A harc­mű­vé­szet tu­da­tunk­ban ös­­sze­kap­cso­ló­dik az erő­szak­kal. A fil­me­ken ki­gyúrt iz­mú fér­fi­ak egyet­len moz­du­lat­tal te­szik el láb alól el­len­fe­lü­ket, te­nye­rük élé­vel tég­lát tör­nek, lá­buk nyo­mán cson­tok rop­pan­nak. S bár fel-fel­buk­kan egy-egy női har­cos is, a köz­tu­dat úgy tart­ja ez nem az ő sport­juk. A tév­hi­tek­ről és a té­nyek­ről be­szél­get­tünk Demmel Lász­ló­val, a Ma­gyar Wushu Szö­vet­ség al­el­nö­ké­vel, aki ma­ga is a harc­mű­vé­szet ava­tott is­me­rő­je.

 

A harc­mű­vé­szet csu­pán a harc mű­vé­sze­te?

Kezd­jük egy ki­csit ré­gebb­ről, mond­juk úgy négy és fél év­ez­red táv­la­tá­ból, ami­kor Kí­ná­ban min­den egyes nap ar­ról szólt, hogy túl kell él­ni. Va­ló­ban az örö­kös há­bo­rú szül­te ezt a „spor­tot”, és akik meg­al­kot­ták még nem is tud­ták, hogy ez mű­vé­szet, hi­szen a hoz­zá­kap­cso­ló­dó élet­for­mát a kö­rül­mé­nyek te­rem­tet­ték. Ak­ko­ri­ban nem volt gond az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás­sal sem, mert nem le­he­tett be­ug­ra­ni a sar­ki gyors­bü­fé­be, a he­lyes lég­vé­tel­ről nem is hal­lot­tak, csak vet­ték, az erőn­lé­tet pe­dig az el­len­sé­ges kör­nye­zet biz­to­sí­tot­ta.
A nyu­ga­ti kul­tú­rák­ra nem a test kul­tu­sza volt a jel­lem­ző, sőt a föl­di éle­tet csu­pán röp­ke köz­já­ték­ként szem­lél­ték. Ez a ke­le­ti ci­vi­li­zá­ci­ók ese­té­ben, hogy ala­kult?
Az em­be­rek meg­szü­le­té­sük­től kezd­ve azt ta­nul­ják, hogy a test minden­nek az alap­ja, ha azt for­má­ban tart­ják, erő­sí­tik, ak­kor szel­le­mük is szár­nyal­hat, és urai le­het­nek cse­le­ke­de­te­ik­nek, sor­suk­nak. A test és a lé­lek köl­csö­nö­sen hat egy­más­ra és szer­ves egy­sé­get ké­pez­nek. A Jin és Jang egyen­sú­lya, ma­ga az élet. Sze­ren­csé­re Kí­na elég­gé el­szi­ge­tel­ten fej­lő­dött, így ez a fel­fo­gás év­ez­re­de­ken át érin­tet­len ma­radt. E fi­lo­zó­fia hí­vei, nem hó­dí­tot­tak és nem té­rí­tet­tek.
Hogy ér­ték el ezt az egyen­súlyt?
Ha meg­fe­le­lő gya­kor­la­tok­kal edzed tes­ted és lel­ked, ér­zé­ke­i­det és gon­do­la­ta­i­dat, egy­re ma­ga­sabb szint­re jutsz el, és egy­re job­ban ér­zed ma­gad a bő­röd­ben. El­fo­ga­dod azt, aki vagy. A ha­lál is szer­ves ré­sze le­het minden­nek, a ke­le­ti fi­lo­zó­fia re­in­kar­ná­ci­ós spi­rál­ja is a tö­ké­le­tesség irá­nyá­ba mo­zog. Min­den új­já­szü­le­tés­ben az esz­mé­nyi lét fe­lé igyek­szel, amely­nek csú­csán ki­ke­rül­hetsz a kör­for­gás­ból.
A há­bo­rúk szül­te harc­mű­vé­szet, hogy vált „bé­kés” sport­tá, élet­mód­dá?
Azért bé­kés­nek nem ne­vez­ném, aki ezt ma­gas szin­ten űzi, azt szin­te csak le­lő­ni le­het. A mes­ter­nek, tes­te a fegy­ve­re, hogy ezt ki mi­re hasz­nál­ja, az más kér­dés. Ha va­la­ki csak az ag­res­­szi­vi­tá­sát ve­ze­ti le, az nem is­me­ri, sem a harc­mű­vé­sze­tet, sem ön­ma­gát, és so­sem ke­rül­het kö­zel egyik­hez sem.
Hogy ta­lál­hat­juk meg a jó irányt?
