Széles hát, keskeny derék, tökéletesen domborodó izmok, igéző mély barna szemek és egy szerény személyiség. Ő Lidák Roland, a 2002-es év Fitness Forma Verseny Magyar Bajnoka.

Ho­gyan lesz va­la­ki­ből Fitnesz For­ma ver­seny­ző?

Gye­rek­ko­rom­ban szin­te alig spor­tol­tam, csak hob­bi szin­ten fo­ciz­tam, ko­sár­lab­dáz­tam, te­ni­szez­tem, de ki­mon­dot­tan nem ked­vel­tem egyi­ket sem. 15 éves ko­rom­ban 175 cen­ti­mé­te­rem­hez 47 ki­lo­gramm tár­sult, te­hát ret­ten­tő vé­kony vol­tam. Két lán­­nyal men­tem le elő­ször má­so­di­kos gim­na­zis­ta ko­rom­ban az edző­te­rem­be – gon­dol­tam, ha ők bír­ják, ak­kor én is. Itt kez­dő­dött min­den és az­óta is tart. Na­gyon ne­he­zen fej­lőd­tem, két év is el­telt, mi­re ész­re­vet­te raj­tam a kör­nye­ze­tem, hogy spor­to­lok, de még ak­kor sem gon­dol­ta sen­ki, hogy na­pon­ta há­rom órát, sú­lyo­kat emel­ge­tek, és iz­mot épí­tek. Az iga­zi át­tö­rés alig egy éve kö­vet­ke­zett be, ami­kor is a Fitness 2000 tu­laj­do­no­sának, Pin­tér Fe­rencnek a ja­vas­la­tá­ra el­in­dul­tam éle­tem el­ső Fitness For­ma ver­se­nyén. A ver­seny egy for­du­ló­ból áll és négy alap­for­du­la­tot kell be­mu­tat­ni. Né­zik a test­ará­nyo­kat, az izom­tö­me­get, és a zsír­men­tes­sé­get. Ezt a Nest­lé Fitness Ku­pát meg is nyer­tem idén ta­vas­­szal. Az­óta Ma­gyar Baj­nok let­tem.

Vé­gig egye­dül edzet­tél, vagy volt aki se­gí­tett ne­ked?

Egye­dül edzet­tem szin­te egész éle­tem­ben, csak az el­ső edzés­ter­ve­met kap­tam az edző­te­rem­ben. Pró­bál­koz­tam edző­társ­sal is, de ne­he­zen tud­tam al­kal­maz­kod­ni más edzé­si szo­ká­sa­i­hoz.
Szak­köny­vek­ből, ma­ga­zi­nok­ból sa­já­tí­tot­tam el a test­épí­tés­hez szük­sé­ges tu­dást, ré­gi ver­seny­zők­től kér­tem se­gít­sé­get. Iga­zán az em­ber a sa­ját hi­bá­i­ból ta­nul, va­gyis azo­kat kor­ri­gál­va ér el fej­lő­dést.
Nem áru­lok el tit­kot az­zal, hogy mi szin­te na­pi kap­cso­lat­ban ál­lunk, így lá­tom, hogy a ver­seny­sú­lyod alig kü­lön­bö­zik a hét­köz­na­pi test­sú­lyod­tól.

Ho­gyan táp­lál­ko­zol?

Nem ét­kez­tem tu­da­to­san na­gyon so­ká­ig, szin­te min­dent ehet­tem, a sza­lon­nán ke­resz­tül a pör­köl­tig, mi­vel egy­ál­ta­lán nem va­gyok hí­zé­kony. Iga­zán csak a ver­seny­zés­sel kez­dő­dött a di­é­tá­zás és fő­leg a rend­sze­res evés. Reg­gel ko­rán ke­lek és edzés előtt már két­szer eszem szén­hid­rá­tot és fe­hér­jét is, az­tán más­fél-két óra edzés után alig vá­rom, hogy ha­za­ér­jek és ehes­sek. Ilyen­kor ál­ta­lá­ban a rizs és a ros­ton­sült fe­hér­hú­sok van­nak te­rí­té­ken. Né­ha eszem tész­tá­kat, sőt rit­kán cso­kit és sü­tit is. Na­pon­ta hat­szor eszem és es­te hét után már csak vi­zet iszom. Táp­lá­lék-ki­egé­szí­tő­ket is fo­gyasz­tok, fő­leg fo­lyé­kony ami­no­sa­vat és Glu­ta­mint, edzés előtt és utá­na is.
Ki­csit fur­csa volt az át­ál­lás a ri­zses ét­ke­zés­re, nincs „te­rülj-te­rülj asz­tal­kám”, de már tel­je­sen hoz­zá­szok­tam. 

Mit csi­nálsz, ha ép­pen nem a tes­te­det for­má­lod?

Tűz­ol­tó­ként dol­go­zom. 24 órát va­gyok szol­gá­lat­ban, ez a pi­he­nő na­pom az edzés­ben, az­tán két nap sza­bad va­gyok, olyan­kor dol­goz­ta­tom az iz­ma­i­mat. A jó kon­dí­ció elő­nyös a mun­ká­ban is, bár a fu­tás nem az erős­sé­gem, de fe­lü­lé­sek­ben ver­he­tet­len va­gyok.

Mit üzensz azok­nak a fi­a­ta­lok­nak, akik ha­son­ló adott­sá­gú­ak, mint te vol­tál?

Ren­ge­teg mun­kát és ki­tar­tást kö­ve­tel ez az élet­for­ma. Az is biztos, hogy nem pénzori­en­tált sport ha­zánk­ban a fitness for­ma és a test­épí­tés sem. Jó ér­zés el­ső­nek len­ni, de iga­zán ma­gam­nak bi­zo­nyí­tok. A re­á­lis cé­lok na­gyon fon­to­sak, mind rö­vid­tá­von, mind hos­­szú­tá­von. A sza­bá­lyos és ala­pos mun­ka ered­mé­nye nem ma­rad el. A leg­fon­to­sabb, hogy sze­resd, amit csi­nálsz,   a lel­ke­se­dés nem múl­hat el so­ha. Táp­lál­kozz egész­sé­ge­sen, meg­fe­le­lő men­­nyi­ség­ben és ös­­sze­té­tel­ben. A leg­fon­to­sabb, hogy higgy ma­gad­ban, a ki­tű­zött cél el­éré­se csak a ki­tar­tá­so­don mú­lik.

H. É.