A fog­ápo­lás Ma­gya­ror­szá­gon saj­nos ke­ve­sek­nek tar­to­zik a leg­fon­to­sabb na­pi teendők kö­zé. Egy fel­mé­rés sze­rint ha­zánk­ban éven­te fe­jen­ként 2,5 tu­bus fog­kré­met hasz­ná­lunk el, il­let­ve nem egé­szen 0,5 fog­ke­fét. To­váb­bi ada­tok sze­rint a 12 éves kor­osz­tály­nak át­lag­ban 4 szu­vas vagy tö­mött fo­ga van, a 35-40 év kö­zöt­ti­ek ese­té­ben ez a szám 15-re emel­ke­dik.
A 65 év fe­let­ti­ek­nél min­den ne­gye­dik em­ber fo­gat­lan. A ri­asz­tó szá­mok csök­ken­té­se ér­de­ké­ben lét­re­jött az Elmex® Fogvédő Klub. Cél­ja a fog­ápo­lá­si ak­ti­vi­tás nö­ve­lé­se és az ál­ta­lá­nos fog­ápo­lá­si kul­tú­ra ja­ví­tá­sa.

Elmex Fogvédő Klub
fogvedoklub@elmex.hu
www.elmex.hu
06-80-630-666