A fel­nőtt­kor­ba tar­tó uta­zás­ra szánt idő fel­szó­lí­tás a har­cos út­ra. A menny­dör­gő évek min­den élénk­sé­ge, szép­sé­ge, ne­héz­sé­ge és kér­dé­se erő­pró­ba, ki­hí­vás, hogy dönt­sük el, mi mó­don kí­vá­nunk ha­lad­ni az élet­ben. A ter­mé­sze­ti né­pek hi­szik, hogy ez a cél­ja a ka­masz­kor vi­ha­ros idő­sza­ká­nak, a menny­dör­gő évek­nek – ilyen­kor kö­te­lez­zük el ma­gun­kat a har­co­sok ös­vé­nye mel­lett.

 

Egy ősi élet­böl­cses­ség sze­rint, a menny­dör­gés­ben jut ki­fe­je­zés­re a ci­vi­li­zá­ció vál­to­zá­si és fej­lő­dé­si esé­lye. Ame­lyik tár­sa­da­lom nem fi­gyel a menny­dör­gés­re, il­let­ve fé­le­lem­ből nem hasz­nál­ja fel az ere­jét, az be­le­pusz­tul. Nem nyom­hat­juk le, nem fojt­hat­juk el eze­ket az erő­ket, mert úgy­is a fel­szín­re ke­rül­nek.
A szel­le­mi „har­cos­ság” ősi ha­gyo­má­nya Ti­bet, Kí­na, In­dia, Ko­rea, Ja­pán, Af­ri­ka, Észak- és Dél-Ame­ri­ka in­di­án la­kos­sá­ga, és az ősi kel­ta kul­tú­rák ele­ven va­ló­sá­ga. Va­la­men­­nyi ha­gyo­mány­ban, kö­zös a szel­le­mi har­cos­ság lé­nye­ge: hi­szik, hogy az alap­ve­tő em­be­ri böl­cses­ség min­den­ki­ben meg­van, hoz­zá tu­dunk fér­ni, és se­gít­sé­gé­vel meg­old­hat­juk ne­héz­sé­ge­in­ket, és bol­do­gab­ban él­he­tünk. S, ha a menny­dör­gés mér­he­tet­len erő­it oko­san hasz­nál­juk fel, cél­sze­rű­en al­kal­maz­hat­juk fel­nőtt­kor­ban is. Ugyan­ez az ener­gia rom­bol­hat­ja az em­bert, ha rosszul al­kal­maz­zuk, vagy el­fojt­juk.
A szel­le­mi har­cos te­tő­től tal­pig em­ber, aki meg­ér­tet­te az ön­ma­gá­ban rej­lő ha­tal­mas le­he­tő­sé­get, és hisz en­nek az ere­jé­ben. Az iga­zi har­cos fé­le­lem nél­kül ke­re­si a bol­dog­sá­got és az élet ér­tel­mét. Szel­le­mi har­cos­ként él­ni azt je­len­ti, ér­té­kes éle­tet élünk, az egész ré­sze­ként, mert meg­ért­jük, mit je­lent, hogy min­den, min­den­nel ös­­sze­függ. A szel­le­mi har­cos ki­vá­ló­an el­bol­do­gul ko­runk vi­lá­gá­ban, de el­fo­gad­ja ro­kon­sá­gun­kat és szo­ros, köl­csö­nö­sen füg­gő kap­cso­la­tun­kat a szel­le­mi vi­lág­gal. A szel­le­mi­ség (spi­ri­tu­a­li­tás) nem va­la­mi ho­má­lyos fo­ga­lom, nem is val­lá­si tan­té­tel, ha­nem egy­sze­rű­en az em­be­ri ter­mé­szet ha­té­kony ré­sze. Min­den­ki­ben meg­van. S mi­vel meg­van, szám­ta­lan mó­don ki­fe­jez­he­tő. A spi­ri­tu­á­lis ener­gia leg­erő­seb­ben a menny­dör­gő éve­ket hat­ja át, ez min­den idők tár­sa­dal­má­nak egy­be­hang­zó ta­pasz­ta­la­ta. A spi­ri­tu­á­lis ener­gia, ösz­tö­kél né­hány alap­kér­dés fel­te­vé­sé­re: Mi az élet ér­tel­me? Hon­nan jö­vünk? Mi­ért élek itt a Föl­dön?
