A bemelegítés, mint minden sportágban, a vízi sportoknál is elengedhetetlen. Ugyan a vízben a sérülésveszély jóval kisebb, mint a szárazföldön, de idézzük csak fel magunkban egy vízilabda mérkőzés pillanatait. Akár combközépig is kiemelkednek a vízből, miközben 2-3 ember tépi, húzza, taszítja vissza a vízbe, de itt még nincs vége, hiszen a karját erőből meglengetve, a lehető-legpontosabban kell passzolnia, vagy a lehető legerősebben gólt dobnia.

 

Taps a fej fö­lött: Zár­juk ös­­sze lá­bun­kat és te­gyük csí­pő­re a ke­zün­ket. Kis­sé haj­lít­suk be a tér­dün­ket, majd nyújt­suk ki és ugor­junk fel 10-15 cm ma­gas­ra. Ug­rás köz­ben ter­pes­­szük a lá­bun­kat váll­szé­les­ség­ben. Emel­jük fel a ke­zün­ket és tap­sol­junk a fe­jünk fö­lött. Fo­lya­ma­to­san is­mé­tel­jük a gya­kor­la­tot 25-30 al­ka­lom­mal.

Törzs­haj­lí­tás át­el­le­nes bo­ká­hoz: Áll­junk szé­les ter­pesz­be. Nyújt­suk ki a lá­bun­kat. Tart­suk két ka­run­kat ol­dal­só kö­zép­tar­tás­ban, a ka­runk az egész gya­kor­lat so­rán ma­rad­jon tel­je­sen nyújt­va. Dönt­sük elő­re a tör­zsün­ket, és for­dít­suk el fel­ső­tes­tün­ket úgy, hogy jobb ke­zünk­kel érint­sük meg bal bo­kán­kat.
Tér­jünk vis­­sza a kindulóhelyzetbe, majd bal ke­zünk­kel érint­sük meg jobb bo­kán­kat. Rit­mu­so­san is­mé­tel­jük a gya­kor­la­tot 20-25-ször.

Fel­ug­rás gug­go­lás­ból: Ké­nyel­mes váll­szé­les­sé­gű ter­pesz­ből, gug­gol­junk le, köz­ben ka­run­kat emel­jük fel egé­szen ad­dig, míg pár­hu­za­mos nem lesz a ta­laj­jal. Ami­kor el­ér­jük az al­só holt­pon­tot, hir­te­len csap­juk le a ke­zün­ket és ugor­junk fel a le­ve­gő­be, úgy, hogy lá­bun­kat tel­je­sen ki­nyújt­juk. Ez­után tér­jünk vis­­sza a kindulóhelyzetbe, de úgy, hogy le­ér­ke­zés­kor kis­sé ru­góz­zunk be, és meg­ál­lás nél­kül foly­tas­suk a gya­kor­la­tot 25-30-szor.