A nők ne­mi éle­té­ben a csúcs­él­mény, az­az az or­gaz­mus el­éré­se nem olyan egy­ér­tel­mű és ter­mé­sze­tes kö­vet­kez­mé­nye az együtt­lét­nek, mint a fér­fi­ak­nál.

 

Van­nak olyan fér­fi­ak, akik­re a fen­ti meg­ál­la­pí­tás nem igaz, az ér­zé­ki él­mény, szá­muk­ra csu­pán rém­kép. Elő­for­dul, hogy bár a me­re­ve­dés tö­ké­le­tes, a mag­öm­lés is meg­tör­té­nik, de a hi­bát­lan élet­ta­ni fo­lya­ma­tot nem kí­sé­ri öröm­ér­zet. En­nek lel­ki hát­te­rét csak szak­em­ber tár­hat­ja fel. Az ok, több­nyi­re pszi­chés gát­lás, míg a nők or­gaz­mu­sá­nak hi­á­nya el­ső­sor­ban bi­o­ló­gi­ai, il­let­ve fej­lő­dés­ta­ni ere­de­tű.
Majd­nem min­den női sze­xu­á­lis prob­lé­ma lé­nye­ge az, hogy a nő – a ne­mi ak­tus so­rán – kép­te­len a ki­elé­gü­lés­re. En­nek rend­sze­rint há­rom oka van:

 1. Fejlődéstani okok mi­att a női hü­vely ideg­el­lá­tott­sá­ga sze­gé­nyes. Ez­zel szem­ben a csik­lóé ki­vá­ló.
 2. A ne­mi együtt­lét so­rán, ál­ta­lá­ban rö­vid, elég­te­len és több­nyi­re nem meg­fe­le­lő mi­nő­sé­gű az elő­já­ték.
 3. Igen ma­gas – egyes fel­mé­ré­sek sze­rint 80 szá­za­lék fö­löt­ti – a ko­rai mag­öm­lés­ben szen­ve­dő fér­fi­ak ará­nya, s ha az ak­tus ide­jé­nek rö­vid­sé­ge mel­lett, a női hü­vely gyen­ge ideg­el­lá­tott­sá­gát is szám­ba ves­­szük, ak­kor re­á­lis ma­gya­rá­za­tot ka­punk, a nő ak­tus alat­ti ki­e­lé­gí­tet­len­sé­gé­re.

