Mi­vel rég­óta küz­dök a súly­fe­les­le­gem­mel, az a kér­dé­sem, hogy me­lyek azok a gya­kor­la­tok, ame­lyek­kel fő­ként a has és comb kör­nyé­kén ér­het­nék el ked­ve­ző ha­tást? Se­gít eb­ben az aerobik? (Tóth Ág­nes)

 

Se­gít az aerobik és se­gít a meg­fe­le­lő táp­lál­ko­zás. A ket­tő együtt ha­tá­sos iga­zán. A csap­ból is ez fo­lyik, de ez saj­nos tény.

Ha meg­fe­le­lő men­­nyi­sé­gű ételt fo­gyasz­tasz el egyszer­re (nem éred el a te­lí­tett­sé­gi ér­zést), és az jó mi­nő­sé­gű (nem zsí­ros, nem cuk­ros), ak­kor a szer­ve­ze­ted ener­gi­a­ként fog­ja hasz­no­sí­ta­ni és nem rak­tá­roz­za el a töb­bi kö­zé, hát­ha jó lesz még va­la­mi­re cím­szó­val. Va­gyis nem nö­ve­led a fe­les­le­ge­sen ci­pelt ki­ló­kat. He­ti 4-5 edzés aján­lott, de az mi­ni­mum 1órás le­gyen. A rend­sze­res­ség a kul­csa az egész­nek. Ha nem kam­pány­sze­rű az edzé­sed, ak­kor meg­hoz­za a gyü­möl­csét. De a gya­kor­la­tok ön­ma­guk­ban nem ele­gen­dő­ek.

Has­izom gya­kor­lat­ból a leg­jobb kom­bi­ná­ció, a hasprés és a csí­pő­eme­lés. Hasprésből leg­alább 50, csí­pő­eme­lés­ből (ha­nyatt­fek­vés­ben fel­nyúj­tod mind a két lá­ba­dat, tar­kón a kéz és el­eme­led a pop­si­dat a ta­laj­tól, has­izom­mal, nem kell ma­gas­ra. Told fel a pla­fon fe­lé, és las­san en­gedd le, ne hup­panj!) pe­dig mi­ni­mum 30. A két gya­kor­la­tot egy­más után is­mé­teld meg. A ket­tő szá­mít egy­nek, szu­per-szett­nek hív­ják. 5-ször is­mé­teld! A vé­gén nyúj­tás. A comb­izom for­má­lá­sá­ra a gug­go­lá­sok­nál nincs jobb gya­kor­lat. Le­het egy ös­­sze­tett kom­bi­ná­ci­ó­val kez­de­ni. Szé­les gug­go­lás­ból (láb­fej és térd ki­fe­lé mutat) 30, pár­hu­za­mos láb­fe­jek­kel váll­szé­les­ség­ben vég­re­haj­tott gug­go­lás­ból 25 és ki­tö­ré­sek­ből (zárt ál­lás­ból in­dulsz, majd egy jó na­gyot ki­lépsz, haj­lít­va mind a két láb és vis­­sza­zá­rod a má­sik mel­lé) pe­dig lá­ban­ként 15-15. Majd kö­nyök- il­let­ve tér­de­lő­tá­masz­ban a far­izom-gya­kor­lat­ból (haj­lí­tott láb­fel­to­lás) 30-30. Ez egy kör. Is­mé­teld meg leg­alább 4-szer, de az 5 al­ka­lom is be­le­fér. Az elő­ző szá­mok­ban le­ír­tuk a he­lyes tech­ni­kai vég­re­haj­tást, min­den­kép­pen nézz utá­na. Jó edzést!

33 éves va­gyok és a lá­ba­im visszeresek. Aerobikozhatok-e? Mi­lyen edzést aján­la­nak?

(Mol­nár Gáborné, Gyömrő)

Ter­mé­sze­te­sen igen. Ki­fe­je­zet­ten jót ten­ne ne­ked. Függ a visszeresedés mér­té­ké­től is, hogy me­lyik tí­pu­sú óra len­ne szá­mod­ra iga­zán meg­fe­le­lő. Min­den­kép­pen kér­jél or­vo­si szak­vé­le­ményt, mi­e­lőtt el­kez­de­nél mo­zog­ni, ha ed­dig eset­leg egy­ál­ta­lán nem spor­tol­tál. Az aerobik min­den­eset­re csak jót te­het ve­led. Ser­ken­ti a vér­ke­rin­gést, fo­koz­za az anyag­cse­rét, fel­pezs­dí­ti a szer­ve­ze­te­det, és ne­ked ép­pen er­re van szük­sé­ged. Meg­fe­le­lő men­­nyi­sé­gű fo­lya­dé­kot is fo­gyasz­ta­nod kel­le­ne, az edzé­sek so­rán és nap­köz­ben is.. Na­gyon sok em­ber kö­ve­ti el azt a hi­bát, hogy el­fe­lejt in­ni, mert nem ér­zi ma­gát szom­jas­nak. Pe­dig alap­ve­tő szük­ség­let len­ne.

Úszást is be­ik­tat­hat­nál a he­ti prog­ra­mod­ba, ha be­le­fér. Van je­len­leg is egy ta­nít­vá­nyom, aki­nek ugyan­az a prob­lé­má­ja, mint ne­ked. Mi­ó­ta edzés­re jár, lé­nye­ge­sen ke­ve­seb­bet fáj a lá­ba, sok­kal job­ban ér­zi ma­gát. Meg­szűnt a fe­szí­tő ér­zés a térd­haj­la­tá­ban és a láb­szá­rá­ban. Ko­ráb­ban, pél­dá­ul nem mert vádligyakorlatokat vé­gez­ni, mert félt, hogy még ere­sebb lesz a lá­ba, de ez nem így van. Egy meg­fe­le­lő­en ös­­sze­ál­lí­tott edzés­prog­ram­mal ma­ga a vissz­ér ugyan nem szün­tet­he­tő meg, de ál­la­po­ta nem rom­lik to­vább.

Az egyik leg­jobb gya­kor­lat, ha­nyatt­fek­vés­ben emeld fel mind a két lá­ba­dat nyújt­va, fe­szítsd a comb­iz­ma­i­dat. Nyisd ki ter­pesz­be a lá­ba­dat vis­­sza­fe­szí­tett láb­fe­jek­kel, majd zárd ös­­sze mi­köz­ben le­fe­szí­ted a láb­fe­je­det. Nyit-zár, vis­­sza­fe­szít-le­fe­szít. Fo­lya­ma­to­san is­mé­teld meg 30-szor. Ez egy kom­bi­nált gya­kor­lat, a bel­ső com­bo­dat is jól meg­dol­goz­tat­ja. Ez­után láb­fej kör­zés ki­fe­lé 10-szer, majd be­fe­lé 10-szer. És új­ra nyit-zár. Is­mé­teld meg leg­alább 5-ször. A vé­gén pe­dig nyúj­tás.