Veres Gabriella nem olyan régen 120 kiló volt, ezért arra gondolt, mi lenne ha ezen változtatna. Barátnője, Gergely Katinka járatos a filoterápiában, a természetes gyógymódokban és a különböző tornákban is, ezért Gabriella hozzá fordult segítségért.

 

A két hölggyel arról beszélgettünk, hogy mit kell tennie az embernek, ha már elhatározta, hogy le akar fogyni.

Ho­gyan kez­dő­dött? Mi­ért vá­gott be­le a fo­gyó­kú­rá­ba?

V.G.: Iga­zán nem volt ami ösz­tö­nöz­zön, csak egy­sze­rű­en nem érez­tem jól ma­gam a bő­röm­ben. Se­gít­ség­re volt szük­sé­gem, mert iga­zi stressz­ evő va­gyok. Bár­mi­lyen ide­ges­ség ért, azon­nal et­tem va­la­mit. Ne­kem ilyen szem­pont­ból nincs lel­ki­is­me­ret fur­da­lá­som, bár­mit meg­eszem, amit meg­kí­vá­nok. Ba­rát­nőm, Ger­gely Ka­tin­ka se­gí­tett ab­ban, hogy en­nek vé­get ves­sek.

Mi lett az ered­mény?

V.G.: Három hó­nap alatt húsz ki­lót fogy­tam, és 133 cen­ti­ről 97-re csök­kent a de­rék­bő­sé­gem. 

Ka­tin­ka, mi­lyen mód­szer­rel tud­ták ezt a meg­hök­ken­tő ered­ményt el­ér­ni?

G.K.: Több rész­ből épült fel a stra­té­gi­ánk. Mi­vel a szak­mám gyógy­szer­tá­ri szakasszisztens, és el­vé­gez­tem a Ter­mé­szet­gyógy­ász Aka­dé­mi­át, tud­tam, hogy Gab­ri­el­lá­nak mi­re van szük­sé­ge, így a ter­mé­sze­tes mód­sze­re­ket hív­tuk se­gít­ségül. Öt al­ko­tó­elem­mel kezd­tük az alak­for­má­lást: egy kü­lön­le­ges, gyógy­nö­vé­nyek ki­vo­na­tát tar­tal­ma­zó krém­mel, egyé­ni tor­ná­val (tai chi, chi kung ele­me­i­re épü­lő mély­izom tor­na), fitoterápiával, zsír­ége­tés­sel és aku­punk­tú­rá­val. Azért kel­lett eze­ket vá­lasz­ta­ni, mert Ga­bi már min­dent ki­pró­bált. 

Ez az öt al­ko­tó­elem pon­to­san mi­ből áll?

G.K.: Na­gyon fon­tos mind­egyik, hi­szen egy­más­ra épül­nek. A tor­na a mély­iz­mok moz­ga­tá­sát, az ízü­le­tek kí­mé­lé­sét, és a ke­rin­gés sza­bá­lyo­zá­sát je­len­tet­te. He­ti há­rom­szor vé­gez­tük a nyolc bro­kát ülő­gya­kor­la­tot, mely­nek se­gít­sé­gé­vel rá­han­go­ló­dott a test és a lé­lek a moz­gás­ra (ezt a moz­gás­sort már a kí­nai csá­szár is mű­vel­te). Lé­nye­ge a csak rákban va­ló ener­gia­ára­mol­ta­tás sza­bá­lyo­zá­sa, elő­se­gí­té­se.
A fitoterápia alap­ja a gyógy­te­ák­ban ke­re­sen­dő. Szak­sze­rű­en ös­­sze­vá­lo­ga­tott ke­ve­rék­re volt szük­ség, mely­ben az al­ko­tó­ele­mek ha­tá­sa meg­sok­szo­ro­zó­dott.
Fon­tos­nak tar­tom, hogy ez jó­ízű, hi­de­gen és me­le­gen egy­aránt fo­gyaszt­ha­tó legyen. A sok fo­lya­dék be­vi­te­le egyéb­ként nem csak fo­gyó­kú­rá­zók­nak fon­tos, ha­nem mind­an­­nyi­unk­nak el­en­ged­he­tet­len.
A zsír­ége­tés elő­se­gí­té­sé­re egy olyan kré­met al­kal­maz­tunk, amely mély­sé­gé­ben rom­bol­ja a zsír­sej­te­ket, és a cellulitisz el­len is ha­tá­sos. Ezt a kré­met a nyi­rok­ke­rin­gés­nek meg­fe­le­lő­en kell hasz­nál­ni, a vég­tag­ok fe­lől a szív irá­nyá­ba mas­­szí­roz­va. A krém­mel az egész tes­tet ke­zel­jük, majd al­kal­maz­zuk a bőr­lég­zést sza­ba­don en­ge­dő fó­li­á­zást. Ez na­gyon ha­tá­sos.
Egy órán ke­resz­tül kell nyu­gal­mi hely­zet­ben ma­rad­ni így be­fó­li­áz­va.
Ez nem al­vást je­lent, ha­nem egy re­la­xá­ci­ós hely­ze­tet. 

Sza­va­ik­ból ki­de­rül, hogy ez nem is volt iga­zán fo­gyó­kú­ra, ha­nem egy men­tá­lis, lel­ki rá­ha­tás.

G.K.: Így van, nem fel­tét­le­nül a tel­jes és ki­zá­ró­la­gos fi­zi­kai ter­he­lés az el­sőd­le­ges, ha­nem a fent em­lí­tett mód­sze­rek egyén­re sza­bott al­kal­ma­zá­sa. Gabinak ez nem is fo­gyó­kú­ra, ha­nem in­kább alak­for­má­lás volt. Nem is tar­tot­ta be szi­go­rú­an a ki­sza­bott di­é­tát. Tű­be fűz­het­nénk, ha tény­leg ko­mo­lyan ve­szi.

H. ZS.