Október 13-án, va­sár­nap ren­dez­ték meg a 7. Tartsd a for­mád! Női Fu­tó­gá­lát a Mar­git­szi­ge­ten. A sza­ka­dó eső el­le­né­re a höl­gyek kö­zül so­kan vá­lasz­tot­ták az ak­tív test­moz­gást.
A gya­log­lás, il­let­ve a 3,6 ki­lo­mé­te­res fu­tás cél­vo­na­lá­nál Kammerer Zol­tán, olim­pi­ai baj­nok ka­ja­ko­zónk és Mesterházy At­ti­la po­li­ti­kai ál­lam­tit­kár tar­tot­ta a cél­sza­la­got. Kö­zel 200 kül­föl­di fu­tó is in­dult a ver­se­nyen, akik összesen nyolc or­szág­ból ér­kez­tek és fut­va is­mer­het­ték meg a fővárost.