Egész­sé­gün­ket és jó erőn­lé­tün­ket va­la­mennyi­en sze­ret­nénk éle­tünk so­rán meg­őriz­ni. En­nek ér­de­ké­ben a rend­sze­res test­moz­gást nem le­het elég ko­rán el­kez­de­ni, de a gye­rek nem mi­ni­a­tűr fel­nőtt, ezért az edzés­prog­ram ös­­sze­ál­lí­tá­sa­kor fi­gye­lem­be kell ven­ni nap­tá­ri és bi­o­ló­gi­ai élet­ko­rát, va­la­mint tes­ti és szel­le­mi fej­lett­ség­ét is.

 

Szá­mos ku­ta­tó iga­zol­ta, hogy a gye­rek­kor­ban vég­zett rend­sze­res test­moz­gás meg­hosszab­bít­ja a vár­ha­tó élet­kort, mi­vel ja­vít­ja a ke­rin­gé­si rend­szer mű­kö­dé­sét és csök­ken­ti a koronária be­teg­sé­gek koc­ká­za­tát. Nem el­ha­nya­gol­ha­tó az a szem­pont sem, hogy a rend­sze­re­sen spor­to­ló em­ber, idős ko­rá­ban is hos­­szú ide­ig ké­pes önál­ló ma­rad­ni. A kér­dés az, va­jon a rend­sze­re­sen vég­zett test­edzés­re, a gye­re­kek ha­son­ló­an re­a­gál­nak-e, mint a fel­nőt­tek, a ha­tást be­fo­lyá­sol­ja-e a nö­ve­ke­dés és a ne­mi érés fo­lya­ma­ta, va­la­mint a gye­re­kek ne­me.
A fi­úk­nak kön­­nyebb
Gyer­mek­kor­ban élet­ta­ni funk­ci­ó­ink gaz­da­ság­ta­la­nab­bul mű­köd­nek, ezt bi­zo­nyít­ja, hogy 1 li­ter oxi­gén be­lé­leg­zé­sé­hez an­nál több le­ve­gő szük­sé­ges, mi­nél fi­a­ta­labb a gye­rek. A tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­get tük­rö­zi, hogy a ma­xi­má­lis oxi­gén­fel­vé­tel 11-12 éves kor­ban kö­zel azo­nos a fi­úk­nál és a lá­nyok­nál, 15 éves kor­ban vi­szont már je­len­tős, akár 40-50 szá­za­lék az el­té­rés a fi­úk ja­vá­ra. En­nek egy­sze­rű ma­gya­rá­za­ta van: fi­úk­nál a tesztoszteron hor­mon nö­ve­ke­dő szint­je az izom­zat gyarapodását idézi elő, amely­ről köz­­tu­dott, hogy jó az anyag­cse­ré­je, te­hát ez­zel pár­hu­za­mo­san növekszik az oxi­gén­fel­vé­tel ma­xi­má­lis ér­té­ke is. Lá­nyok­nál a női hor­mo­nok fo­ko­zó­dó ter­me­lő­dé­sé­vel egyi­de­jű­leg, a test­zsír mennyi­sé­ge nő. A zsír­szö­vet anyag­cse­ré­je las­sú, te­hát ked­ve­zőt­le­nül be­fo­lyá­sol­ja a ma­xi­má­lis oxi­gén­fel­ve­vő ké­pes­sé­get.
A nők szí­ve ki­sebb
A gye­re­kek szí­ve ki­sebb, mint a fel­nőt­te­ké, ezért 1-1 szív­dob­ba­nás­sal a szív ke­ve­sebb vért tud ki­pum­pál­ni a szer­vek­hez. A gye­rek ezt úgy kom­pen­zál­ja, hogy a ma­xi­má­li­san el­ér­he­tő pul­zus­szá­ma ma­ga­sabb, mint a fel­nőt­te­ké, nem­től füg­get­le­nül ál­ta­lá­ban 220 ütés per­cen­ként. A ma­xi­má­li­san el­ér­he­tő pul­zus­szám, ez­után éven­te per­cen­ként 0,8 ütés­sel csök­ken. A fel­nőtt nők szí­vé­nek mé­re­te hoz­zá­ve­tő­leg 75 szá­za­lé­ka a fel­nőtt fér­fi­a­ké­nak.
A fér­fi­ak he­mog­lo­bin szint­je, meg­kö­ze­lí­tő­leg 20 szá­za­lék­kal ma­ga­sabb a nők ér­té­ké­nél. En­nek a ma­gya­rá­za­ta, szin­tén a ma­ga­sabb tesztoszteron szint­ben ke­re­sen­dő: a he­mog­lo­bin két fő kom­po­nen­se, a vas és egy fe­hér­je, a tesztoszteron anabolikus (fe­hér­je­fel­épí­tő) ha­tá­sá­ra meg­nő a fe­hér­je szint­je, te­hát több he­mog­lo­bin épül fel.
A gye­re­kek hő­sza­bá­lyo­zá­sa sem mű­kö­dik még tö­ké­le­te­sen, mi­vel test­sú­lyuk­hoz ké­pest túl nagy a test­fe­lü­le­tük, és ne­he­zeb­ben iz­zad­nak, mint a fel­nőt­tek, mi­vel iz­zadt­ság­mi­ri­gye­ik tel­je­sít­mé­nye is el­ma­rad a fel­nőt­te­ké­től. En­nek kö­vet­kez­té­ben ne­he­zeb­ben al­kal­maz­kod­nak az ext­rém hő­mér­sék­let­hez.
Fej­leszt­he­tő izom­erő
A váz­izom­zat a pu­ber­tás előtt a test­súly 25-30 szá­za­lé­ka, a ser­dü­lő­kor után a fi­úk­nál ez az arány 40-45 szá­za­lék­ra nő, míg a lá­nyok­nál 35-38 szá­za­lék­ra vál­to­zik. Alap­ve­tő el­té­rés a gye­re­kek és fel­nőt­tek kö­zött az izom hos­­szá­nak és ke­reszt­met­szet­ének el­té­rő ará­nyá­ban van, a ser­dü­lés alatt az ef­fek­tív erő­ki­fej­tés mér­té­ke nő, ja­vul az izom­mű­kö­dés me­cha­ni­kai ha­tás­fo­ka és a jobb in­ge­rü­let­ve­ze­tés, gyor­sabb izom-ös­­sze­hú­zó­dást ered­mé­nyez.
Ta­lán meg­le­pő­en hang­zik, de az izom­erő nagy­mér­ték­ben fej­leszt­he­tő a ser­dü­lő­ko­ri gyors nö­ve­ke­dés sza­ka­szá­ban. Bár ser­dü­lő­kor­ban alap­ve­tő­en sa­ját test­súl­­lyal vé­gez­te­tünk gya­kor­la­to­kat, ha en­nek el­le­né­re még­is súly­zós edzést vé­gez a fi­a­tal, a kö­vet­ke­ző szem­pon­to­kat ve­gyük fi­gye­lembe:

 • bár­mi­lyen fej­lett­nek is tű­nik a gye­rek, élet­ta­ni szem­pont­ból éret­len,
 • egyen­le­tes ter­he­lést vé­gez­tes­sünk, min­dig olyan súl­­lyal, me­lyet ki­fá­ra­dás nél­kül leg­alább 8-szor meg­is­mé­tel­het,
 • so­ha ne vé­gez­zen gya­kor­la­tot a le­ve­gő vis­­sza­tar­tá­sá­val,
 • ha már meg­szok­ta az adott súlyt, elő­ször min­dig az is­mét­lé­sek szá­mát nö­vel­jük, csak ez­után a súlyt,
 • 8-10 fé­le, nagy izom­cso­por­tok­kal vég­zett gya­kor­lat­ból, 1 vagy 2 so­ro­za­tot vé­gez­tes­sünk, 8-12 is­mét­lés­sel,
  súly­zós edzést he­ten­te ma­xi­mum két, nem egy­mást kö­ve­tő na­pon vé­gez­tes­sünk,
 • so­ha ne hasz­nál­junk ma­xi­má­lis súlyt, így el­ke­rül­het­jük az izü­le­tek túl­ter­he­lé­sét,
 • gye­re­kek súly­zós edzést, ki­zá­ró­lag szak­ér­tő fel­ügye­let mel­lett vé­gez­het­nek.