Min­den a mes­te­ren mú­lik. Ezért nem hi­szek az olyan is­ko­lák­ban, ame­lyek tö­me­ge­sen ok­tat­ják a ta­nít­vá­nyo­kat, mert a mes­ter csak ak­kor jut­tat­hat­ja el egy­re ma­ga­sabb szint­re nö­ven­dé­két, ha is­me­ri. Ez egy ko­moly fe­le­lős­ség, hi­szen ő nem csak a tes­tet, ha­nem a szel­le­met is for­mál­ja. Nem adok fegy­vert an­nak a ke­zé­be, aki­nek re­meg az uj­ja a ra­va­szon, vagy rossz cél­ra hasz­nál­hat­ja tu­dá­sát.
Bár­me­lyik élet­kor­ban el­kezd­het­jük en­nek az élet­mód­nak a ta­nu­lá­sát?
A kor­tól csak an­­nyi­ban függ, hogy mi egy tel­jes élet­prog­ra­mot adunk át, és min­den­ki­nek más­ra van szük­sé­ge. Szá­mos egész­ség­ügyi prob­lé­mán is tu­dunk se­gí­te­ni, és még a moz­gá­sá­ban, ér­zé­ke­i­ben kor­lá­to­zott em­be­rek­nek is a tel­jes­ség él­mé­nyét nyújt­juk.
Te ma­gad is ok­tatsz, még­hoz­zá kö­zép­ko­rú nő­ket. ők mit vár­nak a tai-csi-tól?
Bol­dog­sá­got. A nők­ben igen nagy a kí­ván­csi­ság, és mi­köz­ben itt meg­ta­nul­ják a bel­ső stí­lu­so­kat, fo­ko­za­to­san egy új vi­lág tá­rul fel előt­tük. Ahogy fej­lő­dik az éntudatuk, egy­re in­kább meg­ér­zik a bel­ső ener­gi­á­kat. Mint ami­kor va­la­ki vesz egy egy­sze­rű kony­hai kést, amely szép las­san gyö­nyö­rű, egye­di kard­dá, mű­vé­sze­ti al­ko­tás­sá vá­lik. Ez­zel is le­het har­col­ni, sőt, ha­té­ko­nyabb, mint az élet­len kés, de már nem ez a lé­nye­ge. Min­den kor­nak meg­van a stí­lu­sa. Amíg a nő fi­a­tal, „tom­bol­nak a hor­mo­nok”, ki­rob­ba­nó ener­gi­á­kat kell kor­dá­ban tar­ta­nia. Ilyen­kor a moz­gás­sor is hi­he­tet­le­nül ke­mény és di­na­mi­kus. A szel­lem is hoz­zá­edző­dik, így a tai-csi se­gít­sé­gé­vel ha­tá­ro­zott egyé­ni­ség raj­zo­ló­dik ki, aki kéz­ben tart­ja, irá­nyít­ja sor­sát. Azu­tán múl­nak az évek, egy if­jú­sá­gán túl­lé­pő nő­nek már igé­nye van ar­ra, hogy be­fe­lé for­dul­jon, né­ha el­búj­jon a vi­lág elöl. Egy­re in­kább tu­da­tá­ban lesz a csi-nek, az­az a ben­ne áram­ló élet­erő­nek. Ez a fo­lya­mat a nők­nél jó­val ko­ráb­ban el­in­dul, mint a fér­fi­ak­nál, mert ha­ma­rabb ér­nek, ér­zé­ke­nyeb­bek, így gyor­sab­ban meg­elé­ge­lik az őket kö­rül­ve­vő zűr­za­va­ros vi­lá­got. A kez­det­ben ke­mény di­na­mi­kus kül­ső stí­lus, ilyen­kor már be­fe­lé for­du­ló, szin­te ész­re­vét­len, ba­lett­sze­rű moz­gás­sor­ra vált, mi­köz­ben a ta­nít­vá­nyok­ból su­gár­zik az öröm és az ener­gia.
Itt is egy­ség­ben ma­rad a fi­zi­kai és a szel­le­mi erő?
A gyö­nyö­rű, hó­fe­hér­ha­jú, 70 éves né­ni – a kül­ső szem­lé­lő leg­na­gyobb meg­döb­be­né­sé­re – kön­­nye­dén le­megy spár­gá­ba, és köz­ben mo­so­lyog. És ezt nem na­pi egy óra nyúj­tás­sal és há­rom­órá­nyi fu­tás­sal ér­te el, ha­nem a na­pi 10-15 per­ces ener­gia­gya­kor­lat biz­to­sít­ja a szel­le­mi és fi­zi­kai ere­jét.
Ma­nap­ság a nők több­sé­ge 12-16 órá­kat dol­go­zik, azu­tán jön a csa­lád, ahol szin­tén helyt kell áll­ni. Ki le­het eb­ből lép­ni?
