Hal­lot­tam már a spinning®-ről. Kü­lön­bö­ző edző­ter­mek­be já­rok rend­sze­re­sen aerobik órák­ra, de egyik­ben sem lát­tam ilyen bi­cik­lit. Hol le­het­ne ki­pró­bál­ni?

 

Kül­föld­ön na­gyon el­ter­jedt és köz­ked­velt aerobik óra­tí­pus­nak szá­mít. Ná­lunk is ked­vet kap­tak már hoz­zá, de egy kis be­ru­há­zást igé­nyel­ne az edző­ter­mek ré­szé­ről, amit nem biz­tos, hogy vál­lal­nak. Pe­dig len­ne rá igény, hi­szen té­ged is ér­de­kel. Iga­zá­ból az a leg­ide­á­li­sabb, ha egy ál­lan­dó, kü­lön te­rem áll ren­del­ke­zés­re a bi­cik­lik szá­má­ra, ahol rend­sze­re­sen tart­ják az edzé­se­ket. De van olyan te­rem, ahol 10 bi­cik­li­vel na­gyon cél­sze­rű­en meg­ol­dot­ták a hely­hi­ányt. Az aerobik te­remelőtt so­ra­koz­nak a spinningek, és ami­kor óra van, be­tol­ják őket a di­rekt er­re a cél­ra ki­ta­lált ke­re­ke­ken, hogy kön­­nye­dén moz­gat­ha­tó­ak le­gye­nek. Ér­de­mes kör­be­néz­ni, mert van olyan edző­te­rem, ahol lát­tak ben­ne fan­tá­zi­át. A szer­kesz­tő­ség­ben le­adunk egy lis­tát, te­le­fo­nálj!

Ki­pró­bál­tam egy spinning® órát, de ne­kem na­gyon unal­mas­nak tűnt. Ezek az órák mind egy­for­mák?

Na­gyon rossz he­lyen jár­hat­tál. Ez egy fer­ge­te­ges, ener­gi­kus, él­ve­ze­tes és in­ten­zív 1 órás edzés­prog­ram. Az ok­ta­tón sok min­den mú­lik.

Fo­lya­ma­to­san mond­ja az inst­ruk­ci­ó­kat, bíz­tat és ja­vít. Egész órán az uta­sí­tá­sa­it kell kö­vet­ned. Ha azt mond­ja, hogy csukd be a sze­me­d és gon­dolj ar­ra, hogy most kint a he­gyek kö­zött, friss le­ve­gőn, ma­dár­csi­cser­gés kí­sé­re­té­ben küz­död fel ma­ga­d az emel­ke­dőn, ak­kor tedd azt. Azo­no­sulj az ér­zés­sel, in­dul­jon be a fan­tá­zi­ád! Szük­ség van na­gyon jó ze­né­re is, ami ener­gi­át ad és ma­gá­val ra­gad. Va­la­mint in­ni­va­ló és tö­röl­kö­ző is kell, mert ga­ran­tál­tan na­gyon fogsz iz­zad­ni. Ha na­gyon pro­fi akarsz len­ni, és hosszú­tá­von is gon­dol­ko­zol, ak­kor egy meg­fe­le­lő he­lyen ki­pár­ná­zott, bi­cik­lis sort sem ár­ta­na, kü­lön­ben gond­ja­id le­het­nek a le­ülés­sel pár na­pig. Szó­val, rend­kí­vül jó aerobik prog­ram. Fej­lesz­ti az ál­ló­ké­pes­sé­get, ser­ken­ti a vér­ke­rin­gést, gyö­nyö­rű­re for­mál­ja a láb­iz­mo­kat. Biz­ton­sá­go­sabb, mint a for­ga­lom­ban köz­le­ked­ni. Té­len, nyá­ron igény­be ve­he­tő, nem függ az idő­já­rás­tól. Ki­tű­nő­en szí­ne­sí­ti a he­ti edzés­ter­ve­det. Mond­juk, ha he­ti 4×1 órát tudsz edzés­re for­dí­ta­ni, ak­kor le­gyen 1 step óra ve­lem, 1 boot camp a vi­lág­baj­nok Nor­bi­val, 1 spinning® óra La­ci­val és 1 óra a kon­di te­rem­ben. Hi­he­tet­le­nül jól fo­god érez­ni ma­ga­dat a bő­röd­ben.

Nem lesz unal­mas az edzés­prog­ra­mod. Gye­rünk! Vál­toz­tass! Te­kerj!

Súly­zóz­ni nincs ked­vem, a ko­re­og­ra­fált aerobik órák nem ér­de­kel­nek, fut­ni nem sze­re­tek, de fogy­ni sze­ret­nék. A spinning® se­gí­te­ne raj­tam?

Hát nem kön­­nyű a ked­ved­ben jár­ni, de azt hi­szem, most a leg­jobb he­lyen jársz. Szin­te biz­tos, hogy tet­sze­ni fog. Az egyik leg­jobb zsír­ége­tő tré­ning, a fo­lya­ma­tos moz­gás. A nye­reg­ből va­ló fel­ál­lá­sok­nál és vissza­ülé­sek­nél is pe­dá­loz­ni kell, nincs meg­ál­lás. Kü­lön­bö­ző óra­tí­pu­sok van­nak, amelyek vég­te­le­nül vál­to­za­tosak. Min­den­kép­pen be­me­le­gí­tés­sel kez­dő­dik, az izü­le­tek be­ola­jo­zá­sa, a rá­han­go­ló­dás, a fel­ké­szü­lés ér­de­ké­ben (kb. 15 perc), azu­tán in­dul a bu­li! 5 perc kö­vet­ke­zik emel­ke­dőt szi­mu­lál­va, ne­he­zebb ne­héz­sé­gi fo­ko­zat­ra kap­csol­va, las­sab­ban te­ker­ve, ki­áll­va a nye­reg­ből (így na­gyobb erőt tudsz ki­fej­te­ni). A ze­ne dü­bö­rög, de las­súbb a tem­pó­ja, az ok­ta­tó bíztat. Majd 5 perc vis­­sza­ül­ve, gyor­sab­ban, de la­záb­ban te­ker­ve, amíg csil­la­po­dik a pul­zus­szám, és új­ra fel a csúcs­ra 30 per­cen át! Majd 15 perc ké­nyel­mes le­ve­ze­tő tem­pó és az el­ma­rad­ha­tat­lan nyúj­tás. Az in­ten­zi­tá­sa és a han­gu­la­ta mi­att sze­re­tik na­gyon so­kan ezt a faj­ta edzést. Min­den kor­osz­tály­nak meg­fe­le­lő. Ha eset­leg nem vagy jó for­má­ban, vagy még nem vagy elég erős, ak­kor ala­cso­nyabb fo­ko­za­tot vá­lassz! Ha épp el­len­ke­ző­leg, edzett ener­gia­bom­ba vagy, ak­kor válts ma­ga­sabb­ra! Egy pró­bát min­den­kép­pen meg­ér.

Mi ba­jod le­het, nem igaz?

Várjuk további kérdéseiteket. Az érdeklődők kö­zött FreeStyler ajándékokat sorsolunk ki.

Klobusitzky Claudia