Az utób­bi évek­ben ja­vul­tak a ma­gyar la­kos­ság élet­ki­lá­tá­sai, a vár­ha­tó élet­kor né­mi­képp nö­ve­ke­dett, de még min­dig el­ma­rad a fej­let­tebb gaz­da­ság­gal rendelkező or­szá­go­ké­tól.
Ez Sop­ron­ban, a nép­egész­ség­ügyi kon­fe­ren­ci­án hang­zott el, ame­lyen csa­lád­or­vo­sok, szo­ci­á­lis mun­ká­sok, védőnők vet­tek részt. Ba­logh Sán­dor, az Or­szá­gos Alap­el­lá­tá­si In­té­zet főigazgatója sze­rint a nép­egész­ség­ügyi prog­ram a ko­rai ha­lá­lo­zást oko­zó be­teg­ség cso­por­tok­nál a megelőzést hang­sú­lyoz­za. A ked­den tar­tott tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia egyik köz­pon­ti té­má­ja a de­pres­­szió volt, ez a be­teg­ség­ben a la­kos­ság 5-6 szá­za­lé­kát sújt­ja, de min­den he­te­dik felnőtt éle­te so­rán egy­szer szen­ved kli­ni­kai de­pres­­szi­ó­tól.