Mind­ez nem a ki­lé­pés­ről, az el­vo­nu­lás­ról szól, ha­nem az el­fo­ga­dás­ról. Se­gít, hogy tisz­táz­zuk sa­ját hely­ze­tün­ket és le­he­tő­sé­ge­in­ket. Erőt ad ah­hoz, hogy el­vi­sel­jük, és tu­da­to­san szer­vez­zük a 12-16 órás mun­kát. Van, aki úgy ér­ke­zik a tai-csi fog­lal­ko­zás­ra, hogy te­le van fe­szült­ség­gel, mert a fő­nö­ke ki­hasz­nál­ja, és meg­aláz­za. Mi­re vé­ge a kö­zö­sen el­töl­tött idő­nek, már nem is tu­laj­do­nít en­nek je­len­tő­sé­get. Az idők so­rán eh­hez már nem kell a mes­ter, elég ere­jük van ah­hoz, hogy de­rűs nyu­ga­lom­mal néz­ze­nek szem­be a meg­pró­bál­ta­tá­sok­kal. A bel­ső stí­lus, és a szel­le­mi el­mé­lyü­lés mel­lett, eb­ben se­gí­te­nek a szer­tar­tá­sok is. Már Ma­gya­ror­szá­gon is van­nak ki­sebb cso­por­tok, akik azért jön­nek ös­­sze, hogy részt ve­gye­nek pél­dá­ul tea-szer­tar­tá­son, ez meg­fe­le­lő kö­rül­ményt te­remt az élet­ener­gia sza­bad áram­lá­sá­hoz.
Te­hát a tai-csi a be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sé­ben és a ba­jok ke­ze­lé­sé­ben is se­gít­het, mi­köz­ben meg­őr­zi, és erő­sí­ti a szel­le­mi ener­gi­á­kat?
Ener­ge­ti­kai mas­­százs, át­gyúr­ja a tel­jes em­bert. Nem kell hoz­zá kü­lö­nö­sebb fi­zi­kai erő, min­den­ki a sa­ját szint­jén űz­he­ti. Moz­gás nél­kül is vé­gez­he­tő, ezért mond­tam, hogy még egy moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott em­ber­nek is se­gít­het. Csu­pán a meg­fe­le­lő lég­zés­sel irá­nyít­hat­ja az élet­ener­gi­át, re­ge­ne­rál­hat­ja iz­ma­it, fris­sít­he­ti szel­le­mét. Ér­de­mes meg­fi­gyel­ni a macs­kát, ahogy tel­je­sen el­er­nyed­ve fek­szik, mi­köz­ben úgy lé­leg­zik, hogy lát­szik, ahogy a tes­tén vé­gig­hul­lám­zik a le­ve­gő, a csi. S, ha va­la­mi tör­té­nik, egy fél má­sod­perc alatt a szek­rény te­te­jén te­rem. Ha ezt a lég­zés­tech­ni­kát meg­ta­nul­juk, mi is tel­je­sen el tud­juk en­ged­ni ma­gun­kat, át­jár­hat a nyu­ga­lom és a derű, meg­fe­le­lő tó­nus­ba ke­rül­nek iz­ma­ink, a vér­ke­rin­gé­sünk is sza­bá­lyos­sá vá­lik. De, ha kell, egyet­len pil­la­nat alatt tett­re kés­­szé vá­lunk, és jaj an­nak, akit meg­té­vesz­tett moz­du­lat­lan­sá­gunk.
A kí­nai harc­mű­vé­szet moz­du­lat­so­rai is ál­la­tok­ról kap­ták a ne­vü­ket. Em­lí­te­ne né­hány jel­lem­ző pél­dát?
Sok száz ál­lat moz­gá­sát ta­nul­má­nyoz­ták és öt­vöz­ték, eb­ből 25-30 stí­lus ma­radt fenn. A tig­ris, a sár­kány, a kí­gyó, a da­ru, a pár­duc és a sás­ka a leg­is­mer­tebb. A mes­te­rek nem úgy tesz­nek, mint az ál­la­tok, ha­nem a harc pil­la­na­tá­ban át­lé­nye­gül­nek, mond­juk da­ru­vá. A da­ru so­ká­ig moz­du­lat­la­nul fi­gyel, azu­tán hir­te­len, pon­to­san le­csap. Éles cső­re ha­lá­los. A sás­ka kar­ma­i­val üt, vág és zúz, még a ke­mény ki­tin­pán­célt is át­tö­ri, a pár­duc tud­ja, hogy nincs el­len­fe­le, ma­ga­biz­tos és vég­ze­tes, a kí­gyó pusz­ta ener­gia, nin­cse­nek vég­tag­jai, szel­le­me a fegy­ve­re. A tig­ris­sel jobb, ha nem találkozol…
Van­nak már ilyen is­ko­lák Ma­gya­ror­szá­gon?
A Wushu Szö­vet­ség most szer­ve­zi eze­ket az is­ko­lá­kat, és kí­nai mes­te­rek se­gít­sé­gé­vel ké­szít­jük fel a ha­zai mes­te­re­ket és az olim­pi­ai csa­pa­tot.

K.J.