A mig­ré­nes ro­ha­mok jel­leg­ze­te­sek, már az egyip­to­mi­ak is le­ír­ták, bár még nem ne­vez­ték mig­rén­nek. Hosszú ide­ig a lé­lek be­teg­sé­gé­nek tar­tot­ták. Ma már biz­to­san tud­juk, hogy nem er­ről van szó, de az igaz, hogy a szel­le­mi vagy lel­ki meg­ter­he­lés, ki­vált­hat­ja a ro­ha­mo­kat . A fej­fá­jás­nak per­sze szá­mos eny­hébb és sú­lyo­sabb vál­to­za­ta van, és a ki­vál­tó okok is szé­les ská­lán mo­zog­nak.

 

Nem sok olyan em­ber van, aki éle­te so­rán so­ha nem ta­pasz­tal fej­fá­jást, nem min­den­ki for­dul azon­ban ez­zel a pa­nas­­szal or­vos­hoz. Aki még­is ezt te­szi, az leg­in­kább azért, mert rég­óta küsz­kö­dik a fej­fá­jás­sal és nem si­ke­rül úr­rá len­ni raj­ta.
Elő­for­dul az is, hogy hir­te­len kez­dő­dik, és eset­leg más pa­na­szok tár­sul­nak hoz­zá. Az or­vos­nak – aki ál­ta­lá­ban a há­zi­or­vo­sunk – el­ső dol­ga az, hogy el­dönt­se, a fej­fá­jás egy má­sik be­teg­ség tü­ne­te, vagy ma­ga a be­teg­ség.
Az el­ső eset­ben sok­szor de­rül ki ma­gas-vér­nyo­más, arc­üreg-gyul­la­dás, sze­mé­sze­ti be­teg­ség. Láz, há­nyin­ger, há­nyás egy­ide­jű je­lent­ke­zé­se, agy­hár­tya­-gyul­la­dás­ra utal­hat. Leg­töb­ben azon­ban még­is ar­ra gya­na­kod­nak, hogy agy­da­ga­nat okoz­za a fej­fá­jást, de ez a gyanú csak rit­kán iga­zo­ló­dik. Leg­in­kább ak­kor, ha a fej­fá­jás 40-50 éves kor­ban, vagy még ké­sőbb kez­dő­dik, és nem ön­ma­gá­ban je­lent­ke­zik, ha­nem há­nyin­ger, há­nyás, szé­dü­lés, a kar vagy a láb zsib­ba­dá­sa, gyen­ge­sé­ge, eset­leg be­széd­za­var kí­sé­re­té­ben.
A hoz­zá­tar­to­zók ve­he­tik ész­re, hogy a fej­fá­jás­ról pa­nasz­ko­dó ro­ko­nuk vi­sel­ke­dé­se meg­vál­to­zik, eset­leg a szo­ká­sos­nál jó­val töb­bet al­szik. Ilyen­kor min­den­kép­pen ideg­gyógy­ász­hoz kell for­dul­ni, aki el­vég­zi, il­let­ve el­vé­gez­te­ti a szük­sé­ges vizs­gá­la­to­kat, szük­ség ese­tén kór­ház­ba utal­ja a be­te­get.
Az ese­tek nagy több­sé­gé­ben azon­ban sem­mi­lyen más be­teg­ség nem iga­zo­ló­dik, ez azt je­len­ti, hogy ma­ga a fej­fá­jás a be­teg­ség, más­ként fo­gal­maz­va önál­ló fej­fá­jás­ról van szó.
