Mo­del­lünk Ba­logh Esz­ter új­ság­író, több TV-csa­tor­na mű­sor­szer­kesz­tő­je, kü­lön­bö­ző di­vat­be­mu­ta­tók ko­or­di­ná­to­ra és a Miss Hun­ga­ry ver­seny dön­tő­jé­nek szer­ve­ző­je volt. Eb­ből a sok­ol­da­lú­ság­ból lát­ha­tó, hogy Esz­ter­nek min­dig szük­sé­ge van a jó meg­je­le­nés­re. Alak­já­ra na­pi egy­órás ott­ho­ni edzés­sel vi­gyáz. Smin­ke­li ma­gát nap­köz­ben is, hi­szen mun­ká­já­hoz el­en­ged­he­tet­len a pél­da­mu­ta­tás. A Schwarzkopf Professional mes­ter­fod­rá­sza, Mu­zsik Ti­bor és a Fo­tex Cosmetics smink­mes­te­re se­gít­sé­gé­vel, Esz­tert igye­kez­tünk még szeb­bé va­rá­zsol­ni egy új haj­vi­se­let­tel és egy el­len­áll­ha­tat­lan smink­kel. Az ered­mény ma­gá­ért be­szél.

 

Mo­del­lün­ket az Igora Royal tar­tós krémhaj­fes­ték 3-0 sö­tét­bar­na ár­nya­la­tá­val fes­tet­tük meg, 1:1 arány­ban ke­ver­ve 9%-os Igora Oxigenta Lotion-nel. A 35 per­ces ha­tó­idő le­tel­te után, a ha­jat a meg­újult Bonacure ápo­ló­so­ro­zat­ból vá­lasz­tott Szín­vé­dő sam­pon­nal meg­mos­tuk, majd ala­pos öb­lí­tés után méz ki­vo­na­tot tar­tal­ma­zó Repair In­ten­zív haj­pa­ko­lás­sal ke­zel­tük.
Haj­szá­rí­tás előtt a Bonacure Hid­ra­tá­ló haj­bal­zsam­mal kon­di­ci­o­nál­tuk a ha­jat. Az OSiS Hairbody Ápo­ló per­met és X-tra Flat haj­ki­si­mí­tó bal­zsam tö­ké­le­tes meg­ol­dást nyúj­tot­tak a hul­lá­mos haj ki­egye­ne­sí­té­sé­hez, ápolt meg­je­le­né­sé­hez.
A haj­szá­rí­tás be­fe­je­zé­se után, a vég­ső for­mát az OSiS Freeze szu­per­erős tar­tást adó haj­lak­kal fi­xál­tuk, majd Magic Haj­fény-emul­zi­ó­val tet­tük még ra­gyo­gób­bá.
MU­ZSIK Fod­rá­sz Sza­lon
1033 Bp., Hé­ví­zi út 33.

A smin­ke­lést min­dig a bőr meg­tisz­tí­tá­sá­val és hid­ra­tá­lá­sá­val kezd­jük! A tö­ké­le­tes smink­hez szép, hid­ra­tált arc­bőr szük­sé­ges. Bőr­hi­bá­in­kat a Bourjois D’un coup de pinceau kor­rek­to­rá­val tüntessük el. Az arc­ra a Le nu vous va si bien ala­po­zó ke­rült, mely jó hid­ra­tá­ló ké­pes­sé­gé­nek és fényvédőfaktorának köszönhetően, egész­ nap vé­di és ápol­ja az arc­bőrt. Az egész napos matt ha­tás ér­de­ké­ben Libre comme l’air pú­dert tet­tünk az ar­cá­ra, mely­nek prak­ti­kus ecse­tes ki­sze­re­lé­se lehetővé te­szi, hogy a nap bár­mely ­sza­ká­ban fel­fris­sít­sük smin­kün­ket. Bour­jois Pastel Joues pi­ro­sí­tó­val tet­tük hang­sú­lyos­sá a já­rom­cson­tot. A szem hang­sú­lyo­zá­sá­hoz két­fé­le szem­héj­pú­dert hasz­nál­tunk. Az ala­pot Effet Lumiere 26-os ár­nya­lat­tal ké­pez­tük. Ez a há­rom­színû szem­héj­­pú­der lehetővé te­szi a szem tö­ké­le­tes és har­mo­ni­kus ár­nyé­ko­lá­sát. Fon­tos, hogy a smin­ke­lést a szem­zug­tól kezd­jük és ki­fe­lé ha­lad­va ár­nyé­kol­juk. A szür­ke ár­nya­la­ta­i­val el­ké­szült alap­ra, fel­vit­tünk egy kis mály­vás ár­nya­la­tot, mel­­lyel job­ban ki­hang­sú­lyoz­tuk mo­del­lünk te­kin­te­tét. A szem smink­jét a Coup de Theater szem­pil­la­spi­rál­lal ko­ro­náz­tuk. Két kü­lön­ál­ló kom­po­nen­sé­vel tény­le­ge­sen meg­hos­­szab­bít­ja szem­pil­lán­kat. Ha a sze­met tesz­­szük hang­sú­lyos­sá az ar­con, ak­kor az aj­kak­ra szo­li­dabb ár­nya­la­tú rúzst te­gyünk. Az ajkakat a Bourjois leg­újabb ­rú­zsá­val Rouge Connection-nal szí­nez­tük. Ez az ajak­rúzs ápol­ja és hid­ra­tál­ja az aj­kat. Kü­lön­le­ges pig­ment­je­i­nek köszönhetően vib­rá­ló szín­ha­tást ér­he­tünk el hasz­ná­la­tá­val.
Az ered­mény: von­zó meg­je­le­nés, kí­vá­na­tos aj­kak.