Ha va­la­ki úgy gon­dol­ta, hogy a fitness edzé­se­ken már nem le­het újat ki­ta­lál­ni, azt új­ra és új­ra kel­le­mes meg­le­pe­tés­ként éri, hogy mi­re ké­pes az em­be­ri kre­a­ti­vi­tás és fan­tá­zia. Né­hány éve még el­kép­zel­he­tet­len­nek tűnt, hogy a bodybuilding pá­ro­sít­ha­tó az aerobikkal – és íme, meg­je­lent a Pump.

 

Ki gon­dol­ta vol­na, hogy a ke­rék­pár­tré­ning meg­je­len­het az aerobik te­rem fa­lai kö­zött – és tes­sék, lét­re­jött a SpinRacing. Ki hit­te vol­na, hogy egy­szer majd ka­ra­te ele­mek ve­gyül­nek az aerobik moz­gás­ele­me­i­vel, vagy óri­á­si lab­dá­kon vé­gez­nek a fitness ra­jon­gók aerobik és erő­sí­tő gya­kor­la­to­kat?
Mi jö­het még?
Pél­dá­ul egy ka­to­nai túl­élő tá­bor han­gu­la­ta és ke­mény­sé­ge a tor­na­te­rem­ben. Ki­kép­zés, gya­kor­la­to­zás, fegyelem… egy­szó­val Drill­ing!!!

Drill­ing-láz
A Drill­in­get olyan fitness ra­jon­gók­nak fej­lesz­tet­ték ki, akik­nek so­ha, sem­mi nem elég. A Drill­ing cél­cso­port­ja a jól edzett, szí­vós, új és új ki­hí­vá­sok­ra vá­gyó sport­ra­jon­gók­ból, az ön­ma­gu­kat ke­mény­nek tar­tó fér­fi­ak­ból, és olyan hölgy­ven­dé­gek­ből áll, akik szí­ve­sen ve­tik alá ma­gu­kat a szo­ká­sos­nál húzósabb és komp­le­xebb ter­he­lés­nek. Azok­nak szól, akik nyi­tot­tak a szél­ső­sé­ges irány­za­tok­ra, bír­ják a fe­gyel­met és a szi­go­rú hang­ne­met, akik oly­kor-oly­kor szí­ve­sen élik át egy ka­to­nai gya­kor­la­to­zás kí­mé­let­len han­gu­la­tát a fitness stú­di­ó­ban.
A Drill­ing moz­gás­anya­ga rend­kí­vül szí­nes és össze­tett. Gya­kor­la­ti­lag egy idő­ben va­la­men­­nyi kondícionális ké­pes­sé­get fej­lesz­ti. Ál­ló­ké­pes­sé­gi ele­mek, erő és gyor­sa­sá­gi gya­kor­la­tok, ügyes­sé­gi fel­ada­tok te­szik ha­tár­ta­la­nul vál­to­za­tos­sá a prog­ra­mot.
A Drill­ing épí­tő­kö­vei az at­lé­ti­kai fu­tó­is­ko­la ele­mei, a tá­vol-ke­le­ti ön­vé­del­mi spor­tok ütés és rú­gás tech­ni­kái, a kézisúlyzóval, a gu­mi­kö­tél­lel és a sa­ját test­tel vég­zett erő­sí­tő­gya­kor­la­tok, a boksz­zsák hasz­ná­la­ta, a spinning és a Pump ele­mei. 

Edzés­terv
Az egyes gya­kor­la­tok kü­lön­bö­ző mó­do­kon fűz­he­tők ös­­sze. Szer­vez­het­jük az edzést klas­­szi­kus kör­edzés­sze­rű­en, ami­kor a részt­ve­vők­nek kis cso­por­tok­ban kell el­vé­gez­ni­ük egy elő­re ki­je­lölt fel­adat­sort.
Ve­zé­nyel­het­jük az edzést úgy, mint egy ha­gyo­má­nyos erő­sí­tő órát, ami­kor az egész cso­port együtt vég­zi a tel­jes prog­ra­mot. A har­ma­dik le­he­tő­ség, hogy az ál­ló­ké­pes­sé­gi, aerob jel­le­gű gya­kor­la­to­kat, a cso­port együtt vég­zi az edző irá­nyí­tá­sá­val, majd az erő­sí­tő, gyor­sa­sá­gi és ügyes­sé­gi fel­ada­to­kat az elő­re fel­ál­lí­tott ter­he­lé­si ál­lo­má­so­kon, kü­lön-kü­lön egye­sé­vel hajt­ják vég­re a csa­pat tag­jai.
Ki­ala­kít­ha­tunk aka­dály­pá­lyá­kat, ame­lyen kü­lön­bö­ző fel­ada­to­kat kell sor­ban vég­re­haj­ta­ni, úgy mint­ha egy ka­to­nai gya­kor­ló­pá­lyát tel­je­sí­te­né­nek a részt­ve­vők.
A le­he­tő­sé­gek kor­lát­la­nok. 

Meghatározó a személyiség
A Drill­ing fon­tos ele­me a fe­gye­lem és az a spe­ci­á­lis han­gu­lat, amely jel­lem­ző egy szi­go­rú, ke­mény ki­kép­zés so­rán. Ez azt je­len­ti, hogy az edző meg­fe­le­lő ki­su­gár­zás­sal és kom­mu­ni­ká­ci­ó­val kell, hogy a tré­nin­get irá­nyít­sa.
Az edzés­mód­szer si­ke­re, alap­ve­tő­en az edző sze­mé­lyi­sé­gé­től függ. Az edző­nek, aki Drill­in­get akar ve­zet­ni, hi­te­les­nek kell len­nie. Ki­ma­gas­ló­an jó kon­dí­ció, ki­fe­je­zet­ten at­le­ti­kus test­fel­épí­tés, pre­cíz moz­gás­tech­ni­ka az egyes ele­mek be­mu­ta­tá­sá­hoz, erő­tel­jes hang és ke­mény, ha­tá­ro­zott fel­lé­pés fog­ja ga­ran­tál­ni az óra­ve­ze­tő edző si­ke­rét. El­ső­sor­ban fiú edzők­nek aján­lott, vagy olyan lá­nyok­nak, akik ha kell ké­pe­sek fér­fi­as mó­don kom­mu­ni­kál­ni. (van ilyen!)
A fe­gyel­me­zés ter­mé­sze­te­sen le­gyen ha­tá­ro­zott, de nem meg­alá­zó vagy bán­tó. Na­gyon sok ven­dég el­vár­ja az edző­jé­től, hogy az ke­mé­nyen, ha kell szi­go­rú hang­nem­ben ki­hoz­za be­lő­le az edzés so­rán azt, ami ben­ne rej­lik. Ezek a ven­dé­gek imád­ni fog­ják a drill­in­get.
A mód­szer elő­nye a vál­to­za­tos, sok­ol­da­lú, szí­nes és szó­ra­koz­ta­tó edzés­ter­he­lés, a ma­gas szin­tű mo­ti­vá­ció, amely a meg­szo­kot­tól el­té­rő ext­ra lö­kést ad a részt­ve­vők­nek. A drill­ing al­kal­mas ar­ra, hogy el­sza­kad­junk a meg­szo­kás­tól és a sé­mák­tól.

Pati Nagy At­ti­la
nem­zet­kö­zi aerobik presenter
www.fitnesscompany.hu