Dr. Jakabházy László a Testnevelési Egyetem tanára, ma az ország egyetlen wellness szakembere, akinek esélye van az egyetemi tanári kinevezésre. A napjainkban megalakult Magyar Wellness Szövetség tiszteletbeli elnöke, a nemzetközi wellness életnek is megbecsült szereplője, tisztségviselője a Nemzetközi Wellness Szövetségnek. Hallgatók százait képzi folyamatosan a rekreáció tudományára.

 

S hogy mi is a rekreáció?

A rekreáció a tökéletes közérzet tudománya. Magában foglalja mindazt, ami széppé teszi az ember életét és közérzetét. Röviden: sport, korszerű táplálkozás, lelki egészség. Bővebben? Kiderül beszélgetésünkből.


 

Aktív jégkorongozói és sportvezetői pályafutása hogyan ívelt az egyetemi oktatásba, illetve a rekreáció tanszék irányításába?

A Testnevelési Egyetemen először tanár­szakon diplomáztam, majd elvégeztem itthon és Pozsonyban a Károlyi Egyete­men a jégkorong szakot. Ezt követően negyedik diplomámat az ELTÉ-n pszi­chológiából szereztem. A Testnevelési Egyetemre kerültem, negyven éve itt vagyok. Az OTSH helyettes államtitká­ra voltam a Gallov Rezső időszakban, 1990-95 között. Ekkor beadtam az MTA-hoz a kandidátusi kérelmemet, amit azzal utasítottak el, hogy Magyarországon nincs ilyen tudomány.

 

Akkor a TF vezetői megadták a lehetőséget, hogy a Novi Sadi egyetemen képezzem magam, ahol 1999-ben szereztem diplomát. Hono­sítottuk, és mint egyetemi docens és Phd tudományos fokozattal rendelkező ember, megalakíthattuk a tanszéket.

 

A sok energia és elszántság eredmény­re vezetett. Mit kell tudni a rekreáció tanszékről?

Előttem Dobozi László tanította kevesebb óraszámban, illetve sporttáborok kereté­ben. Megindult ennek a nagyon komoly kifejtése, 90-től kezdve kapta meg a megfelelő óraszámot, ma nyolcszáz hall­gató vesz részt a képzésben. A diplomás rekreáció képzésre 2002-ben kaptunk engedélyt a magyar Akkreditációs Bizott­ságtól és az Oktatási Minisztériumtól. Szakalapítók vagyunk, bár megelőzött bennünket az ELTE és a Szeged, de azóta már több egyetem és főiskola indította el a szakot. Nálunk most másodévesek azok, akik elsőként vágtak neki a szak elvégzésének. Idén keresztfélévvel indul a harmadik első évfolyam, 2006-ban telítődik, akkor állunk be nyolcszáz főre.

 

Milyen szakokon indult meg?

Nappali tanárképzőn komoly óraszám­ban, a nappali edző-rekreáció szakon most éppen két sportágat viszünk, az aerobikot meg a vívást. Levelező szakon önálló rekreáció és rekreáció menedzser szak létezik. Posztgraduális képzés is két éve folyik, és ezzel telítődött a rekreáció tanítás lehetősége. A menedzsereknél és a humán kineziológusoknál is tan­tárgyként jelentkezik a rekreáció. A szak­emberképzés teljes vertikuma készen áll. És ami a legnagyobb öröm: tízszeres túljelentkezés van.

 

2005 januárban adják ki 157/2004­4 törvényerejű rendeletet, mely szerint Országos Képzési Jegyzékben szereplő iskolák adhatnak ki végzettséget és állami papírt. Ez nagyon nagy rendet fog tenni az amúgy kusza helyzetben, ugyanis megfelelő szakmai képzettség nélkül nem lehet tanítani.

 

Egy év óta a doktori iskola, a Phd képzés is elindult, tavaly kaptam meg az enge­délyt, hogy témavezető legyek rekreáci­óból. Jövőre indul a külföldi diákok szá­mára is a képzés, így minden tagozaton fogjuk oktatni a rekreációt.

 

Mi mindent tartalmaz a rekreáció tudo­mánya, mit tanulnak a hallgatók?

A rekreáció fegyvereivel védjük meg az egészségünket. A rendszeres sportnak és
a korszerű táplálkozásnak köszönhetően érzi jól magát a bőrében az ember. A har­madik nagy összetevő a mentálhigiéné, a lelki egészség. Ehhez jön a szépségkul­túra, az emberi jó közérzet, a rendezett külső és öltözködés. De beletartozik az oktatás anyagába a lakáskultúrától kezd­ve nagyon sok terület. Hihetetlen széles a rekreáció spektruma. Foglalkozunk a kör­nyezetismerettel, természetvédelemmel.

De a jó közérzet fenntartásához nagy segít­ség a gyógyvíz, a spa világa. Ide tartozik
a turizmus – a belföldi és a falusi –, illetve a külföldről beáramló turizmus. A magyar
konyha, néptánc, a magyar nóta ismerete hozzátartozik a rekreációs szakember tudásához. Ismerniük kell az üzleti világot is, az egyes szabadidős sportok üzleti hátterét. Ide tartozik minden olyan kultúra, ami hazánk nagyságát a külföldiek szemé­ben növeli. Azaz nemcsak sportrekreációt tanítunk, hanem életminőségtant. Dr. Jakabházy László sokoldalú szak­ember és tanár, több mint százszo­ros jégkorongjátékos és mesteredző és volt helyettes államtitkár. Reméljük, hogy sokáig ilyen lelkesedéssel és aktivitással tevékenykedik a wellness világában.

 

LG