  Az em­ber ne­me kromoszomálisan meg­ha­tá­ro­zott, bi­o­ló­gi­ai egyez­ség. A meg­ter­mé­ke­nyü­lés pil­la­na­tá­ban el­dől, hogy az utód lány lesz-e vagy fiú? Az új egyed fej­lő­dé­sé­nek he­te­dik-nyol­ca­dik he­té­ig, az emb­rió még „egy­ne­mű” szer­vi ké­pet mu­tat. Alap a női ne­mi szerv. Ez után, ha ki­ala­kult a fi­ú­ban a he­re szö­vet, lány­ban a pe­te­fé­szek szö­vet-ál­lo­má­nya, a to­váb­bi­ak­ban az ál­ta­luk ter­melt hor­mo­nok irá­nyít­ják a ne­mi dif­fe­ren­ci­á­ló­dást. Ha az egyed fiú lesz, a ne­mi szerv­fej­lő­dés­ben a „nagy aj­kak” kö­zé­pen ös­­sze­nő­nek. En­nek az ös­­sze­for­rás­nak a he­lyét, a fér­fi­ak éle­tük vé­gé­ig vi­se­lik a he­re­zacs­kón. A csik­ló, – amely­ből a hím­ves­­sző fej­lő­dik – kör­nyé­kén össze­gyűlt igen sok ideg­sejt azt a célt szol­gál­ja, hogy a hím­ves­­sző több­rend­be­li mű­kö­dé­sét el­lát­has­sa. Ma­gá­ba fog­lal­va a húgy­csö­vet nö­vek­szik a pé­nisz, s fe­lü­le­tén el­osz­tód­nak a neuronok.
  Míg, ha a gyer­mek nő ne­mű, nem zá­rul­nak a nagy aj­kak. A klitorisz (csik­ló) te­rü­le­tén cso­por­to­sult ideg­sej­tek on­nan nem ván­do­rol­nak el. A csik­ló to­váb­bi fej­lő­dé­se gátlódik. In­nen ered a klitorisz rend­kí­vü­li ér­zé­keny­sé­ge: kis te­rü­le­ten sok ideg­sejt tö­mö­rül, és az orgasztikus kész­sé­ge is eb­ből szár­ma­zik. A hü­vely, a meg­ter­mé­ke­nyü­lés ügyét szol­gál­ja, s nem az öröm­szer­zé­sét. Aki még­is ké­pes a hü­ve­lyé­ben is ki­e­lé­gül­ni, az, bi­zony bol­dog le­het. Ez a faj­ta or­gaz­mus-él­mény ki­ve­tí­té­si me­cha­niz­mus kö­vet­kez­mé­nye. Nem for­dí­tott, ki­csi­nyí­tett ké­pet lá­tunk, ami sze­münk len­cse­rend­sze­re mi­att van, ha­nem va­ló­ság­hű ké­pet. Ez a köz­pon­ti ideg­rend­szer „mű­ve” és ta­nu­lás ered­mé­nye. Er­re a bi­o­ló­gi­ai min­tá­ra épít­ve, a csik­lón ke­resz­tül ér­zett, oda lo­ka­li­zált or­gaz­mus, át­ta­nul­ha­tó hü­ve­lyi or­gaz­mus­sá, de eh­hez fi­gye­lem és tü­rel­mes part­ner szük­sé­ges.
  Az elő­já­ték­kal bő­veb­ben kell fog­lal­koz­nunk. A ne­mi együtt­lét hi­bái kö­zül leg­gya­ko­ribb fér­fi-hi­ba, hogy az elő­já­té­kot „ló­ver­seny­nek” te­kin­ti, ahol min­dig ő a be­fu­tó. Ez min­den­na­pos női pa­nasz, a sze­xo­ló­gus gya­kor­la­tá­ban. A fér­fi­ak ab­ban a tév­hit­ben él­nek, hogy az elő­já­ték ar­ra va­ló, hogy a nő vá­gyát ad­dig ger­jes­­szék, amíg a ned­ve­se­dés meg­fe­lel a pé­nisz sza­bad moz­gá­sá­nak biz­to­sí­tá­sá­ra a va­gi­ná­ban. Ezt ész­lel­ve a fér­fi be­ha­tol a hü­vely­be, s a hely­zet­vál­tás, il­let­ve a klitorisz in­ger­lé­sé­nek meg­szűn­te, vis­­sza­ve­ti a nő ero­ti­kus gör­bé­jé­nek ívét. A nő ilyen­kor már tud­ja, hogy ez al­ka­lom­mal sem fog el­jut­ni a csúcs­ra A fel­fo­ko­zott vágy-ál­la­pot meg­sza­kí­tá­sa, gát­lá­sa, fo­koz­za a nő fe­szült­sé­gét, és már nem a kéj, ha­nem az el­vesz­te­ge­tett éj mi­att sóhajt.
  A si­ke­res, bol­dog együtt­lét­kor, a só­haj a part­ner fe­lé száll. Per­sze a nők jól ér­te­nek ah­hoz, hogy ak­kor is el­ra­gad­ta­tott si­ko­lyo­kat hal­las­sa­nak, ha egy­ál­ta­lán nincs or­gaz­mu­suk. Azon­ban egy hos­­szú tá­vú, fő­leg há­zas­tár­si kap­cso­lat­ban, bi­zo­nyos idő után, már nem am­bi­ci­o­nál­ják az „in­gyen” só­haj­to­zást.
  A fér­fi nem tud­ja meg­ját­sza­ni a li­bi­dó­ját, mert ha nincs ked­ve a do­log­hoz, nincs erek­ci­ó­ja sem, s így le­he­tet­len­né vá­lik az ak­tus. Kár, hogy a fér­fi­ak el­kép­zel­ni sem tud­ják, hogy az őket sze­re­tő nők­nek nem is an­­nyi­ra az or­gaz­mus­ra van szük­sé­gük, mint in­kább be­cé­ző sze­re­tet­re. Az egye­sü­lés nagy él­mé­nye a sze­re­tett fér­fi­vel, sok­kal je­len­tő­sebb szá­muk­ra, mint egy ér­ze­lem hi­á­nyos kap­cso­lat­ban, akár a so­ro­zat or­gaz­mus.
  Mind­két nem­nél a bol­dog együtt­lét tit­ka, ha fi­gye­lem­be ve­szik egy­más igé­nyét, és a sze­re­lem­ből, vágy­ból fa­ka­dó be­le­ér­ző-ké­pes­ség­gel for­dul­nak tár­suk fe­lé

  Dr. Lux Elvira