A ma­gyar­or­szá­gi né­pes­sé­gi sta­tisz­ti­ká­ban a rossz­in­du­la­tú da­ga­na­tos
meg­be­te­ge­dé­sek ha­lá­lo­zá­si ará­nya rend­kí­vül kedvezőtlen – ír­ja prof. dr.Kásler Mik­lós.
Ne­mek sze­rin­ti bon­tás­ban a fér­fi­ak­nál az ajak- és száj­üre­gi, va­la­mint a prosz­ta­ta­rák to­váb­bi emel­ke­dé­se ér­de­mel fi­gyel­met, míg a nőknél a vas­tag- és vég­bél-, il­let­ve a tüdőrákban szenvedők szá­ma moz­dult fel­fe­lé.
Az el­múlt év fo­lya­mán, mind­két nem­nél, ös­­sze­sen 58 772 da­ga­na­tot je­len­tet­tek be, amely – mi­vel kettős vagy több­szö­rös da­ga­na­tok is előfordultak – 51 136 be­teg­nek fe­lelt meg. A da­ga­na­tos be­te­gek gyógy­ulá­si esé­lyei meg­nö­ve­ked­tek az­ál­tal, hogy szer­ve­zett