Egy­re több mun­ka­he­lyen, ház­tar­tás­ban ta­lá­lunk szá­mí­tó­gé­pet, mely azon kí­vül, hogy nagy mér­ték­ben meg­kön­­nyí­ti éle­tün­ket, szá­mos új prob­lé­mát okoz.

 

El­ső­sor­ban a sze­münk az, amit fo­ko­zot­tan ter­he­lünk, ezért pa­na­sza­ink egy ré­sze is sze­mé­sze­ti jel­le­gű. Áll­jon itt né­hány ta­nács ah­hoz, hogy meg tud­juk őriz­ni egész­sé­gün­ket a szá­mí­tó­gép mel­lett is.

Rend­sze­re­sen vis­­sza­té­rő kér­dés az, hogy van-e olyan vé­dő­szem­üveg, ami ki­szű­ri a „ká­ros” su­gár­zá­so­kat, ez­ál­tal meg­elő­zi a szem rom­lá­sát.

Fon­tos hang­sú­lyoz­ni, hogy a szá­mí­tó­gép nem bo­csát ki az egész­ség­re ár­tal­mas su­ga­ra­kat. Mint min­den elekt­ro­mos ké­szü­lék­nek, en­nek is meg­van a ma­ga elekt­ro­mág­ne­ses te­re, de ez na­gyon kis mér­té­kű. Éle­tünk, a ci­vi­li­zált vi­lág ren­ge­teg elekt­ro­mos­ság­gal mű­köd­te­tett esz­közt hasz­nál, ezek ös­­szes­sé­gé­ben le­het, hogy ar­ra ér­zé­keny em­be­re­ken pl. bőrkiütést okoz­nak, de egész­ség­ká­ro­sí­tó ha­tá­suk nem bi­zo­nyít­ha­tó. Nem okoz szem­be­teg­sé­get (zöldhályog, szürkehályog) sem.

Sze­münk­re sem ezért „ár­tal­mas”. Ha órá­kon ke­resz­tül egyet­len tá­vol­ság­ra né­zünk, ha köz­ben meg­fe­szül­nek az iz­ma­ink, kény­szer tar­tás­ban ülünk, ha nem meg­fe­le­lő a mo­ni­tor elhelyez­ke­dé­se, ha rossz a meg­vi­lá­gí­tás, ha túl sok stressz ér ben­nün­ket, a sze­münk, és más test­ré­sze­ink is „til­ta­koz­ni” fog­nak. A sze­münk pi­ros lesz és kön­­nye­zik, a fe­jünk meg­fáj­dul, a nya­kunk, a há­tunk fáj­ni fog, a csuk­lónk, az uj­ja­ink meg­me­re­ved­nek, eset­leg ín­hü­vely gyul­la­dást ka­punk.

Ilyen ér­te­lem­ben te­hát vé­dő­szem­üveg sincs. Ami még­is se­gít, az az eset­leg fenn­ál­ló fény­tö­ré­si hi­bák kor­rek­ci­ó­ja, il­let­ve a káp­rá­zás csök­ken­té­se szí­ne­zett szem­üveg len­csék­kel, mo­ni­tor elé he­lye­zett szű­rők­kel. Ezek ja­vít­ják a kont­rasz­tos­sá­got, az­az a lát­ha­tó­sá­got, és így nö­ve­lik a lá­tás kom­for­tos­sá­gát.

Van­nak olya­nok is, akik­nek a szem­üve­ge nem meg­fe­le­lő a szá­mí­tó­gé­pes mun­ká­hoz. Ezek azok, akik­nél öreg­sze­mű­ség mi­att már van ol­va­só szem­üveg­ük, de a mo­ni­tor­hoz az a di­opt­ria túl erős. Ilyen­kor egy má­sik szem­üveg­re van szük­ség, amely tar­tal­maz­za az ol­va­só és a szá­mí­tó­gép­hez szük­sé­ges erős­sé­gű üve­get is. Ezek az un. mun­ka szem­üve­gek, ame­lyek kü­lön­bö­ző el­ne­ve­zés­sel kap­ha­tók op­ti­ku­sok­nál.

A kon­takt len­csét vi­se­lők­nél fo­ko­zot­tan, de bár­ki más­nál is fel­lép­het a szá­raz szem ér­zé­se. Ez ab­ból ered, hogy a mo­ni­tor fi­gye­lé­se köz­ben, a szem­fel­szín job­ban ki­szá­rad – a szá­raz iro­dai le­ve­gő, a rit­kább pis­lo­gás mi­att. Ez az ál­la­pot nem azo­nos a szá­raz szem ne­vű be­teg­ség­gel, mert eb­ben az eset­ben a nor­mál könny­ter­me­lé­sű­ek­nél is elő­for­dul a pa­nasz, míg ott a könny­ter­me­lés za­va­rá­ról van szó.

Mit te­he­tünk an­nak ér­de­ké­ben, hogy el­ke­rül­jük a sok pa­naszt, kel­le­met­len­sé­get?

Elő­ször is ér­de­mes tud­nunk ró­la, hogy mun­ka­he­lye­in­ken a tör­vény is véd ben­nün­ket. Rész­le­te­sen elő­ír­ja, mi­lyen le­gyen a mun­ka­hely ki­ala­kí­tá­sa, a mun­ka­he­lyi kör­nye­zet pa­ra­mé­te­rei és a mun­ka idő­tar­ta­ma.

