it ked­ve­lem. Ko­ráb­ban so­ha nem lát­tak szok­nyá­ban, ál­mom­ban sem gon­dol­tam, hogy a leg­szebb estélyiket vi­sel­he­tem. Ma a Sentiments di­vat­ház ter­ve­zői sa­ját kol­lek­ci­ót álmodnak rám. Na­gyon sze­ren­csés­nek ér­zem ma­gam, olyan ez, mint egy cso­dás álom és én nem aka­rok fel­éb­red­ni. Ele­in­te ki­csit fur­csa ér­zés volt, de az el­is­me­rő pil­lan­tá­sok tü­zé­ben ha­mar meg­szok­tam a nőiesebb, sze­xi­sebb ruhaneműket. Akik lát­tak az „át­vál­toz­ta­tá­som” előtt, és utá­na, azok azt mond­ták, hogy elő­nyöm­re vál­toz­tam. Most ha tü­kör­be né­zek, nem csu­pán egy anya te­kint vis­­sza rám, ha­nem egy nő­i­es nő, és ezt na­gyon él­ve­zem. So­ha nem sza­bad el­hagy­ni ma­gun­kat, ezt min­den nő­tár­sam­nak üze­nem.

Nemcsak a já­ró­ke­lők, és a sport­ág sze­rel­me­sei vet­ték ész­re az ima­ge vál­tá­sát. A Nivea ha­zai kép­vi­se­le­te is szer­ző­dést aján­lott ön­nek.

Nyá­ron ál­lan­dó fel­lé­pő vol­tam a Bor­so­di Beachen, a Nivea  rendezvényein, ahol több száz, né­ha több, mint ezer strandolót tor­náz­tat­tam meg. A höl­gyek ott is kér­dez­ték tő­lem, hogy én mely ter­mé­ke­ket hasz­ná­lom a Nivea csa­lád­ból. Min­den­nap­ja­im­ban fon­tos sze­re­pet kap a szép­ség­ápo­lás, ezért szin­te min­den ter­mé­kük meg­ta­lál­ha­tó a pol­co­mon. La­bo­ra­tó­ri­u­mi tisz­ta­sá­gú­ak, így szí­ve­sen hasz­ná­lom őket. A NiveA-t nem csak ki­tű­nő ha­tá­sa, de fi­nom, tisz­ta il­la­ta mi­att is ked­ve­lem. Ala­pos arc­tisz­tí­tás és tonizálás a NIVEA Visage 2 in 1 Arc­tisz­tí­tó Krém és Tonikkal, e nél­kül nem múl­hat el nap. He­ten­te egy­szer mély­tisz­tí­tást vég­zek a NIVEA Visage Kí­mé­lő Bőr­ra­dír­ral, amely el­tá­vo­lít­ja a szá­raz bőrlemezkéket. Hid­ra­tá­lás a NIVEA Visage Aqua Beauty-val, az­tán jö­het a kön­­nyű ala­po­zó és a le­he­let­nyi smink, amely még a vá­ro­si szen­­nye­ző­dés­től is óv­ja a bő­rö­met. Es­te le­fek­vés előtt is­mét jö­het a pi­hen­te­tő ké­nyez­te­tés a tisz­tí­tást kö­ve­tő­en, NIVEA Visage Re­ge­ne­rá­ló éj­sza­kai krém­mel és né­hány csepp NIVEA Visage Q10 Plus Szem­ránck­rém­ segítségével. Test­ápo­lás­hoz NIVEA Bőrfeszesség Meg­óvó Lotion Q10-es test­ápo­lót hasz­ná­lok. Szo­lá­ri­u­mo­zás után pe­dig NIVEA Sun Na­po­zás Utá­ni Test­ápo­lót, amely hűsíti a bő­rö­met.

Ho­gyan tel­nek a nap­jai, most, hogy is­mét ver­se­nyez­ni kezd?

A fő­ál­lá­som a Westel bel­ső, dol­go­zói Fitness ter­mé­ben van, ahol a szak­mai ve­ze­tő va­gyok. Csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ban üze­mel­tet­jük a komp­le­xu­mot. Egyé­ni edzés­ter­vet ké­szí­tek, vagy szak­ta­ná­cso­kat adok az ét­ke­zés­ben, az élet­vi­tel­ben. Al­kal­man­ként pe­dig a Lurdyban lé­vő fitneszteremben fo­ga­dom a magántaníványaimat, és azo­kat, akik fo­gyó­kú­rá­hoz kér­nek tő­lem ta­ná­cso­kat. Ez­után ro­ha­nok ha­za a kis­fi­am­hoz Zalánhoz. Őrá ad­dig édesanyám vi­gyáz, aki a leg­biz­to­sabb tá­ma­szom. Az es­te hát­ra­lé­vő ré­szét már együtt töl­töm a csa­lá­dom­mal. A nap­ja­im ugyanúgy tel­nek, mint ko­ráb­ban, csak nap­köz­ben ke­mé­nyeb­ben, el­szán­tab­ban és cél­tu­da­to­sab­ban edzek. 

A kö­vet­ke­ző ver­se­nye jú­ni­us he­te­di­kén lesz. El­kezd­te már a fel­ké­szü­lést?

Ter­mé­sze­te­sen, már ko­ráb­ban el­kezd­tem fel­ké­szül­ni, de egy saj­ná­la­tos bal­eset kés­lel­tet­te a vis­­sza­té­ré­se­met. Karamboloztam a Birizdó Kft.-től hasz­ná­lat­ra ka­pott   Mer­ce­desszel, de sze­ren­csé­re meg­úsz­tam na­gyobb sé­rü­lé­sek nél­kül. Sze­ren­csé­re a tá­mo­ga­tóm bi­zal­ma nem in­gott meg ben­nem, mert a bal­eset­nek vét­len szen­ve­dő­je és nem az oko­zó­ja vol­tam. Most foly­ta­tom a fel­ké­szü­lést, hi­szen a ha­zai kö­zön­ség előtt re­mek for­má­ban sze­ret­nék vis­­sza­tér­ni. 

Mi­lyen ered­mén­­nyel len­ne elé­ge­dett a jú­ni­u­si Eu­ró­pa Ku­pán?

­Azt hi­szem, ha si­ke­rül­ne az el­ső négy­ben vé­gez­ni, az bra­vú­ros vis­­sza­té­rés len­ne. Ezzel kva­li­fi­kál­nám ma­gam az olim­pi­á­ra. A re­a­li­tás sze­rint az el­ső tíz­ben vé­gez­he­tek, és csak az az­na­pi for­mán mú­lik majd, hogy ép­pen me­lyik he­lyet si­ke­rül meg­sze­rez­nem.

Tá­vo­lab­bi cél­jai?

Há­rom év múl­va sze­ret­ném meg­nyer­ni a pro­fi vi­lág­baj­no­ki cí­met. Eh­hez ki­tar­tó mun­ká­ra és jól fel­épí­tett, szisz­te­ma­ti­kus edzés- és élet­terv­re van szük­sé­gem. Ha va­la­mi­kor be­fe­je­zem a pá­lya­fu­tá­so­mat, ak­kor is min­den­kép­pen a fitnesz kö­ze­lé­ben ma­ra­dok. Ha min­den jól megy, és ös­­sze­jön­nek a dol­ga­im, ak­kor sze­ret­nék – egy a sa­ját ne­vem­mel fém­jel­zett – Welness köz­pon­tot nyit­ni.

J. H.