2002. október 7. Brno, az első amatőr IFBB Fitness Világkupa verseny. Kormos Zoltán a Fitnesz 2000 versenyzője. 80 kilogram tiszta izom, kétméteres szaltók és az aranyérem.

 

Mi­ért kezd­tél el spor­tol­ni?

n Ko­ra­szü­lött vol­tam és a szü­le­im – hogy utol­ér­jem a ko­rom­be­li fi­ú­kat a fej­lő­dés­ben – hat éves ko­rom­ban szer­tor­ná­ra írat­tak be, amit azu­tán 13 évig győz­tem ver­seny­sze­rű­en. 17 éve­sen egy sé­rü­lés­ből adó­dó­an csi­go­lya­ív-sza­ka­dá­som lett, s bár más­fél év után vis­­sza­men­tem tor­náz­ni, rö­vi­de­sen vég­leg ab­ba­hagy­tam. Két évig pró­bál­koz­tam kü­lön­bö­ző küz­dő­spor­tok­kal, de nem na­gyon vol­tak ak­kor még ver­seny­le­he­tő­sé­gek, így hi­ány­zott a mo­ti­vá­ció. Egy ba­rá­tom in­vi­tá­lá­sá­ra men­tem le elő­ször az edző­te­rem­be, majd más­nap is le­men­tem, azu­tán ott ra­gad­tam. Az­óta szin­te fo­lya­ma­to­san edzek.
A tor­nász múl­tad­ból és a súly­zós edzés­ek­ből egye­ne­sen kö­vet­ke­zett a fitnesz?
n Nem kell tor­nász múlt a fitneszversenyhez, min­dent meg le­het ta­nul­ni akár még 20 éve­sen is, csak ki­tar­tás és sok-sok mun­ka kell hoz­zá.
Pin­tér Fe­renc a Fitnesz 2000 tu­laj­do­no­sa, az edzőm volt az, aki 1999-ben, ami­kor az el­ső hi­va­ta­los fér­fi fitneszversenyt ren­dez­ték, úgy lát­ta, hogy ez a ne­kem va­ló meg­mé­ret­te­tés. Fel­ké­szül­tem a ver­seny­re, el­men­tem és meg­nyer­tem – azért ez nem volt ilyen egy­sze­rű, de így tör­tént. 2000-ben és 2001-ben új­ra meg­véd­tem a Ma­gyar Baj­no­ki cí­me­met. 2002-ben nem volt el­len­fe­lem itt­hon. Ma­gya­ror­szá­gon a Ma­gyar Test­épí­tő és Fitnesz Szak­szö­vet­ség ren­de­zi a ver­se­nye­ket, saj­nos ke­vés fér­fi IFBB (Inter­national Federation of Body Builders) fitneszversenyző van, nem ösz­tön­zi az em­be­re­ket a küz­dés, rá­adá­sul er­re a sport­ra eb­ben az or­szág­ban csak költ­hetsz, anya­gi el­is­me­rés­re nem szá­mít­hatsz. Idén ok­tó­ber­ben volt az el­ső úgy­ne­ve­zett pró­ba vi­lág­baj­nok­ság, mely­nek a hi­va­ta­los ne­ve Vi­lág­ku­pa. Ezt Brno-ban ren­dez­ték és itt el­ső let­tem. En­nek foly­ta­tá­sa­ként re­mé­nye­im sze­rint ren­de­zik majd jö­vő­re, az el­ső hi­va­ta­los vi­lág­baj­nok­sá­got.
Mi­lyen egy IFBB fitneszverseny?
A ver­se­nye­ket mér­le­ge­lés­sel kez­dik, mert súly­kor­lá­to­zás van, ez­zel el­kü­lö­nül­nek a ver­seny­zők a test­épí­tők­től. A ma­xi­mum súly, a cm-ben mért ma­gas­ság 100 fe­let­ti ér­té­ke, plusz 10 szá­za­lék le­het kg-ban ki­fe­jez­ve. Én 173 cm va­gyok, így 80 kg a ver­seny­sú­lyom, ezen be­lül a le­he­tő leg­na­gyobb tisz­ta, zsír­men­tes, szál­kás izom­tö­me­get és ki­dol­go­zott­sá­got kell el­ér­ni, a le­he­tő leg­jobb ará­nyok­kal. Két­for­du­lós a ver­seny, az el­ső­ben a tes­tet né­zik a négy alap­póz­ban, a má­so­dik­ban ma­xi­mum 120 má­sod­per­ces gya­kor­la­tot mu­ta­tunk be. Ez­alatt bi­zo­nyít­hat­juk, hogy mi­lyen ru­ga­nyo­sak, la­zák,