Az önál­ló fej­fá­jás­ok is na­gyon sok­fé­lék le­het­nek, osz­tá­lyo­zá­suk nem egy­sze­rű fel­adat. A most hasz­ná­lat­ban lé­vő nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­sel meg­al­ko­tott és sok szak­em­ber ta­pasz­ta­la­tán ala­pu­ló cso­por­to­sí­tás 1988. óta hasz­ná­la­tos, de nem­so­ká­ra új vál­to­zat meg­je­le­né­se vár­ha­tó. Ez azért na­gyon fon­tos, mert az önál­ló fej­fá­jás­ok pon­tos di­ag­nó­zi­sá­nak fel­ál­lí­tá­sa, szin­te ki­zá­ró­lag a be­teg­gel va­ló be­szél­ge­tés alap­ján, a be­teg­ség tü­ne­tei, le­fo­lyá­sa alap­ján le­het­sé­ges. Eb­ben a be­teg­ség­ben nin­cse­nek olyan esz­kö­zös vizs­gá­ló­mód­sze­rek, mint pél­dá­ul rtg. vagy az agy ál­lo­má­nyá­ról ké­pet adó szá­mí­tó­gép tomographia (CT), me­lyek a fej­fá­jás­ra jel­lem­ző el­vál­to­zá­sok­ra mu­tat­ná­nak. Je­len tu­dá­sunk sze­rint ez azért van így, mert az önál­ló fej­fá­jás­ok több­sé­ge, olyan vis­­sza­té­rő mű­kö­dé­si za­var kö­vet­kez­mé­nye, ami az agy meg­fe­le­lő köz­pont­ja­it érin­ti és nyo­mon kö­ve­té­sé­re csak spe­ci­á­lis, a tu­do­má­nyos ku­ta­tás­ban hasz­nált mód­sze­rek se­gít­sé­gé­vel van mód. Ezek a mód­sze­rek sem al­kal­ma­sak azon­ban a di­ag­nó­zis fel­ál­lí­tá­sá­ra, csak a már is­mert és bi­zo­nyos szem­pont­ok sze­rint ki­vá­lo­ga­tott be­te­gek és nem fej­fá­jós em­be­rek vizs­gá­la­ta alap­ján, az egyes fej­fá­jás­ok meg­ér­té­sé­hez visz­nek kö­ze­lebb.
A ta­lán leg­job­ban is­mert önál­ló fej­fá­jás-be­teg­ség a mig­rén. Ez ro­ha­mok for­má­já­ban is­mét­lő­dik, me­lyek 4 órá­tól 3 na­pig tart­hat­nak, és ha­von­ta több­ször is­mét­lőd­het­nek. Elő­for­dul­hat azon­ban több hó­na­pos, eset­leg éves szü­net, majd ha­vi 6-8 ro­ham. A fáj­da­lom ál­ta­lá­ban lük­te­tő, gör­csös jel­le­gű, szin­te min­dig há­nyin­ger, de leg­alább­is ét­vágy­ta­lan­ság, más­kor há­nyás, a kül­vi­lág in­ge­rei irán­ti fo­ko­zott ér­zé­keny­ség kí­sé­ri. Ilyen­kor a be­te­gek több­sé­ge le­he­tő­leg le­fek­szik, sö­tét, nyu­godt szo­bá­ban, ahol nem za­var­ja sen­ki, és alud­ni pró­bál. A ro­ha­mok ne­gye­dét lá­tás­za­var ve­ze­ti be, ilyen­kor elő­for­dul, hogy a lá­tó­tér egy ré­szén csak fe­ke­te folt van, mást nem lá­tunk, más­kor vil­lo­gó pon­tok, vagy fé­nyes, eset­leg szí­nes vo­na­lak, gömb vagy csil­lag