A láb­ra ál­lás, fo­ko­zó­dó ter­he­lést, ko­moly át­ren­de­ző­dést okoz a moz­gás­rend­szer­ben. A fej­lő­dés­sel együtt já­ró prob­lé­má­kat, a ko­mo­lyabb ba­jok meg­elő­zé­sé­nek le­he­tő­sé­ge­it ér­de­mes mé­lyeb­ben meg­is­mer­ni.

 

A gyer­mek sar­ká­nak bel­ső talpélre for­du­lá­sa, a „sa­rok­csont la­za­ság” (la­ti­nul calcaneus valgus) ter­mé­sze­tes fej­lő­dé­si sza­kasz. A biz­tos­sá vált já­rás ide­jé­től fo­lya­ma­to­san erő­sö­dő izom és sza­lag­rend­szer je­len­tős vál­to­zá­so­kon ke­resz­tül fej­lő­dik, a fel­nőtt, egész­sé­ges­nek tar­tott szer­ke­zet irá­nyá­ba.

Ha a ko­rai fel­ál­lás, a hasonfekvő láb­tar­tás mi­att, nagy súly ter­he­li a fel­ál­ló lá­bacs­kát, a sa­rok be­dő­lé­se igen je­len­tős mér­té­kű le­het. Ilyen ese­tek­ben a kor­rek­ci­ós, úgy­ne­ve­zett supinaló – a sa­rokré­szen ki­fe­lé bil­len­tett sar­kú – ci­pők je­len­te­nek se­gít­sé­get. A kor­sze­rű ci­pők­nek a sa­rok­cson­tot kör­be­fo­gó, tá­masz­tó ké­reg­ré­sze me­rev, a talp­hoz ké­pest nem moz­dul. Ez a szan­dá­lok­tól is el­vár­ha­tó, mert a la­za ci­pő a lá­bat nem se­gí­ti fej­lő­dé­sé­ben. A nö­ve­ke­dés so­rán a szü­lők, az óvo­dai vagy is­ko­lai szű­rő­vizs­gá­lat­ok kez­de­mé­nye­zé­sé­re sok­szor vi­szik a gyer­me­ket az or­to­péd­iára. Sze­ren­csé­re a leg­több eset­ben nem kell or­to­pé­di­ai ke­ze­lést al­kal­maz­ni. A pa­nasz­men­tes gyer­mek tor­nász­ta­tá­sa, és a he­lyes ci­pő­vi­se­let, ele­gen­dő le­het a lábdeformitás ki­ala­ku­lá­sá­nak meg­elő­zé­sé­hez. A sok­szor nö­vés­nek tu­laj­do­ní­tott térd -, láb­szár­fáj­da­lom, az éj­sza­kai fel­sí­rás oka le­het a fe­szü­lő bel­ső sza­la­gok és izom­zat gör­cse, ami kí­noz­hat­ja a kis­gyer­me­ket. A prob­lé­mát nem sza­bad félvállról ven­ni. A mas­­szí­ro­zás, tor­na és la­zí­tó gya­kor­la­tok se­gít­het­nek.

Kis­is­ko­lás kor­tól a láb fej­lő­dé­si üte­me le­las­sul. Az ilyen­kor fel­gyor­su­ló nö­ve­ke­dés és súly­gya­ra­po­dás mi­att már meg­je­len­het a va­ló­di lúd­talp, (pes planovalgus) in­do­kolt le­het a be­tét vi­sel­te­té­se. A be­té­tet min­dig gipsz-, hab­le­nyo­mat, vákum for­má­zás alap­ján, egyén­re sza­bot­tan, a kor­rek­ci­ók nagy­sá­gá­nak pon­tos meg­ha­tá­ro­zá­sá­val ké­szít­tes­sük el. Nem mind­egy mi­lyen igény­be­vé­tel­re, súly­ra, te­vé­keny­ség­re ké­szül. A kész be­té­tet szak­or­vos el­len­őriz­ze. A polc­ról le­vett be­tét ezek­nek a szem­pont­ok­nak nem fe­lel meg. Sú­lyos lúd­talp ki­ala­ku­lá­sa es­etén a nö­ve­ke­dés le­zár­ta­kor – sze­ren­csé­re rit­kán – vég­zünk olyan csont­kor­rek­ci­ós mű­té­tet, amely az izü­le­tek moz­gá­sa­i­nak rész­le­ges fel­ál­do­zá­sa mel­lett biz­to­sít he­lyes talp­ter­he­lést. Az ese­tek egy ré­szé­nél rtg. fel­vé­tel­lel tisz­táz­ha­tó, hogy a síp­csont alat­ti izü­let je­len­tős dő­lé­se kon­zer­vál­ja a nem ja­vu­ló sa­rok­dő­lést. Ilyen­kor a még nö­ve­ke­dés­ben lé­vő belboka-csúcs nö­ve­ke­désének las­sí­tá­sa tel­je­sen kor­ri­gál­hat­ja a lá­bat.