Fel­me­rül a kü­lön­bö­ző szűrőelőtételek szük­sé­ges­sé­ge is. Ez csak a ka­tód­su­ga­ras mo­ni­to­rok­nál le­het szem­pont, mert elekt­ro­mág­ne­ses su­gár­zás ott ke­let­ke­zik. Azon­ban az elő­tét szű­rők fel­ada­ta nem an­­nyi­ra a su­gár­zás el­nye­lé­se (bár az ala­csony elekt­ro­mág­ne­ses su­gár­zás 99.9 %-át ki­szű­rik), sok­kal in­kább a kont­rasz­tos­ság nö­ve­lé­se, a je­lek lát­ha­tó­sá­gá­nak ja­ví­tá­sa. Csök­ken­tik a tük­rö­ző­dést, gá­tol­ják a sta­ti­kus fel­töl­tő­dést, por­le­ra­kó­dást. A gyár­tók ké­szí­te­nek pél­dá­ul stan­dard szű­rő­ket, de kör­po­la­ri­zá­ci­ó­st és kon­túr­ke­re­te­st is, me­lyek job­ban fel­fek­sze­nek a gör­be fe­lü­let­re.

 

Ott­ho­nunk­ban is tö­re­ked­jünk a kö­vet­ke­zők­re:

  • A mo­ni­tort úgy he­lyez­zük el, hogy az ab­lak­ból ne süs­sön rá a nap, a szo­bai lám­pák fé­nye ne tük­rö­ződ­jön köz­vet­le­nül a kép­er­nyőn. Hasz­nál­junk in­di­rekt meg­vi­lá­gí­tást, füg­gö­nyö­ket.
  • A mo­ni­tor a lá­tó­sík­nál ma­ga­sab­ban ne le­gyen. Rend­kí­vül kel­le­met­len és egész­ség­te­len, ha meg­emelt fej­jel, vagy hát­ra­haj­tott fej­jel kell fi­gyel­nünk órá­kon át. Az ide­á­lis, ha a lá­tó­sík alatt 20 fok­kal he­lyez­ke­dik el a mo­ni­tor.
  • Le­he­tő­ség sze­rint a leg­kor­sze­rűbb mo­ni­tort vá­las­­szuk. Ez nem csak a szá­mí­tó­gép mo­ni­tor­já­ra ér­vé­nyes, de pél­dá­ul a te­le­ví­zi­ónk­ra is. (Bár az utób­bit nem an­­nyi­ra kö­zel­ről és nem an­­nyi­ra kény­sze­rű hely­zet­ből néz­zük, mint a szá­mí­tó­gé­pet.) A gyár­tók fo­lya­ma­to­san fej­lesz­tik a tech­no­ló­gi­át. A ka­tód­su­ga­ras el­ven mű­kö­dők kö­zül azok job­bak, ame­lyek­nek át­mé­rő­je na­gyobb (pl.17 col, 19 col, 21 col), il­let­ve nagy fel­bon­tá­sú­ak, ma­gas kép­fris­sí­té­si mu­ta­tó­val. (30-82kHz) Ab­szo­lút su­gár­men­te­sek a fo­lya­dék kris­tá­lyos mo­ni­to­rok (LCD).
  • Ha töb­ben hasz­nál­ják ugyan­azt a szá­mí­tó­gé­pet, le­gyen ál­lít­ha­tó a bú­to­rok ma­gas­sá­ga, hogy min­den­ki adott­sá­gai sze­rint ké­nyel­me­sen ül­hes­sen.
  • A szék­nek le­gyen hát és kar­tám­lá­ja, eset­leg láb­tá­maszt is hasz­nál­ha­tunk.
  • Pá­rá­sít­suk a szo­ba le­ve­gő­jét.
  • Min­den órá­ban áll­junk meg egy ki­csit, vé­gez­zünk nyak és váll­kör­zé­se­ket, moz­gas­suk meg lá­bun­kat, há­tun­kat, sze­münk­kel néz­zünk ki az ab­la­kon, eset­leg csuk­juk is be, fris­sít­sük fel ma­gun­kat egy hi­deg vi­zes arc­mo­sás­sal.

Pa­na­sza­ink nagy ré­sze ab­ból ered, hogy túl so­ká­ig ülünk egy test­hely­zet­ben, túl so­ká­ig né­zünk egyet­len pont­ra. Eb­ből a sta­ti­kus ál­la­pot­ból kell ki­moz­gat­nunk, át­moz­gat­nunk ma­gun­kat rend­sze­re­sen ah­hoz, hogy szer­ve­ze­tünk, szer­ve­ink meg­őriz­hes­sék ru­gal­mas­sá­gu­kat. A szá­mí­tó­gép ke­vés­bé lesz kel­le­met­len esz­köz, ha is­mer­jük a prob­lé­má­kat, me­lye­ket okoz­hat és meg­előz­zük azo­kat.

Dr. Ungváry Lil­la

 

c5b481bb-eab5-42e8-b2a8-2759904ab630