Az em­be­rek több­sé­ge az áru ki­vá­lasz­tá­sa­kor szá­mos in­for­má­ci­ót ke­res, ame­lyek se­gí­tik a ra­ci­o­ná­lis dön­tés­ben. A „Kö­zö­sen Ma­gyar­or­szág Élel­mi­szer­biz­ton­sá­gá­ért” pro­jekt meg­bí­zá­sá­ból a Szonda-Ipsos 2002. no­vem­be­ré­ben vég­zett vizs­gá­la­tot 1000 fős or­szá­gos rep­re­zen­ta­tív min­tán, a ház­tar­tá­si- és a vá­sár­lá­si szo­ká­sok­ról. Leg­töb­ben csak a ter­mék árát és a sza­va­tos­sá­gi idő le­jár­tát né­zik meg. Töb­ben ér­zé­ke­nyek ar­ra, hogy meg­fe­lelő minőségű és mennyiségű in­for­má­ci­ó­val ren­del­kez­ze­nek és ke­re­sik a csomagoláson lévő meg­kü­lön­böz­tető jel­zé­se­ket (logokat).
Nő az érdeklődés a vá­lasz­tást se­gítő logok iránt, mint pl. a Szív­ba­rát logo, amely a szív­re egész­sé­ges ter­mé­kek könnyű fel­is­me­ré­sét hi­va­tott elősegíteni. A logo évek óta je­len van azo­kon az élel­mi­sze­re­ken, ame­lyek táp­anyag-ös­­sze­té­tel­ük­nél fog­va meg­fe­lel­nek a Szív­ba­rát kri­té­ri­um­rend­szer­nek.