O-láb, X-térd

Gya­ko­ri, sze­ren­csé­re a fi­zi­o­ló­gi­ás fej­lő­dés­sel leg­több­ször ren­de­ző­dő el­té­ré­sek, az O láb és az X térd. Sok csa­lád­ban több ge­ne­rá­ci­ón ke­resz­tül meg­je­len­het, sok­szor ext­rém mér­té­kű ten­gely­el­té­ré­sek is ma­guk­tól kor­ri­gá­lód­nak. Nem sza­bad elsietett kezelést vé­gez­ni. A térd sta­bil sza­lag­rend­sze­ré­nek ép­sé­ge ese­tén vár­hat­juk a ja­vu­lást. Az anyag­cse­re-be­teg­sé­gek, (D-vi­ta­minhi­ány ál­la­po­tok,) vagy rit­ka nö­ve­ke­dé­si rend­el­le­nes­ség (Blount be­teg­ség) okoz­hat O láb ál­lást, eze­ket Rtg. és la­bor­vizs­gá­la­tok zár­hat­ják ki. Ha nincs ros­­szab­bo­dás­ra haj­la­mo­sí­tó rend­szer­be­teg­ség, ak­kor ér­de­mes két éves ko­rig vár­ni és csak ak­kor dön­te­ni a to­váb­bi teendőkről.. Ha a térd sza­lag­jai rend­ben van­nak, rend­sze­res meg­fi­gye­lés mel­lett le­het vá­ra­koz­ni.

Sok­szor ész­lelt ki­egé­szí­tő de­for­mi­tás a láb­fej be­fe­lé csa­va­ro­dá­sa, en­nek el­tű­né­se las­súbb le­het, mert ke­vés olyan fi­zi­o­ló­gi­ás in­ger éri a vég­ta­got , amely ezt kor­ri­gál­ná.

Mellkasdeformitások

A szegy­csont elő­emel­ke­dés a tyúk­mell (pectus carinatum) – az el­len­ke­ző irá­nyú de­for­mi­tás a töl­csér­mell (pectus excavatum)

A gyer­mek­kor fej­lő­dé­si sa­já­tos­sá­ga­i­nak meg­fe­le­lő­en, a bor­dák elül­ső vé­ge porc­ból áll és a szegy­csont is hos­­szan­ti irány­ban fő­ként por­cos fel­épí­té­sű. A cse­cse­mő­kön ész­lel­he­tő, lég­zés­sel ös­­sze­füg­gő be­hú­zó­dást sok szü­lő pa­na­szol­ja. A te­en­dő ilyen ese­tek­nél a kö­ve­tés, a ko­rai légzőtorna, csim­pasz­ko­dás, has­izom erő­sí­tés és ké­sőbb az úszás le­het.

A gyógy­tor­nász ál­tal vé­gez­te­tett gya­kor­la­tok, a váll-, a hát­izom­zat erő­sí­té­sé­re, a tar­tás ja­ví­tá­sá­ra kon­cent­rál­nak. A nyúj­tó­zás­sal vég­zett spor­tok, úszás so­kat se­gít­het. Az egyik leg­fon­to­sabb izom­zat­ról azon­ban nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni, a has­iz­mok a me­den­ce és a bor­dák kö­zött hoz­nak lét­re kont­rak­ci­ót és ez­zel „vasalják” a has­fa­lat és a bor­dá­kat.

A jól irá­nyí­tott és ke­zelt ese­teknek csak tö­re­dé­ké­nél lép­het fel olyan sú­lyos ál­la­pot a nö­ve­ke­dés vé­gé­re, me­lyet ope­rál­ni kell. A mű­tét ak­kor in­do­kolt, ha a tor­zult mell­ka­son be­lül ke­rin­gé­si, il­let­ve lég­zé­si ne­héz­sé­gek lép­nek fel. A mű­té­tet jól fel­sze­relt mell­kas­-sebészeten kell, hogy vé­gez­zék.

Dr. Marschalkó Pé­ter

A Heim Pál Gyermekkórház Gyermekortopéiai Osztályának osztályvezető főorvosa

 

5173475f-9ec8-4e78-900f-41f0289d8080