No­vem­ber­ben, a XVI. STEL­LA SZÉP­SÉG­IPA­RI SZAK­VÁ­SÁ­RON be­mu­tat­ták az új szép­ség­ápo­ló sze­re­ket, az új ter­mék­tren­de­ket, mindenekelőtt a na­tu­rá­li­ák je­gyé­ben ki­fej­lesz­tett arc- test- és haj­ápo­ló sze­re­ket, esz­kö­zö­ket be­ren­de­zé­se­ket, ké­szít­mé­nye­ket. A ki­ál­lí­tás és vá­sár to­váb­bi cél­ja volt a fod­rász- és koz­me­ti­kus szak­ma, va­la­mint a fod­rász- és koz­me­ti­kus szol­gál­ta­tá­sok nép­sze­rű­sí­té­se a la­kos­ság kö­ré­ben.