Az egész­ség­ügyi vi­lág­szer­ve­zet ada­tai sze­rint, a cu­kor­be­te­gek szá­ma év­ről év­re je­len­tő­sen nő. En­nek rész­ben ge­ne­ti­kai okai, rész­ben „civilizálódásunkkal” ös­­sze­füg­gő kör­nye­ze­ti té­nye­zői van­nak.

 

Az élet­mód meg­vál­to­zá­sa, a kí­vá­na­tos­nál ke­ve­sebb moz­gás és hely­te­len táp­lál­ko­zás nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rul en­nek a be­teg­ség­nek a ki­ala­ku­lá­sá­hoz. Ha meg­előz­ni nem is si­ke­rült még a kór ki­ala­ku­lá­sát, az anyag­cse­re­za­var ko­rai fel­is­me­ré­se és meg­fe­le­lő ke­ze­lé­se se­gít­he­ti a be­te­ge­ket az egész­sé­ges em­be­rek éle­té­hez ha­son­ló élet­vi­tel meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz. A cu­kor­be­teg­ség­nek két fő tí­pu­sa az 1-es és a 2-es tí­pu­sú di­a­bé­tesz mellitus. Az el­ső eset­ben (a be­te­gek kb. 8-10 szá­za­lé­ka) in­kább fi­a­tal élet­kor­ban je­lent­ke­zik, és az in­zu­lin ter­me­lő­dés za­va­rá­val já­ró im­mu­no­ló­gi­ai okok­ra vis­­sza­ve­zet­he­tő kór­for­má­ról van szó, amely csak a bőr­alat­ti zsír­szö­vet­be in­jek­ci­ó­val be­jut­ta­tott in­zu­lin­nal ke­zel­he­tő meg­fe­le­lő mó­don. Ez­zel szem­ben a 2-es tí­pust (az ese­tek kb.90 szá­za­lé­ka) a szer­ve­zet­ben sok­szor fe­les­le­ge­sen nagy mennyi­ség­ben is ter­me­lő­dő in­zu­lin ha­tá­sá­nak el­ma­ra­dá­sa jel­lem­zi, olyan szö­ve­te­ken, mint az izom, zsír és máj­szö­vet. Eb­ből az el­té­rő ha­tás­me­cha­niz­mus­ból is adó­dik, hogy a két kü­lön­bö­ző kór­for­má­nak a ke­ze­lé­se is rész­ben más, bár mind­ket­tőt a vér­cu­kor­szint kó­ros emel­ke­dé­se jel­lem­zi.

A be­te­gek, ami­kor meg­tud­ják, hogy cu­kor­be­teg­ség ala­kult ki ná­luk, két do­log­tól fél­nek leg­in­kább, az egyik a meg­szo­kott táp­lál­ko­zá­suk­ban tör­té­nő kor­lá­to­zá­sok be­ve­ze­té­se, az­az a di­é­ta, a má­sik az in­zu­lin­ke­ze­lés. A di­é­ta, mint bű­vös szó ke­rül a gyak­rab­ban hasz­nált szó­kincs­tár­ba, pe­dig a min­den­nap­ok nyel­vé­re le­for­dít­va nem je­lent mást, mint az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás meg­kez­dé­sét. Csak ke­vés étel ke­rül fel a cu­kor­be­te­gek szá­má­ra til­tott lis­tá­ra. A na­pi több­szö­ri, kis ka­ló­ria tar­tal­mú, ”szénhidrát dús” táp­lál­ko­zás a di­a­bé­te­sze­sek­nek ugyan­úgy hasz­nos, mint az egész­sé­ge­sek­nek. Az ener­gia ös­­sze­te­vők ja­va­solt ará­nya is en­nek meg­fe­le­lő kb. 50-55 szá­za­lék szén­hid­rát, 25-30 szá­za­lék zsír és kb. 20 szá­za­lék fe­hér­je, meg­fe­le­lő rost­be­vi­tel biz­to­sí­tá­sa mel­lett. Ha si­ke­rül eze­ket a táp­lál­ko­zá­si alap­el­ve­ket be­tar­ta­ni és a vér­cu­kor­szint nem nor­ma­li­zá­ló­dik, ak­kor van szük­ség ki­egé­szí­tő ke­ze­lés­re. Az 1-es tí­pu­sú cu­kor­be­teg­ség­ben csak az in­zu­lin­ke­ze­lés jön szó­ba, amely azon­ban – a tév­hi­tek­kel el­len­tét­ben – nem aka­dá­lyoz­za a be­te­ge­ket a min­den­na­pos te­vé­keny­sé­gük vég­zé­sé­ben. Nap­ja­ink­ban ren­del­ke­zés­re áll­nak már olyan kor­sze­rű in­zu­lin­ke­ze­lé­si le­he­tő­sé­gek, me­lyek az élet­ta­ni in­zu­lin el­vá­lasz­tás ha­tá­sá­hoz ha­son­ló ered­mé­nye­ket hoz­hat­nak. Ezek kö­zé tar­to­zik, az un. ana­lóg, igen gyors ha­tás­kez­de­tű és csak 2-3 órá­ig ha­tó in­zu­lin, me­lyet mes­ter­sé­ge­sen gén­tech­no­ló­gi­ai mód­sze­rek­kel ál­lí­ta­nak elő. Ma­gya­ror­szá­gon a leg­újab­ban for­ga­lom­ba ho­zott aszpart in­zu­lin, vagy a már ko­ráb­ban is hasz­ná­la­tos lispro in­zu­lin kap­ha­tó.