alak­za­tok je­len­nek meg. Ezek a je­len­sé­gek fo­ko­za­to­san ala­kul­nak ki, és 15-20 perc alatt meg­szűn­nek. En­nél jó­val rit­káb­ban a vég­tag­ok zsib­ba­dá­sa, gyen­ge­sé­ge, be­széd­za­var vagy szé­dü­lés is elő­for­dul­hat. Mai tu­dá­sunk sze­rint a mig­rén­re va­ló haj­lam örök­lő­dik, en­nek ge­ne­ti­kai alap­ja ma már is­mert, de még ko­ránt­sem tisz­tá­zott tel­je­sen. A ge­ne­ti­kai „hi­ba” kö­vet­kez­mé­nye az agy csök­kent ener­gia­tar­ta­lé­ka, ami kön­­nyen ki­me­rít­he­tő, an­nál is in­kább, mi­vel az egyik fon­tos élet­ta­ni fo­lya­mat, az is­mét­lő­dő kör­nye­ze­ti in­ge­rek­hez va­ló al­kal­maz­ko­dás ké­pes­sé­ge (az­az habituáció) sem mű­kö­dik tö­ké­le­te­sen. Eze­ken kí­vül biz­to­san sze­re­pet ját­sza­nak a hor­mo­ná­lis vál­to­zá­sok, hi­szen sok nő­nek csak a menseshez kap­cso­ló­dó­an van mig­ré­nes ro­ha­ma, ugyan­ak­kor a terhes­ség és szop­ta­tás ide­je alatt egy­ál­ta­lán nincs. Bi­zo­nyos éte­lek (sár­ga saj­tok, cso­ko­lá­dé), al­ko­hol, rend­szer­te­len táp­lál­ko­zás, ke­vés al­vás, idő­já­rá­si fron­tok a ro­ha­mo­kat szin­tén ki­vált­hat­ják, de ezek­re min­den­ki kü­lön­bö­ző mér­ték­ben ér­zé­keny. A mig­rén ke­ze­lé­sé­ben meg­kü­lön­böz­te­tünk ro­ham- és meg­elő­ző ke­ze­lést. Mi­e­lőtt gyógy­sze­rek­hez nyú­lunk, fon­tos min­den olyan ki­vál­tó té­nye­ző ki­ik­ta­tá­sa, ami raj­tunk mú­lik, mert így is ki­véd­he­tünk leg­alább né­hány mig­rén ro­ha­mot. A ro­ha­mok ke­ze­lé­sé­ben több­fé­le le­he­tő­sé­günk van: eny­hébb ro­ha­mo­kat a pa­ti­ká­ban kap­ha­tó fáj­da­lom­csil­la­pí­tók is meg­old­hat­nak, erő­sebb ro­ha­mok ese­tén azon­ban a mig­rén ke­ze­lé­sé­ben, specifikus gyógy­sze­rek­re le­het szük­ség, amit az ideg­gyógy­ász szak­or­vos ír­hat fel. Fi­gyel­ni kell ar­ra, hogy a kom­bi­nált fáj­da­lom­csil­la­pí­tók rend­sze­res (he­ti több­szö­ri) sze­dé­se a fej­fá­jást is mindenapossá te­he­ti, a gyógy­szer­hez va­ló hoz­zá­szo­kás ré­vén. Meg­elő­ző ke­ze­lést csak or­vos kezd­het, ez kú­ra­sze­rű­en min­den­na­pos gyógy­szer­sze­dést je­lent, ami­nek cél­ja, a ro­ha­mok gya­ko­ri­sá­gá­nak és erős­sé­gé­nek csök­ken­té­se. A mig­rén el­ső­sor­ban a nő­ket sújt­ja, gya­ko­ri­sá­ga a 20-40 év kö­zöt­ti kor­osz­tály­ban a leg­ma­ga­sabb, 20-30 szá­za­lék kö­zé te­he­tő.
