Nyílt aerobik hét­vé­gé­re vár min­den­kit a Bu­da Fitness Campona, no­vem­ber 9. és 10. kö­zött. E két na­pon in­gye­ne­sen le­het ki­pró­bál­ni min­den, óra­rend sze­rin­ti aerobikórát. Egy nap­pal az óra­kez­dés előtt kell je­lent­kez­ni. 9-én, szom­ba­ton, 12 órá­tól spin-bike-délutánt szer­vez­nek, az edző­te­rem előt­ti, eme­le­ti szín­pa­don, ahol ne­ves ok­ta­tók órá­in le­het részt ven­ni, szin­tén in­gye­ne­sen. Er­re is egy nap­pal a kez­dés előtt kell le­ad­ni a je­lent­ke­zést.
Je­lent­kez­ni le­het a 06-(1)-424-3200-ás te­le­fon­szá­mon.