1 per­cig vég­zett ma­xi­má­lis mun­ka ener­gia­igé­nyét a gye­rek 40 szá­za­lék­ban aerob, 60 szá­za­lék­ban ana­e­rob ener­gia­for­rás­ból fe­de­zi, míg fel­nőtt­nél 20 szá­za­lék aerob és 80 szá­za­lék az ana­e­rob rész. (Aerob ener­gia­nye­rés: a táp­anyag le­bon­tá­sa és fel­hasz­ná­lá­sa oxi­gén je­len­lét­ében zaj­lik, míg ana­e­rob ener­gia­nye­rés­kor a fo­lya­mat oxi­gén hi­á­nyá­ban megy vég­be. Cu­kor le­bon­tá­sa ese­té­ben az aerob út 36 ATP-t (adenozintri-foszfátot), az ana­e­rob út 2 ATP-t ered­mé­nyez. Ser­dü­lő­kor előtt a rend­sze­res test­moz­gás a tel­je­sít­mény ja­vu­lá­sát ered­mé­nye­zi, de a túl ne­héz, vagy túl hos­­szú ide­ig vég­zett fi­zi­kai ter­he­lés ár­tal­mas is le­het:

 • a nö­ve­ke­dés le­las­sul­hat,
 • lá­nyok­nál menst­ru­á­ci­ós za­va­rok lép­het­nek fel (eb­ben a táp­lál­ko­zás­nak és örök­le­tes té­nye­zők­nek is je­len­tős sze­re­pe van).

  A túl in­ten­zív edzés fá­sult­sá­got is ered­mé­nyez­het:
 • a gye­rek fo­gé­kon­­nyá vá­lik ví­rus­fer­tő­zé­sek­re,
 • túl­edzett­ség is ki­ala­kul­hat, sőt
 • a fi­zi­kai és pszi­chés fá­radt­ság ös­­sze­tett ha­tá­sá­ra a gye­rek „ki­ég­het”.

A ser­dü­lő­kor­ban vég­zett ver­seny­sport je­len­tős pszi­chés ter­he­lést je­lent: a fo­ko­zott stressz és szo­ron­gás kö­vet­kez­té­ben a gye­rek ag­res­­szív­vé vál­hat (ezért egy idő­ben fon­tol­gat­ták, hogy be­tilt­ják a ver­seny­sze­rű spor­to­lást a ser­dü­lő­kor be­fe­je­zé­se előtt).
A fen­ti­ek ér­tel­mé­ben az egész­sé­ges élet­mód és a jó erőn­lét biz­to­sí­tá­sá­ra gye­rek­kor­ban a kö­vet­ke­zők ajánl­ha­tók:

 • a gye­rek na­pon­ta leg­alább 20-30 perc kö­ze­pes, vagy ne­héz in­ten­zi­tá­sú test­moz­gást vé­gez­zen,
 • a rend­sze­res test­moz­gást az is­ko­lá­ban kell meg­sze­ret­tet­ni, szó­ra­koz­ta­tó, rek­re­á­ci­ós test­edzés­sel,
 • nagy a je­len­tő­sé­ge a szü­lői pél­da­mu­ta­tás­nak, spor­tol­junk együtt gye­re­ke­ink­kel,
 • szin­tén nagy a je­len­tő­sé­ge az egész­sé­ge­sen össze­ál­lí­tott ét­rend­nek, mi­vel ez a fel­nőtt­ko­ri ét­ke­zés alap­ját ké­pez­he­ti.

  Dr. Ékes Er­zsé­bet

 

1f2e67be-f53a-4cda-8634-cd08f2545845