Ko­runk egyik leg­fon­to­sabb prob­lé­má­ja az el­hí­zás, ami a tár­sa­da­lom egy­re je­len­tő­sebb ré­te­gét érin­ti. Szin­te mi­den em­ber­nek van ki­sebb-na­gyobb súly­prob­lé­má­ja. Van, aki­nek a súly­fö­lös­le­ge csak esz­té­ti­kai, de van, aki­nek ez ko­moly egész­sé­gi prob­lé­mát je­lent.

 

Súly­fö­lös­le­günk több­fé­le ere­de­tű le­het. Le­het, hogy egy­sze­rű­en csak so­kat eszünk, le­het hor­mo­ná­lis ere­de­tű, il­let­ve egy gyógy­sze­res ke­ze­lés is ered­mé­nyez­he­ti, vagy csak a ter­hes­ség so­rán le­ra­kó­dott ki­ló­kat nem si­ke­rül le­ad­nunk.
Op­ti­má­lis­nak a ha­vi 4-5 kg súly­vesz­tést te­kint­het­jük. Ma már szin­te min­den női lap­ban, he­ten­te je­le­nik meg egy-egy újabb tu­ti di­é­ta, ami­nek se­gít­sé­gé­vel biz­to­san akár 5 ki­lót is le­ad­ha­tunk egy hét alatt. Ren­ge­teg szép­ség­sza­lon is hir­deti biz­tos­nak ígér­ke­ző mód­sze­rét, nem el­ha­nya­gol­ha­tó pénz­ös­­sze­ge­kért.
Ter­mé­sze­te­sen a mód­szer 100%-os, csak hát, ha va­ló­ban le aka­runk fogy­ni, ak­kor azért le­he­tő­leg ne együnk 1000 ka­ló­ri­á­nál töb­bet na­pon­ta, és mi­ni­mum na­pi 2,5 li­ter ás­vány­vi­zet fo­gyas­­szunk, kü­lön­ben hi­á­ba van­nak a cso­da gé­pek, nem ha­tá­sos a kú­ra. Ne­kem már csak két kér­dé­sem ve­tő­dik fel:
Mi kö­ze van an­nak, hogy le­fo­gyok-e, ah­hoz, hogy men­­nyi vi­zet iszom. A vi­zet a víz­ház­tar­tás ki­egyen­sú­lyo­zott­sá­ga mi­att, és a mé­reg­te­le­ní­tés elő­se­gí­té­sé­re iszom, nem azért, hogy le­fogy­jak.
Ho­gyan tu­dok egész nap ki­elé­gí­tő tel­je­sít­ményt pro­du­kál­ni a mun­ka­he­lye­men na­pi 1000 ka­ló­ri­á­val?
Tud­ni kell, hogy a szer­ve­zet, ami­kor el­kez­dünk fo­gyó­kú­ráz­ni és na­pon­ta csak 1000 ka­ló­ri­át fo­gyasz­tunk, ta­ka­ré­kos­kod­ni kezd a fel­hasz­nált ener­gi­á­val, ami két ve­szélyt is je­lent szá­munk­ra. Elő­ször is, az el­ső pár nap­ban gyor­san meg­sza­ba­du­lunk 1-2 ki­ló­tól, ami­nek je­len­tős há­nya­da csak víz, majd a fo­lya­mat le­las­sul. Min­den ki­ló­ért meg kell küz­de­nünk, ami ha­mar ked­vün­ket szeg­he­ti. Má­sod­sor­ban, mi­vel szer­ve­ze­tünk ta­ka­rék­ra van ál­lít­va, így ha már csak 1200 ka­ló­ri­át is eszünk, vis­­sza­szed­jük a kín­ló­dá­sok­kal le­adott ki­ló­kat, már­pe­dig nem él­he­tünk egész éle­tün­kön át 1000 ka­ló­ri­án.
Fon­tos te­hát, ha rá­szán­tuk ma­gun­kat, hogy most pe­dig le­ad­juk a súly­fö­lös­le­gün­ket, az el­ha­tá­ro­zá­sunk ko­moly le­gyen, el­ér­he­tő célt tűz­zünk ki ma­gunk elé. Ná­lunk a Physiomins szép­ség­sza­lon­ja­i­ban, ren­ge­teg olyan em­ber­rel ta­lál­koz­tunk, aki már min­dent meg­pró­bált súly­fö­lös­le­gé­nek le­adá­sa ér­de­ké­ben, er­re nem ke­vés pénzt is fel­ál­do­zott, a kí­vánt ered­mény azon­ban el­ma­radt. Mi nem cso­dá­kat ígé­rünk, ha­nem mód­sze­rünk a cso­dá­la­tos, hi­szen kop­la­lás, ka­ló­ri­ák szá­mol­ga­tá­sa nél­kül ígé­rünk, ha­vi 4-5 ki­ló súly­csök­ken­tést úgy, hogy az tar­tós ma­rad, és, hogy a súly­vesz­tés mel­lett még je­len­tő­sebb mé­ret­csök­ke­nést is el­érünk ven­dé­ge­ink­nél.
No­vem­ber és de­cem­ber hó­na­pok­ban min­den ked­ves ven­dé­günk­nek in­gyen ké­szít­jük el fo­gyasz­tó­prog­ram­ját, va­la­mint aján­dék­ke­ze­lé­sek­kel is ked­ves­ke­dünk. Mód­sze­rünk ered­mé­nyes­sé­gét mi sem bi­zo­nyít­ja job­ban, mint hogy egyik Physiomins szép­ség­sza­lon tu­laj­do­no­sa sem küzd súly­prob­lé­má­val, te­hát mi nem csak be­szé­lünk, és más­nak ajánl­gat­juk szol­gál­ta­tá­sun­kat, ha­nem azt ma­gun­kon is ki­pró­bál­tuk, így an­nak ha­té­kony­sá­ga raj­tunk is mér­he­tő.
(x)

Physiomins szépségszalonok
1065 Bu­da­pest, Nagy­me­ző u.33. Tel: 269-02-10

2000 Szent­end­re, Pap­ri­ka­bí­ró u.19. Tel: 26/301-279