A gon­do­lat, hogy az el­té­rő küz­dő­spor­tok kép­vi­se­lői ös­­sze­mér­hes­sék tu­dá­su­kat, ter­mé­sze­te­sen Ja­pán­ból – a küz­dő­spor­tok egyik ős­ha­zá­já­ból – ered, ahol 1993-ban ren­dez­ték meg az el­ső K1 mér­kő­zést.

 

Em­lé­kez­nek Jean-Claude van Damme el­ső nagy si­kert ho­zó film­jé­re, a Vé­res já­ték­ra? Em­lé­kez­nek a fél­ho­mály­ban vissz­hang­zó gong üté­se­i­re és a zsú­fo­lá­sig tö­mött te­rem­ben a leg­kü­lön­bö­zőbb tá­vol-ke­le­ti harc­stí­lus kép­vi­se­lő­i­nek ös­­sze­csa­pá­sa­i­ra?   Kép­zel­je­nek el egy még ha­tal­ma­sabb ter­met, akár egy sport­csar­no­kot is, ahol a ta­ta­mit szo­rí­tó pó­tol­ja és a su­ho­gó szí­nes ru­hák he­lyett rö­vid­nad­rág­ban küz­de­nek ref­lek­to­rok fé­nyé­ben a ver­seny­zők, de a le­ve­gő ugyan­úgy re­meg a fe­szült­ség­től, mint az el­du­gott hong-kongi aré­ná­ban. Ez a ver­seny a K1, mely né­zők mil­li­ó­it ül­te­ti a kép­er­nyő elé pén­tek es­tén­ként, há­la az Eurosport te­le­ví­zi­ós sport­csa­tor­na köz­ve­tí­té­se­i­nek. A ver­seny­re bár­mely stí­lus­ból, bár­me­lyik ne­héz­sú­lyú spor­to­ló je­lent­kez­he­tett, aki vál­lal­ta, hogy 3×3 vagy 3×5 per­cig, a thai-boksz sza­bály­rend­szer sze­rint (ki­vé­ve a kö­nyök­ütést és az ös­­sze­akasz­ko­dást) küzd. A si­ker nyil­ván­va­ló foly­ta­tást kö­ve­telt Eu­ró­pá­ban is. Az új sport las­san nép­sze­rűb­bé vált, mint a pro­fi boksz… Ma­gya­rok per­sze min­de­nütt van­nak, és ez alól a K1 sem ki­vé­tel. Var­ga Pé­ter, a ki­vá­ló 28 éves sport­em­be­rünk, több éve kép­vi­se­li ha­zán­kat a K1 él­me­zőny­ében.
Pé­ter, mi­ó­ta fog­lal­ko­zol küz­dő­spor­tok­kal?

Ál­lí­tó­lag na­gyon élénk kis­fiú vol­tam, és az is­ko­lá­ban is so­kat ve­re­ked­tem, ezért szü­lői in­te­lem­re, a fe­les­le­ges ener­gi­á­kat le­ve­ze­ten­dő kezd­tem el 1980-tól csel­gán­csoz­ni. 1990-ben kezd­tem el kempózni, az idén ta­vas­­szal köz­le­ke­dé­si bal­eset­ben el­hunyt mes­te­rem, Ju­hász Fe­renc irá­nyí­tá­sá­val. Ami­kor ke­res­tem a meg­fe­le­lő küz­dő­spor­tot, olyan ütés-rú­gás­ra épü­lő, meg­fe­le­lő­en di­na­mi­kus stí­lus ér­de­kelt, amely­ben hasz­no­sít­hat­tam a ju­do­ban szer­zett tu­dá­so­mat, ugyan­ak­kor küz­del­mei al­ka­tom­nak meg­fe­le­lő­en, el­ső­sor­ban a full-contact sza­bály­rend­szer­re épül­nek. Ez a stí­lus a kempo, me­lyet a kí­vül­ál­ló szá­má­ra leg­in­kább az kü­lön­böz­tet meg a töb­bi tá­vol-ke­le­ti küz­dő­sport­tól, hogy a spor­to­lók nem fe­hér gí-ben (karateruhában) van­nak, ha­nem fe­ke­té­ben.

Ered­mé­nyek?

Ma­gya­ror­szá­gon Shidokan Eu­ró­pa Ku­pa, Kempo, Thai-box és ut­cai har­cos baj­nok, majd két­sze­res pro­fi Eu­ró­pa kick-box baj­nok, ama­tőr harc­mű­vé­sze­ti vi­lág­baj­nok. Ver­se­nyez­tem Hol­lan­di­á­ban, Né­me­tor­szág­ban, Cse­hor­szág­ban, Ar­gen­tí­ná­ban, Nagy-Bri­tan­ni­á­ban, Ja­pán­ban. Az utób­bi idő­ben el­ső­sor­ban a K1 ver­se­nye­ken in­du­lok, de sem­mi­lyen ki­hí­vás elől nem té­rek ki.

Men­­nyi­ben tér­nek el a K1 ver­se­nyek a ha­zai mér­kő­zé­sek­től?

