Ok­tó­ber 26-án ün­ne­pel­te ala­ku­lá­sá­nak 10. év­for­du­ló­ját az On Line Squash Club. Nagy­sza­bá­sú há­zi ver­senyt ren­dez­tek a ke­rek év­for­du­lón. A ver­seny­zők egész nap in­gyen ehet­tek, ihat­tak, masz­­szí­roz­tat­hat­tak és ter­mé­sze­te­sen fal­lab­dáz­hat­tak. Há­rom ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test. A kez­dők­nél Tóth Já­nos, a ha­la­dók­nál Póhli Zsolt és a kö­zép­ha­la­dók­nál Pe­tő­fi Sán­dor lett a leg­ered­mé­nye­sebb. A leg­fi­a­ta­labb ver­seny­ző Gubi Ramon aki mind­ös­­sze 9 éves a má­so­dik he­lyen vég­zett a kez­dők kö­zött. To­vább­ra is vár­ja a squash sze­rel­me­se­it Bu­da­ör­sön a For­rás ut­ca 8 szám alatt 5 fal­lab­da pá­lyá­val Ma­gyar­or­szág egyik leg­mo­der­nebb klub­ja.
Tel.: (23) 444-344