A sza­u­na szű­kebb ér­te­lem­ben for­ró lég­für­dő. Ma­nap­ság már „rend­szert” ér­tünk alat­ta, amely­nek so­rán az élet­ta­ni ha­tá­sok fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel a for­ró lég­für­dőt egyéb in­ger-ha­tá­sok­kal, pél­dá­ul hi­deg­gel, me­cha­ni­kai in­ge­rek­kel együtt al­kal­maz­zuk, szi­go­rú rend­sza­bály­ok fi­gye­lem­be vé­te­lé­vel.

 

Cél­ja le­het:

 • Tisz­tál­ko­dás (fő­leg a ko­ráb­bi év­szá­zad­ok­ban).
 • Egész­ség­gon­do­zás. Leg­el­ter­jed­tebb Fin­nor­szág­ban, ahol 4,7 mil­lió la­kos egymil­lió sza­u­nát hasz­­nál. A né­pes­ség 90 szá­za­lé­ka he­ten­te egy­szer fel­ke­re­si a sza­u­nát. In­nen az el­ne­ve­zés „finn sza­u­na”.

·        A szer­ve­zet ál­ta­lá­nos ál­la­po­tát ja­vít­ja. A rend­sze­res sza­u­ná­zás, jó köz­ér­ze­tet biz­to­sít, amely szá­mos bel­ső el­vá­lasz­tá­sú mi­rigy­re ki­fej­ti ha­tá­sát.

 • El­len­ál­ló ké­pes­sé­gün­ket nö­ve­li. Fő­leg gyer­mek­kor­ban a fel­ső lég­utak fer­tő­zés­re va­ló haj­la­ma ese­tén van kü­lön­le­ges je­len­tő­sé­ge.
 • Ser­ken­ti az anyag­cse­rét. Az anyag­cse­re fo­lya­ma­tok le­las­su­lá­sa­kor ha­tá­sos pl. Anorexia nervosa (kó­ros ét­vágy­ta­lan­ság) ese­tén.
 • Bőr­ápo­lás, koz­me­ti­kai ha­tá­sa van. Iz­za­dás­sal és a bőr anyag­cse­ré­jé­nek ser­ken­té­sé­vel tisz­tul­nak a mi­ri­gyek já­ra­tai, re­ge­ne­rá­ló­dik a bő­rünk.
 • Meg­za­vart élet­rit­mu­sunk hely­re­ál­lí­tá­sa. Gyor­sul­nak a re­ge­ne­rá­ci­ós fo­lya­ma­tok, és a szer­ve­zet sa­ját rit­mu­sá­nak hely­re­ál­lí­tá­sát meg­kön­­nyí­ti.
 • A ve­ge­ta­tív ideg­rend­szer mű­kö­dé­si egyen­sú­lyát hely­re­ál­lít­ja.
 • Al­vás­za­va­ro­kat eny­hí­ti
 • Pszi­chés fe­szült­sé­get csök­ken­ti. A sza­u­ná­ban „el­száll a ha­rag”.
 • Ja­vít­ja az agy vér­ke­rin­gés­ét és a szel­le­mi te­vé­keny­sé­get. Finn író F. E. Sillianpaa sze­rint: „A sza­u­napa­don olyan ér­zé­sek és gon­do­la­tok szü­let­nek, me­lyek más he­lyen nem fo­gal­ma­zód­nak meg”.
 • Ál­ta­lá­nos kon­dí­ci­ót ja­vít­ja. A nem­zet­kö­zi sport­élet ki­ter­jed­ten él ez­zel a le­he­tő­ség­gel.
 • Egyes szerv­rend­sze­rek mű­kö­dé­si za­va­rát hely­re­ál­lít­ja.
 • A hő-ház­tar­tás, a vér­ke­rin­gés sza­bá­lyo­zás, a légzőrendszer za­va­ra­it hely­re­ál­lít­ja. A bőr és nyál­ka­hár­tya szá­raz­sá­ga ese­tén is ha­té­kony.
 • Testsúlyszabályozás. A sport­ban igen el­ter­jedt olyan sport­ágak ese­té­ben, ahol súly­cso­port­ok sze­rint mé­rik ös­­sze ere­jü­ket a spor­to­lók. Ja­vít­ja ugyan­is a test­súly­ki­lo­gramm­ra eső tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­get. En­nek elő­nye­it azon­ban már a min­den­na­pi em­ber is él­vez­he­ti, ha meg­szer­zi sza­u­ná­zás so­rán azt a ké­pes­sé­get, hogy al­kal­maz­kod­ni tud a kör­nye­ze­ti hő­mér­sék­let­hez.

