A víz ti­tok­za­tos mó­don min­den­kit vonz. Ta­lán a ten­ge­rek és óce­á­nok mé­lyé­nek kü­lön­le­ges vi­lá­ga, a fo­lyók és ta­vak meg­hitt han­gu­la­ta azt idé­zi fel ben­nünk, hogy él­het­nénk más­képp is. Már ha van bú­vár­fel­sze­re­lé­sünk, bá­tor­sá­gunk és egy jó ok­ta­tónk, mint pél­dá­ul Sza­bó At­ti­la.

 

Mi­lyen élet­kor­tól ér­de­mes, ja­va­solt a bú­vár­ko­dást el­kez­de­ni?

Elő­ször is kü­lön kell vá­lasz­ta­nunk a sza­bad­tü­dős és a fel­sze­re­lé­ses bú­vár­ko­dást. A sza­bad­tü­dős bú­vár­ko­dás­nak nincs kor­ha­tá­ra, ahogy meg­ta­nul­tunk úsz­ni, már kezd­het­jük is. Ezt is cél­sze­rű szak­ava­tott bú­vár­ok­ta­tó­val meg­ten­ni, mert olyan tech­ni­kák­kal is­mer­tet meg, amit más­kép­pen nem tud­nánk.
A fel­sze­re­lé­ses bú­vár­ko­dás al­só kor­ha­tá­ra 8 év. Ek­kor még csak 2 mé­ter mély és uszo­dai me­rü­lés­re kap kép­zést és le­he­tő­sé­get a gyer­mek. 10 éves kor­tól már Ju­ni­or Open Water (Kez­dő) bú­vár-mi­nő­sí­tést sze­rez­het, ami­vel 12 mé­ter mély­re me­rül­het, szü­lői vagy hi­va­tá­sos bú­vár felügyeletével. 12 éves kor­tól Ju­ni­or Advanced Open Water (Ha­la­dó) bú­vármi­nő­sí­tést kap­hat, ami­vel 21 mé­ter mély­re le­het me­rül­ni.
A fel­nőtt Open Water (Kez­dő) bú­vár 18 mé­ter mély­re és az Advanced Open Water (Ha­la­dó) bú­vár 40 mé­ter mély­re ad ké­pe­sí­tést.
Ne­kem a leg­fi­a­ta­labb ta­nu­lóm 8, a leg­idő­sebb 59 éves volt. Azt hi­szem, min­den kor­osz­tály­nak tu­dom aján­la­ni a bú­vár­ko­dást.
Mi­lyen ha­tás­sal van a szer­ve­zet­re?
Ki­hang­sú­lyo­zom, hogy csak a sza­bá­lyok be­tar­tá­sa mel­lett be­szél­he­tünk biz­ton­sá­gos bú­vár­ko­dás­ról. A sza­bá­lyok fi­gyel­men kí­vül ha­gyá­sa, vagy is­me­re­té­nek rész­le­ges, illetve tel­jes hi­á­nya, ko­moly bal­ese­tet, vagy akár ha­lált is okoz­hat. So­ha ne pró­báld ki ma­gad­ban, for­dulj ok­ta­tó­hoz!!!
A sza­bá­lyok be­tar­tá­sa mel­lett, több jó­té­kony ha­tá­sát is meg­ta­pasz­ta­lod. Tisz­tít­ja a tü­dőd, nö­ve­li az ál­ló­ké­pes­sé­ged, és olyan iz­mo­kat dol­goz­tat meg, me­lyek lé­te­zé­sé­ről nem is biz­tos, hogy tud­tál, de a me­rü­lés utá­ni izom­lá­zad a bi­zo­nyí­ték lé­te­zé­sük­re.
Kap­cso­lat­ban van a min­den­na­pi fitt­ség meg­őr­zé­sé­vel?