„Azt mond­ják, szép va­gyok, de én nem ér­zem ma­gam szép­nek. Azt mond­ják bá­tor va­gyok, de igaz­ság sze­rint, te­le va­gyok szo­ron­gás­sal és fé­le­lem­mel. Azt mond­ják, kö­ves­sem az ál­ma­i­mat, a szü­le­im még­is azt su­gall­ják, va­la­mi baj van a dön­té­se­im­mel. Azt mond­ják, ma­rad­jak a csa­lá­di fé­szek kö­ze­lé­ben, ho­lott én mes­­sze aka­rok köl­töz­ni, új he­lye­ket sze­ret­nék lát­ni. Azt mond­ják, le­gyek tü­rel­mes, de én most azon­nal el aka­rom kez­de­ni az éle­te­met! Azt mond­ják, ne fél­jek, de úgy ér­zem, mint­ha nem tet­sze­ne ne­kik, amit én sze­ret­nék. Egy­sze­rű­en EL AKA­ROK MEN­NI! Fel­ké­szül­tem rá.”
Ale­xa, 22 éves
Ale­xa szü­lei at­tól tar­ta­nak, hogy lá­nyuk­nak a ko­re­og­rá­fu­si pá­lyá­ról dé­del­ge­tett ál­ma, nem jó­zan álom. Úgy gon­dol­ják, ko­mo­lyabb pá­lyát kel­le­ne vá­lasz­ta­nia. Ami­kor Ale­xa 18 éves lett, a szü­lők si­ke­re­sen le­be­szél­ték egy dél-ame­ri­kai uta­zás­ról, ami­re di­ák­tár­sa­i­val ment vol­na, mond­ván, túl koc­ká­za­tos. Ale­xa ma te­le van szo­ron­gás­sal. Kész a fel­nőtt élet­re, de a szü­lei jó­vá­ha­gyá­sát sze­ret­né a ter­ve­i­hez. A szo­ron­gá­sa, az el­nyo­mott menny­dör­gő ener­gia egy­faj­ta ki­fe­je­zé­se. A te ál­ma­i­dat tá­mo­gat­ják?
Mert az ilyen ál­mok és tö­rek­vé­sek a spi­ri­tu­á­lis út alap­jai. Vá­gyó­dá­sa­ink és kí­ván­sá­ga­ink ösz­tö­nöz­nek, hogy hoz­zá­fog­junk, és él­jük a sa­ját éle­tün­ket. Min­den­ki­nek ki kell ta­pos­nia a sa­ját ös­vé­nye­it, s a ma­ga út­ját kell kö­vet­nie. Min­den menny­dör­gés-ener­gia mö­gött, mély spi­ri­tu­á­lis só­vár­gás rej­lik. Jó, ha tu­dod, fő­leg, mert nyil­ván te is rá­jöt­tél már, ezt az erőt egye­sek gyak­ran fél­re­ér­tik. Pe­dig ér­zel­mi túl­zás nem lé­te­zik. Az a fon­tos, ho­gyan és mi­re hasz­ná­lod tom­bo­ló erő­det. A ka­masz­kor és a fi­a­tal fel­nőtt­kor, az egyé­ni fé­lel­mek­hez és re­mé­nyek­hez ha­son­ló­an, az önál­ló­ság fe­lé ta­szi­gál­ja az em­bert. Az erő le­het az al­ko­tó­kész­ség, de a ne­ga­tív ma­ga­tar­tás for­rá­sa is, at­tól függ, mi­ként hasz­nál­juk.
A ka­masz­kor ke­reszt­út, ne­ve­ze­tes pont. Az em­ber már nem gye­rek, de még fel­nőtt sem. Ha job­ban be­le­gon­do­lunk, mint­ha egy ha­tal­mas hegy te­te­jén áll­nánk. Hát­ra­néz­he­tünk, és lát­juk hon­nan jöt­tünk, elő­re né­zünk, s lát­hat­juk, mer­re tar­tunk. A ki­lá­tó­ból szét­néz­ni le­he­tő­ség. A Menny­dör­gő évek is egy le­he­tő­ség, se­gít a gyer­me­kek­nek és a szü­lők­nek, ép test­tel és lé­lek­kel túl­él­ni ezt az idő­sza­kot úgy, hogy a ka­ma­szok oly tö­ré­keny al­ko­tó­kész­sé­ge, sőt hu­mor­ér­zé­ke is érin­tet­len ma­rad­jon.

Julie Tallard Johnson – Menny­dör­gő évek, Bestline Ki­adó, Bu­da­pest, 2002.