Zenés ke­rék­pár­edzés a tor­na­te­rem­ben. Egy pil­la­nat! Hogy mi?! Az öt­let ki­csit őrül­ten hang­zik. De amen­­nyi­re őrült és el­ső hal­lás­ra el­kép­zel­he­tet­len, an­­nyi­ra si­ke­res az új fitnesz trend a SPINNING®.

 

Egy ame­ri­kai triatlonos, ne­ve­ze­te­sen Johnny G. fej­lesz­tet­te ki né­hány év­vel ez­előtt azt az új edzés­mód­szert, amely öt­vö­zi az edzés és az aerobikozás elő­nye­it. Elő­ször Ame­ri­kát hó­dí­tot­ta meg a SPINNING® láz, majd rö­vid időn be­lül a nyu­gat-eu­ró­pai fitnesz stú­di­ók­ban is meg­je­lent.

Ha­zánk­ban elő­ször a Fitness Company Aerobik Kong­res­­szu­sa­in de­bü­tált az új mód­szer óri­á­si si­ker­rel, ezt kö­ve­tő­en pe­dig né­hány fitnesz stú­dió már fel­vet­te prog­ram­já­ba a Spin­Racinget.

Na de, ho­gyan is kell el­kép­zel­nünk a SPINNING® tré­nin­get?

A SPINNER BIKE-ok nagy sta­bi­li­tá­sú, kü­lön­le­ges kor­mány­ki­kép­zé­sű, lend­ke­rék­kel el­lá­tott spe­ci­á­lis ke­rék­pár­ok. A tor­na­te­rem­ben az edző irá­nyí­tá­sá­val min­den részt­ve­vő egy-egy ilyen ke­rék­pá­ron dol­go­zik. Az edzés fon­tos ele­me a ze­ne. A kü­lön­bö­ző edzés­sza­ka­szo­kat és gya­kor­la­to­kat a részt­ve­vők ze­né­re vég­zik, kö­vet­ve az edzői uta­sí­tá­so­kat, ugyan­úgy, mint egy aerobik órán.

A prog­ram rend­sze­rint kü­lön­bö­ző in­ten­zi­tá­sú sza­ka­szok­ból épül fel. Az edző uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en vá­laszt­ják meg a részt­ve­vők az el­len­ál­lás nagy­sá­gát, ez­zel sza­bá­lyoz­va a for­du­lat­szá­mot.

A prog­ram ha­son­ló mó­don „ko­re­og­ra­fált”, mint egy aerobik óra.

Egy SPINNING® edzés so­rán szá­mos kü­lön­bö­ző jel­le­gű pro­filt ala­kít­ha­tunk ki. Aerob intervall pro­fil az aerob ál­ló­ké­pes­ség fej­lesz­té­sé­re, aerob-anaerob intervall pro­fil az ana­e­rob ál­ló­ké­pes­ség fej­lesz­té­sé­re, szi­go­rú pul­zus­kont­rol­lal vég­zett, hosszabb idő­tar­tal­mú zsír­ége­tő pro­fil, amely el­ső­sor­ban a zsír­sa­vak ége­té­sét, a fo­gyást szol­gál­ja, vagy ép­pen egy men­tá­lis tré­ning­pro­fil, amely­nek el­ső­sor­ban a stressz­le­épí­tés a cél­ja.

A SPINNING® olyan cél­cso­por­to­kat is a stú­di­ó­ba csal­hat, akik egyéb­ként nem jön­né­nek el, hi­szen az aerobikhoz ügyet­len­nek ér­zik ma­gu­kat, a test­épí­tés pe­dig nem vonz­za őket. Ke­rék­pá­roz­ni azon­ban min­den­ki tud, és a SPINNING® sem igé­nyel kü­lö­nö­sebb ügyes­sé­get.

 

A SPINNING® egye­sí­ti az aerobik és a ke­rék­pár­edzés elő­nye­it:

  • egyszerű, bár­ki szá­má­ra vé­gez­he­tő (ke­rék­pá­ro­zás)
  • ál­ló­ké­pes­sé­gi edzés (ke­rék­pá­ro­zás)
  • a ter­he­lés in­ten­zi­tá­sa na­gyon fi­no­man sza­bá­lyoz­ha­tó (ke­rék­pá­ro­zás)
  • izü­let­kí­mé­lő (ke­rék­pá­ro­zás)
  • a ze­ne mo­ti­vá­ló ha­tá­sa (aerobikozás)
  • a cso­por­tos edzés mo­ti­vá­ló ha­tá­sa, cso­port­di­na­mi­ka (aerobikozás)
  • a vál­to­za­tos, ko­re­og­ra­fált edzés szó­ra­koz­ta­tó (aerobikozás)
  • az edző sze­mé­lyé­nek mo­ti­vá­ló ha­tá­sa (aerobikozás)

 

A SPINNING® ese­tén is na­gyon fon­tos, hogy csak olyan edző­höz men­jünk órá­ra, aki spe­ci­á­lis edzői ok­le­vél­lel ren­del­ke­zik.

A SPINNING® mint edzés­mód­szer fan­tasz­ti­kus! Hogy ha­zánk­ban is olyan si­ke­re lesz-e, mint a vi­lág­ban min­de­nütt, az ki­zá­ró­lag a fitnesz tu­laj­do­no­so­kon és az edző­kön mú­lik. Bíz­zunk ben­ne, hogy ha­ma­ro­san egy­re több fitneszteremben je­le­nik meg a SPINNING® és mind töb­ben él­ve­z­het­jük ezt a va­do­na­túj fitnesz cse­me­gét!


Pati Nagy At­ti­la

Nem­zet­kö­zi aerobik presenter, Fitness Company-IFAA Hun­ga­ry

www.fitnesscompany.hu