Min­de­nek­előtt sok­kal nép­sze­rűb­bek, mint bár­mi­lyen itt­ho­ni küz­dő­sport gá­la; egy K1 ver­seny­re öt­ven-hat­van­ezer né­ző is ki­lá­to­gat, és a pénz­dí­jak is jó­val ma­ga­sab­bak. A spor­to­lók ak­kor ér­nek el ki­ma­gas­ló ered­ményt, ha célt lát­nak ma­guk előtt, és ez a küz­dő­spor­tok­nál sincs más­képp.   Aki bok­szol, az ki­ta­po­sott úton ha­lad, de a tá­vol-ke­le­ti spor­tok kö­ve­tő­i­nek a K1 meg­je­le­né­se előtt nem volt ilyen ki­emel­ke­dé­si le­he­tő­sége. Aki ko­mo­lyan fog­lal­ko­zik a sport­tal és per­sze meg­fe­le­lő adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, azt nem­csak a dics­fény fog­ja övez­ni, ha­nem meg­él­he­té­si le­he­tő­sé­get is ta­lál ab­ban, amit sze­ret.

Mi­lyen adott­sá­gok­ra gon­dolsz?

A haj­dan an­­nyi­ra nép­sze­rű kung-fu és ka­ra­te fil­mek egyik alap­ve­tő üze­ne­te az volt, hogy bár­ki ké­pes lesz meg­vé­de­ni ma­gát, ha ka­ra­téz­ni kezd… Ez így is van, de kü­lönb­sé­get kell ten­ni az ön­vé­de­lem és a pro­fi küz­dő­sport kö­zött. Az ut­ca em­be­re azért kezd el pl. kempozni, mert olyan te­vé­keny­sé­get ke­res, amel­­lyel tá­ma­dás ese­tén meg­véd­he­ti ma­gát, spor­tol­hat, fogy­hat és ön­fe­gye­lem­re ne­vel. Ezek az em­be­rek ad­ják a küz­dő­sport tö­meg­bá­zi­sát, amely­ből a leg­te­het­sé­ge­seb­bek és leg­ki­tar­tób­bak ki­emel­ked­het­nek, de eh­hez nem csak aka­rat­erő­re van szük­ség, ha­nem bi­zo­nyos tes­ti adott­sá­gok­ra is. A K1 ver­se­nye­ken pél­dá­ul csak ne­héz­súly van, – ta­lán épp ezért an­­nyi­ra lát­vá­nyos és vonz nagy tö­me­ge­ket, – ami kor­lá­to­kat emel a ki­sebb sú­lyú ver­seny­zők elé. Ugyan­így szük­sé­ges, hogy a fáj­da­lom­tű­rő szint ma­gas le­gyen, hi­szen itt az üté­se­ket és rú­gá­so­kat nem ál­lít­ják meg az ar­cod előtt. Sok olyan ki­vá­ló ké­pes­sé­gű spor­to­ló­val ta­lál­koz­tam, aki­nek ki­tű­nő ál­ló­ké­pes­sé­ge, nagy­sze­rű tech­ni­ká­ja volt, de a fe­jét ért ki­sebb üté­sek­től is ös­­sze­esett; ezt a sport vi­lá­gá­ban úgy hív­ják, hogy ”üvegálla volt”. Saj­nos ez adott­ság, amely ge­ne­ti­ka­i­lag meg­ha­tá­ro­zott és aka­rat­erő­vel sem le­het raj­ta vál­toz­tat­ni. Sze­ren­csé­re a je­lek sze­rint az én ál­lam nem üveg­ből van – talán ezért is ér­tem el ed­di­gi ered­mé­nye­i­met. Az utób­bi évek­ben a fitness ter­mek slá­ge­rei a küz­dő­spor­tok ele­me­i­re épü­lő tae-bo, army-fitness, kick-boksz ae­ro­bic órák.

Men­­nyi­re tar­tod hasz­nos­nak eze­ket a tré­nin­ge­ket?

Rend­kí­vül hasz­nos­nak tar­tom őket. A küz­dő­spor­tok alap­ve­tő moz­gás­for­mái erő­sí­tik a rit­mus­ér­zé­ket, a moz­gás­ko­or­di­ná­ci­ót, és alak­for­má­ló ha­tá­suk is je­len­tős. Ref­lex­sze­rű­vé vál­nak a be­gya­kor­lott moz­gá­sok, üté­sek, rú­gá­sok és egy jól irány­zott po­fon vész­hely­zet­ben élet­men­tő le­het. Ugyan­így én is hasz­ná­lok az edzés­ter­vem­ben is aerob moz­gás­for­mák­ra épü­lő ele­me­ket. A ver­se­nyek előt­ti rend­kí­vül in­ten­zív fel­ké­szü­lés biz­to­sít­ja a ver­se­nye­ken, ki­lenc vagy ti­zen­öt per­cig a tö­ké­le­tes kon­dí­ci­ót, ezért a tré­nin­gek so­rán én is ze­né­re vég­zek bi­zo­nyos, ál­ló­ké­pes­sé­get nö­ve­lő gya­kor­la­to­kat. Tud­ni kell per­sze, hogy ezek a gya­kor­la­tok csak ha­son­lí­ta­nak a küz­dő­spor­tok moz­gá­sa­i­hoz, ezért óva in­tek min­den­kit, hogy éles hely­zet­ben meg­pró­bál­ja az aerobik órá­kon ta­nul­ta­kat ki­pró­bál­ni.  

Ter­vek?

Szep­tem­ber­ben és ok­tó­ber­ben kül­föl­di ver­se­nye­ken in­du­lok, de no­vem­ber­ben Bu­da­pes­ten lesz a K1 el­ső ma­gyar­or­szá­gi kva­li­fi­ká­ci­ós ver­se­nye.

Gedő Lász­ló