A szer­ve­zet tel­jes konyhasó (Na+) tartalma csök­ken. Mi­u­tán a só vi­zet köt meg, csök­ken a szer­ve­zet víz­tar­tal­ma is, amely több ki­lo­gramm spon­tán súly­csök­ke­nést ered­mé­nyez, fel­gyor­sít­ja az ideg­rend­sze­ri fo­lya­ma­tok mű­kö­dé­sét.
Ügyel­ni kell a fo­lya­dék­fel­vé­tel men­­nyi­sé­gé­re! Sza­u­ná­zás után lo-l5 per­cen át, csak száj­öb­lí­tést vé­gez­zünk. Ezt kö­ve­tő­en 3-5 per­cen­ként igyunk 2-3 kis kor­tyot. A fo­lya­dék men­­nyi­sé­ge ez­alatt ne ha­lad­ja meg a 2-3 dl-t. Így el­ér­he­tő, hogy csak ad­dig fo­gunk in­ni, amíg a szer­ve­zet sókoncentrációjának nö­ve­ke­dé­se (a hí­gabb ve­rej­ték tá­vo­zá­sa kö­vet­kez­té­ben) a nor­mál szint­re be nem áll.
„Víz­mér­ge­zés tü­net-együt­te­se”. Hir­te­len el­fo­gyasz­tott fo­lya­dék hatására (különösen a szén­sav és az al­ko­hol ér­tá­gí­tó ha­tá­sa mi­att) az iz­za­dás után, tö­mé­nyebb só­tar­ta­lom ke­rül a szer­ve­zet­be, ami be­csap­ja az ideg­rend­sze­ri sza­bá­lyo­zást: úgy ér­zé­ke­li, mint­ha az egész szer­ve­zet hí­gabb len­ne és fo­koz­za az iz­za­dást.
A sza­u­ná­zás át­me­ne­ti el­len­ja­val­la­ta:

 • A tü­dő, tü­dő­ka­pu, nyi­rok­cso­mó tbc-s el­vál­to­zá­sa ese­tén, ha ak­ti­vi­tás ész­lel­he­tő,
 • he­veny (akut) ví­rus-in­fek­ció, ha a gyul­la­dás je­lei a vi­ze­let­ben ki­mu­tat­ha­tók,
 • belső szer­vek akut gyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­sei: máj, has­nyál­mi­rigy, epe­hó­lyag, szív,
 • friss szív­izom­in­fark­tus.

Dr. Lángfy György

EL­LEN­JA­VAL­LAT­OK:

 • A szív és keringlési rend­szer mű­kö­dé­si egyen­súly­za­va­ra.
 • Ma­gas vér­nyo­más sú­lyo­sabb for­mái (III.-IV. stá­di­um) ve­se­érin­tett­ség­gel.
 • Kró­ni­kus ve­se­gyul­la­dás, ha a gyul­la­dás je­lei a vi­ze­let­ben ki­mu­tat­ha­tók.
 • Hir­te­len ros­­szul­lé­tek előfordulása (epi­lep­szia).
 • Sú­lyos neuro-vegetatív za­var.
 • Pajzs­mi­rigy túl­mű­kö­dé­se ese­tén.

 

4b71317e-52c9-428b-b1f0-989bad75969d