Geszler Dorottya szépségkirálynő volt, ma televíziós műsorvezető.
Van egy hét éves kislánya, aki imád balettozni. Ő maga pedig minden nap edzeni jár, hogy testét még tökéletesebbé varázsolja. Dorottyával edzés közben beszélgettünk.

 

Mi­ó­ta jársz edze­ni, és ho­gyan kez­dő­dött?

Ré­gen balettoztam, aztán hos­­szabb idő­szak telt el sport nél­kül. Azt érez­tem hogy mu­száj mo­zog­nom. 

Mi volt az in­dít­ta­tás? Nem hi­szem, hogy súly­több­let­tel küz­döt­tél.

Nem is, so­ha nem vol­tam kö­vér, a csa­lá­dom­ban sen­ki nem volt túl­sú­lyos. Sze­ren­csés va­gyok eb­ből a szem­pont­ból, nem na­gyon kell vi­gyáz­nom a vo­na­la­im­ra, egy­sze­rû­en tö­ké­le­te­sí­te­ni sze­ret­ném az ala­ko­mat. Szil­ágyi Ist­ván, az edzőm se­gít ne­kem eb­ben. Na­gyon jó ér­zés, ami­kor ez már élet­for­mád­dá vált, nem tudsz meg­len­ni nél­kü­le. Én szep­tem­ber óta min­den reg­gel jö­vök nyolc­ra a te­rem­be. Az ele­jén volt egy kis izom­lá­zam, de most már na­gyon jól megy.
Az aerobikot is ki­pró­bál­tam egy­szer-egy­szer, de a súly­zós edzést job­ban ked­ve­lem. 

Nem vagy tel­je­sen új a fitneszvilágban, hi­szen te vizs­gá­zott fitneszbíró vagy.

Így van, ezért ez még na­gyobb előnyt je­lent az Ist­ván­nal kö­zös edzés­ka­zet­ta mi­att és az edzé­sek so­rán is, hi­szen tu­dom, hogy mi mit je­lent. Ist­ván pe­dig ab­ban se­gít, hogy ne­kem mit kell csi­nál­nom, hogy egy-egy izom­cso­por­tom még job­ban fej­lőd­jön.

Oda­fi­gyelsz a táp­lál­ko­zás­ra?

Saj­nos ez nem iga­zán az erős­sé­gem, még ta­nu­lok. Ist­ván ké­szí­tett ne­kem egy ét­ren­det, amit na­gyon ne­he­zen tar­tok be, elég rend­szer­te­le­nül eszem. Nem min­dig tar­tom be a na­pi öt­szö­ri ét­ke­zést, és saj­nos na­gyon ke­vés fo­lya­dé­kot fo­gyasz­tok. Mos­ta­ná­ban azért tar­tok az au­tóm­ban sok-sok ás­vány­vi­zet. Min­dig akad ná­lam na­rancs, man­da­rin vagy ba­nán.
Amúgy nem hi­szek a null­ka­ló­ri­ás di­é­tá­ban, azt val­lom, hogy min­dent meg kell en­ni, amit sze­re­tünk, de csak mér­ték­kel. 

Kis­lá­nyod is spor­tos be­ál­lí­tott­sá­gú?

Igen, na­gyon sze­ret min­den spor­tot, ré­geb­ben ba­let­to­zott, úszott, le­jön ve­lem a te­rem­be is. Emel­ge­ti a gé­pe­ken a lá­bát, fu­tó­gé­pe­zik, na­gyon sze­re­ti. Nem­rég ő ma­ga mond­ta ne­kem, hogy sze­ret­ne új­ra ba­let­toz­ni. En­nek na­gyon örül­tem.

Nem za­var, hogy fér­fi az edződ? 

Nem dol­goz­tam még női edző­vel, bár itt min­den lány iga­zán ked­ves. Én na­gyon örü­lök, hogy Ist­ván az edzőm, mert ő már is­me­ri min­den erő­sí­ten­dő ré­sze­met, pon­to­san tud­ja, hogy mit kell csi­nál­nom. Tel­je­sen más szem­mel néz, mint egy női edző, az a jó, hogy épí­tő kri­ti­kák­kal se­gít. 

El­ső­re úgy gon­dol­tad, hogy edző­vel fogsz edze­ni, vagy egye­dül pró­bál­koz­tál?

Sza­ba­di Jó­zsef edző se­gí­tett ele­in­te, de dol­goz­tam egye­dül is. Sze­re­tek egye­dül edze­ni, de azért jobb, ha van mel­let­tem va­la­ki, aki lát­ja a hi­bá­i­mat, és tud­ja kor­ri­gál­ni azo­kat.

Van még raj­tad olyan rész, ami­vel nem vagy elé­ge­dett?

Nem sze­re­tek csak egy izom­ra dol­goz­ni, min­dig glo­bá­li­san erő­sí­tek. Tu­dom, hogy min­dig le­het to­vább fej­lőd­ni, de kez­dem jól érez­ni ma­gam a bő­röm­ben.

H. ZS.