A leg­gya­ko­ribb fej­fá­jás az úgy­ne­ve­zett tenziós fej­fá­jás, ami­nek elő­for­du­lá­sa egyes sta­tisz­ti­kák sze­rint 70-80 szá­za­lék, nők­nél gya­ko­ribb, de a fér­fi­a­kat is érin­ti. A fáj­da­lom ke­vés­bé erős, mint mig­rén ese­tén, in­kább tom­pa vagy fe­szí­tő jel­le­gű, gyak­ran olyan, mint egy ab­roncs vagy sa­tu, ami az em­ber fe­jét szo­rít­ja. A be­te­gek­nek ál­ta­lá­ban nem a fáj­da­lom erős­sé­ge okoz iga­zán gon­dot, ha­nem az, hogy nem mú­lik el. A mig­rén­nél meg­is­mert kí­sé­rő tü­ne­tek itt nem jel­lem­ző­ek, bár a fé­nyek vagy han­gok irán­ti fo­ko­zot­tabb ér­zé­keny­ség, eny­he há­nyin­ger le­het, leg­gyak­rab­ban az össz­pon­to­sí­tás, a mun­ká­hoz szük­sé­ges tar­tós oda­fi­gye­lés megy ne­he­zen. Ezt so­kan a szel­le­mi le­épü­lés, kez­dő­dő Alzheimer be­teg­ség je­le­ként ér­té­ke­lik, de kü­lö­nö­sen fi­a­ta­labb élet­kor­ban ez szin­te so­ha nem iga­zo­ló­dik. A tenziós fej­fá­jás je­lent­kez­het ha­vi né­hány al­ka­lom­mal, de ál­lan­dó­sul­hat is, ez vi­szi ál­ta­lá­ban or­vos­hoz a be­te­ge­ket. Ilyen eset­ben nem rit­ka a rend­sze­res fájdalomcsillapító-fogyasztás sem, ami to­vább ront­hat­ja az ál­la­po­tot. Eb­ben a fej­fá­jás-for­má­ban sem is­mer­tek pon­to­san az okok, úgy gon­dol­juk, hogy sze­re­pe van egy­részt a fáj­da­lom-fel­dol­go­zás – va­ló­szí­nű­leg itt is örök­lött – mű­kö­dés­za­va­rá­nak, más­részt a fej kö­rül ta­lál­ha­tó, sok­szor egy­ál­ta­lán nem lát­vá­nyos iz­mok és a nyak-váll­övi iz­mok tar­tós ös­­sze­hú­zó­dá­sá­nak. Ez utób­bi­ra utal egyéb­ként a „tenziós” el­ne­ve­zés is. A tenziós fej­fá­jás fenn­tar­tá­sá­ban gyak­ran van sze­re­pe a stressz­nek, a moz­gás­sze­gény élet­mód­nak. Leg­fon­to­sabb ezért a rend­sze­res moz­gás, szük­ség sze­rint re­la­xá­ció be­ik­ta­tá­sa a min­den­nap­ok­ba, emel­lett eset­leg kú­ra­sze­rű­en gyógy­szer­sze­dés. Tar­tós ered­ményt csak a fej­fá­jást fenn­tar­tó ténye­zők fel­ku­ta­tá­sa és le­he­tő­ség sze­rin­ti ki­kü­szö­bö­lé­se, de leg­alább­is meg­fe­le­lő ke­ze­lé­se hoz­hat.
E két fej­fá­jás for­ma mel­lett van még szá­mos rit­ka ­eset, ezek kö­zé tar­to­zik pl. az úgy­ne­ve­zett cluster tí­pu­sú fej­fá­jás. Ez szin­te ki­zá­ró­lag a fér­fi­ak be­teg­sé­ge, a leg­erő­sebb fáj­da­lom­ként tart­ják szá­mon. Az éles, min­dig ugyan­azon fé­lol­da­li szem- és ha­lán­ték­tá­ji fáj­da­lom a mig­rén­nél jó­val rö­vi­debb ro­ha­mok for­má­já­ban je­lent­ke­zik (1/2-2 óra) és a fáj­da­lom ol­da­lán a szem kön­­nye­zé­se, be­lö­vellt­sé­ge, né­ha a szem ös­­sze­hú­zó­dá­sa, orr­fo­lyás vagy du­gu­lás, az arc ki­pi­ru­lá­sa kí­sé­ri. Ez min­den­kép­pen szak­or­vo­si se­gít­sé­get igé­nyel, egy­részt mert rit­ka, így fel­is­mer­ni sem kön­­nyű, más­részt, mert ke­ze­lé­se sem kön­­nyű fel­adat.

Dr. Áfra Judit

 

f46663bf-05b5-4f84-8e5e-7847e38488bc