mi­lyen erő­sek, va­gyis, hogy men­­nyi­re fit­tek va­gyunk. Ezért az erő­ele­me­ket, az ak­ro­ba­ti­kus ele­me­ket és a nyúj­tó­gya­kor­la­to­kat kell öt­vöz­ni ze­né­re, show jel­leg­gel.
Hogy ké­szülsz fel egy-egy meg­mé­ret­te­tés­re?
A jó fel­ké­szü­lés egy évig tart. Egész év­ben súly­zós edzé­se­ket vég­zek, az izom­tö­me­ge­met már nem kell nö­vel­nem, de az ará­nyo­kon és a mi­nő­sé­gen még le­het ja­ví­ta­ni. A tor­nász múl­tam­ból adó­dó­an az ak­ro­ba­ti­kus ré­szek­kel nincs sok prob­lé­mám, gya­kor­lom, pon­to­sí­tom a tech­ni­kát, a hi­ba­le­he­tő­sé­ge­ket mi­ni­ma­li­zá­lom. Min­den edzés után nyúj­tok, így a la­za­sá­go­mat is szin­ten tar­tom. Már most gon­dol­ko­dom a kö­vet­ke­ző ze­né­men és a ko­re­og­rá­fi­án. Nem ál­lok ki két­szer a szín­pad­ra ugyan­az­zal a prog­ram­mal, szin­te min­dent ma­gam csi­ná­lok. Per­sze meg­hall­ga­tom má­sok ta­ná­csa­it, de én ál­lí­tom ös­­sze a mű­sor­szá­mo­mat és egye­dül gya­kor­lom be.
Ver­seny­idő­sza­kon kí­vül is tar­tod a for­mád?
n Kö­rül­be­lül 10-14 kg-t hí­zom ver­seny­idő­sza­kon kí­vül, eb­ben az idő­szak­ban vál­to­za­to­sabb az ét­ren­dem, sok zöld­ség, rizs, hal, szár­nya­sok, né­ha mar­ha­hús is – ked­ven­cem a ta­tár bifsz­tek –, még édes­sé­get is ehe­tek. Hat hét­tel a ver­seny előtt kez­dem a di­é­tát, ami több­nyi­re rizs­ből és na­túr csir­ke­mell-fi­lé­ből áll. Ez elég sa­nyar­ga­tó ét­rend, és men­tes min­den cu­kor­tól, zsír­tól, így nincs a szer­ve­ze­tem­ben hos­­szú tá­vú ener­gia­for­rás, te­hát a zsír­le­ra­kó­dás le­he­tet­len.
Van ked­venc gya­kor­la­tod?
A tá­masz­mér­leg az egyik erős­sé­gem (fek­vő­tá­masz­hoz ha­son­ló a po­zí­ció, de csak a ke­zé­vel tart­hat­ja ma­gát a ver­seny­ző, víz­szin­tes test­hely­zet­ben a ta­laj­jal pár­hu­za­mo­san (a szerk.) és az egy­ke­zes erő­kéz­ál­lás a spe­ci­a­li­tá­som. Az ak­ro­ba­ti­ká­ban a nyúj­tott tes­tű csa­var­szal­tó hát­ra­fe­lé, 360 fo­kos for­du­lat­tal a ten­ge­lyem kö­rül. Ezt raj­tam kí­vül sen­ki nem csi­nál­ja a fitneszversenyeken.
A fel­ké­szü­lé­sen kí­vül jut időd más­ra is?
Ak­ro­ba­ti­kát ok­ta­tok, 6 éves kor­tól, sze­mé­lyi edző­ként is dol­go­zom, gyógymasszőrként is te­vé­keny­ke­dem, a ma­ra­dék időm­ben pe­dig hor­gász­ni já­rok.
Mik a ter­veid?
Ál­ta­lá­ban egy év­re ter­ve­zek, ami ab­szo­lút el­sőbb­sé­get él­vez, az a jö­vő évi vi­lág­baj­nok­ság, va­la­mint ha az in­for­má­ci­ó­im nem té­ve­sek, lesz Ma­gya­ror­szá­gon ta­vas­­szal egy pénz­dí­jas, nem­zet­kö­zi ver­seny. Vég­szó­ként üzen­nék a ver­seny­ző­tár­sa­im­nak, hogy öreg­szem, én sem le­szek fi­a­ta­labb. Küzd­je­nek és áll­ja­nak föl a szín­pad­ra, le­gye­nek ma­xi­ma­lis­ták és pró­bál­ja­nak meg győz­ni.

H. É.