Min­den­kép­pen, hi­szen so­kan nem is gon­dol­nák, hogy a bú­vár­ko­dás ko­moly fi­zi­kai igény­be­vé­tel­nek te­szi ki a szer­ve­ze­tün­ket. Fon­tos a jó erőn­lét, az egész­sé­ges élet­mód. Azok­nak, akik oda­fi­gyel­nek a min­den­na­pi fitt­ség meg­őr­zé­sé­re, sok­kal kön­­nyebb a bú­vár­ko­dás. Aki so­kat bú­vár­ko­dik, an­nak na­gyon jó lesz az ál­ló­ké­pes­sé­ge és jó kon­dí­ci­ó­nak ör­vend­het. Sok­kal el­len­ál­lóbb lesz a szer­ve­ze­te a be­teg­sé­gek­kel szem­ben. Mi­vel a bú­vár­ko­dás a ten­ge­re­ken és óce­á­no­kon a leg­él­ve­ze­te­sebb, ezért az em­ber so­kat van jó le­ve­gőn. Egy­szó­val se­gít meg­őriz­ni az em­ber­nek a ter­mé­sze­tes fitt­sé­gét.
Mi­lyen ha­tás­sal van a lé­lek­re?
Ami­kor az em­ber túl van a kez­de­ti „ne­héz­sé­ge­ken”, te­hát a fel­sze­re­lést meg­is­mer­te és a hasz­ná­la­ta kész­ség­szin­tű, már csak a lá­tot­tak­ban va­ló gyö­nyör­kö­dés ma­rad. Tel­je­sen más ér­zés, mint egy te­le­ví­zió előtt ül­ni, és egy ter­mé­szet­fil­met néz­ni, hi­szen nem csak mi ér­zé­kel­jük a víz alat­ti élő­vi­lá­got, ha­nem az is ér­zé­ke­li je­len­lé­tün­ket, és en­nek függ­vé­nyé­ben vál­to­zik, ala­kul és vi­sel­ke­dik. Nem csak né­zői, de sze­rep­lő­i­vé le­szünk egy ter­mé­szet­film­nek.
Amint a víz­fel­színt el­ha­gyom, le­las­sul a lég­zé­sem, meg­vál­to­zik a gon­dol­ko­zá­som és a fel­szí­ni üz­le­ti, ma­gán­éle­ti, vagy egyéb prob­lé­mák el­tűn­nek, el­ho­má­lyo­sul­nak, mint­ha so­ha nem is let­tek vol­na. Nincs rá­dió­te­le­fon, fax, e-mail, meg­áll az idő. Nem ma­rad más, mint a ter­mé­szet és ÉN.
Szá­mom­ra nincs még egy eh­hez fog­ha­tó ér­zés, ami en­­nyi­re ki tud­na kap­csol­ni, és en­­nyi­re pi­hen­tet­ne.
Azt hi­szem er­ről so­kan me­sél­het­né­nek, hi­szen a bú­vár­ko­dás egy­re nép­sze­rűbb.
Mi az el­ső do­log, amit egy kez­dő bú­vár­nak meg kell ta­nul­nia?
El­ső­ként a szi­go­rú sza­bá­lyo­kat, amely a sa­ját egész­sé­gé­nek meg­óvá­sát hí­va­tott szol­gál­ni. Má­sod­szor a hig­gadt­sá­got, a nyu­godt­sá­got és az ön­fe­gyel­met. Van egy úgy­ne­ve­zett hár­mas sza­bály, amit a tan­fo­lyam­okon a kol­lé­gá­im­mal együtt nem győ­zünk elég­gé hang­sú­lyoz­ni, pe­dig ez az egyik leg­fon­to­sabb.

