Szo­mo­rú tény, hogy ha­zánk­ban éven­te meg­kö­ze­lí­tő­leg 100 gyer­mek, fi­a­tal éle­té­nek el­vesz­té­sé­ért fe­le­lős da­ga­na­tos és le­u­ké­mi­ás be­teg­ség. A Danone a 2002 szep­tem­ber fo­lya­mán meg­vá­sá­rolt, min­den egyes Danone tej­ter­mék és ás­vány­víz után, 1 fo­rin­tot ajánlott fel a da­ga­na­tos be­teg­ség­ből fel­épü­lő gyer­me­kek­kel fog­lal­ko­zó, 11 on­ko­ló­gi­ai és re­ha­bi­li­tá­ci­ós köz­pont szá­má­ra. Ez idő alatt 23.386.704 fo­rint folyt be.            
www.danone.hu