Ma­gya­ror­szá­gon meg­nyi­tot­ta ka­pu­it a Physiomins má­so­dik szép­ség­sza­lon­ja Szent­end­rén. En­nek kap­csán kér­de­zem Orsai Ve­ro­ni­kát, a tu­laj­do­nost, ho­gyan ke­rült kap­cso­lat­ba a Physiomins-szel?

 

Ma­gam is ven­dég­ként pró­bál­tam ki elő­ször a bu­da­pes­ti szép­ség­sza­lon szol­gál­ta­tá­sa­it. Én vé­kony al­ka­tú va­gyok, de a szü­lés után a ha­sa­mon ma­radt egy kis fe­les­leg, ezért ke­res­tem ma­gam­nak egy szép­ség­sza­lont, ahol meg­ol­dást tud­tak nyúj­ta­ni a prob­lé­mám­ra.

Én is, mint so­kan má­sok, több sza­lont fel­ke­res­tem prob­lé­mám­mal, majd vé­gül a Physiomins sza­lon ál­tal aján­lott szol­gál­ta­tás mel­lett dön­töt­tem. Meg­ka­pott ná­luk a dol­go­zók pro­fes­­szi­o­na­liz­mu­sa, szak­sze­rű­sé­ge. Rész­le­te­sen el­ma­gya­ráz­ták ne­kem, mi­lyen ke­ze­lé­se­ket fog­nak raj­tam vé­gez­ni, és hogy mi­lyen ered­mé­nyek­re szá­mít­ha­tok.

Mi­ért dön­tött úgy, hogy nyit egy fo­gyasz­tó szép­ség­sza­lont Ön is?

Már ko­ráb­ban is fel­öt­lött ben­nem a gon­do­lat, hogy sa­ját vál­lal­ko­zás­ba sze­ret­nék kez­de­ni. Ép­pen ka­pó­ra jött, hogy el­ad­tuk egy bu­da­pes­ti in­gat­la­nun­kat, így meg­volt az anya­gi ke­re­tünk, ré­gi dé­del­ge­tett ál­mom, egy szép­ség­sza­lon meg­nyi­tá­sá­hoz.

Mi­ért ép­pen emel­lett a már­ka mel­lett dön­tött?

Mint mond­tam ven­dég vol­tam a sza­lon­ban, így több má­sik ven­dég­gel is meg­is­mer­ked­het­tem, ta­pasz­ta­la­to­kat cse­rél­het­tem ve­lük. Meg­győ­ződ­tem ró­la, hogy aki­nek súly­prob­lé­mái van­nak, an­nak is, de aki csak kö­tő­szö­vet­ének ál­la­gán sze­ret­ne ja­ví­ta­ni, an­nak is a Physiominsnél tud­nak pro­fes­­szi­o­ná­lis meg­ol­dást nyúj­ta­ni. Min­den­ki, akit meg­is­mer­tem, na­gyon elé­ge­dett volt az ered­mé­nyek­kel (tény­leg le­fo­gyott ha­vi 5 ki­lót, ab­szo­lút ét­ke­zé­si meg­szo­rí­tá­sok nél­kül, és volt, aki már a ne­gye­dik kú­rát csi­nál­ta vé­gig, ami­nek kö­szön­he­tő­en már a hu­sza­dik le­adott ki­lón is túl volt). so­kan pe­dig vissza­já­ró ven­dé­gek vol­tak, il­let­ve má­sok aján­lá­sá­val ke­res­ték fel a sza­lont.

Tud­tam, ha be­ru­há­zok, csak­is olyan do­log­ba te­he­tem a csa­lá­dom pén­zét, ami hos­­szú tá­von biz­to­sít meg­él­he­tést, már­pe­dig eh­hez olyan szol­gál­ta­tást kell nyúj­ta­ni, ami­vel a ven­dé­gek elé­ge­det­tek, így aján­la­ni fog­nak ben­nün­ket is­me­rő­se­ik­nek is, biz­to­sít­va ez­zel sza­lo­nom ál­lan­dó for­gal­mát.

Ter­vez­nek-e va­la­mi­lyen or­szá­gos ka­rá­cso­nyi ak­ciót, a bu­da­pes­ti sza­lon­nal együtt?

Igen, ka­rá­csony­ra min­den­ki sze­ret­ne meg­szé­pül­ni, szil­vesz­ter­re a ré­gi es­té­lyi ru­hák­ba be­le­fér­ni, ezért min­den ked­ves ven­dé­günk­nek, aki de­cem­ber 24-ig ve­szi meg kar­csú­sí­tó bér­le­tét, még ha azt csak az ün­ne­pek után hasz­nál­ja is fel, kú­rá­já­ból 3 ke­ze­lést aján­dék­ba adunk, va­la­mint aján­dék krém­mel lep­jük meg, me­lyet akár a ka­rá­csony­fa alá is te­het.

Physiomins szépségszalonok:

1065 Bu­da­pest, Nagy­me­ző u.33. Tel: 269-02-10

2000 Szent­end­re, Pap­ri­ka­bí­ró u.19. Tel: 26/301-279

Játék

Hány ki­lót le­het fogy­ni ha­von­ta a Physiomins mód­sze­ré­vel?

 

A meg­ol­dá­so­kat be­kül­dők kö­zött de­cem­ber 23-án 5 db 5 al­kal­mas vég­le­ges szőr­te­le­ní­tő bér­le­tet sor­so­lunk ki.