I. ÁLLJ MEG!
II. GON­DOL­KOZZ!
III. CSE­LE­KEDJ!

Ez nem ver­seny­sport, és a köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben, nem az a jó bú­vár, aki a leg­mé­lyebb­re me­rül. Van­nak sza­bá­lyok mély­ség­re, me­rü­lé­si idő­re, emel­ke­dé­si se­bes­ség­re és egyéb dol­gok­ra. Meg­győ­ző­dé­sem, hogy aki eze­ket a sza­bá­lyo­kat be­tart­ja, az a vi­lá­gon az egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb sport­ágat vá­lasz­tot­ta.
Hon­nan jött a szen­ve­dély?
Ezt a kér­dést szin­te min­den tan­fo­lya­mon fel­te­szem én is a ta­nu­ló­im­nak. Gye­rek­ként en­gem is tel­je­sen el­va­rá­zsol­tak Jacques-Yves Cousteau cso­dá­la­tos film­jei és az ál­ta­la be­mu­ta­tott, me­se­sze­rű víz alatti vi­lág. Már ak­kor a te­le­ví­zió előtt ül­ve meg­fo­gad­tam, ha fel­nőtt le­szek, én is ten­ger­bi­o­ló­gus leszek, uta­zom a nagy­vi­lág­ban és ren­ge­te­get bú­vár­ko­dom.
Ön mi­ó­ta űzi ezt a spor­tot?
Nos, elő­ször 22 éve vet­tem fel uszonyt, masz­kot és snorkelt, az­az 13 éves ko­rom­ban. Na­gyon ké­sőn és ne­he­zen ta­nul­tam meg úsz­ni és fél­tem is a víz­től. Ma­gá­val a fel­sze­re­lé­ses bú­vár­ko­dás­sal 1994-ben is­mer­ked­tem meg, egy kül­föl­di nya­ra­lás al­kal­má­val, de csak 1996-ban tud­tam le­vizs­gáz­ni Ma­gya­ror­szá­gon. Et­től kezd­ve vi­szont már gyors volt az elő­me­ne­te­lem, hi­szen 1998-ra hi­va­tá­sos bú­vár let­tem. Má­ra már több száz em­ber tett si­ke­res vizs­gát az ál­ta­lam ve­ze­tett bú­vár­klub­nál és kö­zel ez­ren utaz­tak ve­lünk, hogy fel­fe­dez­zék a ten­ge­rek, óce­á­nok cso­dá­la­tos vi­lá­gát.
Ter­vei?
Azt hi­szem, er­ről ol­da­la­kon ke­resz­tül tud­nék me­sél­ni, de a kö­ze­li ter­ve­im kö­zött is sok ér­de­kes­ség van. Ez év de­cem­be­ré­ben nyí­lik Bu­da­pes­ten – a XX. ke­rü­let­ben – egy bú­vár­fel­sze­re­lés üz­le­tünk. Jö­vő­re újabb 2 bol­tot sze­ret­nénk in­dí­ta­ni, ez­zel is a megnövekedett igé­nyek ma­ga­sabb szin­tű ki­szol­gá­lá­sát kí­ván­juk elő­se­gí­te­ni. Jö­vő­re is sok szép hely­re szer­ve­zünk bú­váruta­kat és nem csak bú­vá­rok, ha­nem kí­sé­rő­ik szá­má­ra is. Ku­ba, Egyip­tom, Maldív-szigetek, Hor­vát­or­szág stb. Utol­já­ra, de nem utol­só sor­ban, 2004-ben sze­ret­nék nyit­ni egy olyan komp­le­xu­mot, mely­ben 4 ok­ta­tóte­rem, 300 nm áru­ház és egy 11 mé­ter mély tan­me­den­ce ta­lál­ha­tó, ami­nek egy ré­sze át­lát­szó üveg lesz, és in­nen kö­vet­he­tik nyo­mon a nem bú­vár­ko­dó csa­lád­tag­ok, il­let­ve ba­rá­tok az ese­mé­nye­ket. Ez a kö­zel 1300 nm bú­vár­köz­pont egye­dül­ál­ló len­ne Ma­gya­ror­szá­gon, sőt ta­lán Kö­zép-Eu­ró­pá­ban is.
H. Zs.