A tab­let­tá­val tör­té­nő ke­ze­lés a 2-es tí­pu­sú, túl­súl­­lyal já­ró, in­kább kö­zép­ko­rú és idő­sebb egyé­nek el­fo­ga­dott ke­ze­lé­si mód­ja. Eb­ben a kór­for­má­ban a leg­fon­to­sabb a test­súly csök­ken­té­se, le­he­tő­ség sze­rint nor­ma­li­zá­lá­sa, mert eb­ben az eset­ben akár gyógy­sze­res ke­ze­lés nél­kül is nor­má­lis vér­cu­kor­szin­tek biz­to­sít­ha­tók. Eb­ben a di­é­ta és a meg­fe­le­lő test­moz­gás se­gít. Ha még­is szük­ség van gyógy­sze­res ke­ze­lés­re is, ak­kor olyan ké­szít­ményt igyek­szik az or­vos vá­lasz­ta­ni, amely a kó­ro­san ma­gas in­zu­lin szin­tet nem nö­ve­li to­vább, ha­nem in­kább se­gí­ti az in­zu­lin ha­tás ér­vé­nye­sü­lé­sét a máj és izom­szö­ve­tek­ben. A 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­teg­sé­get egyéb­ként dön­tő­en az in­zu­lin el­vá­lasz­tás el­ső, un. ko­rai fá­zi­sá­nak za­va­ra is jel­lem­zi, amely mi­att az ét­ke­zést kö­ve­tő vér­cu­kor­szint kó­ros mér­ték­ben, je­len­tő­sen emel­ke­dik. Eb­ben az eset­ben olyan ké­szít­mény adá­sá­ra van szük­ség, amely csak rö­vid ide­ig, de ha­tá­sos mó­don sti­mu­lál­ja a has­nyál­mi­rigy in­zu­lint ter­me­lő sejt­je­it, az ét­ke­zést kö­ve­tő vér­cu­kor emel­ke­dés ki­vé­dé­sé­re. Ha ez tab­let­tá­val nem ér­he­tő el, ak­kor akár a ko­ráb­ban em­lí­tett ana­lóg tí­pu­sú in­zu­lin ké­szít­mény hasz­ná­la­ta is szó­ba jön.

A diabetológus or­vos­sal kö­zö­sen az élet­vi­tel­hez ala­kít­ha­tó a cu­kor­be­te­gek ke­ze­lé­se, és így nem kü­lön­bö­zik lé­nye­ge­sen az egész­sé­ges em­be­rek élet­vi­te­lé­től.

Dr. Bíbok György

Bel­gyó­gyász, diabetológus

 

fdffccfa-23cc-46c4-a7fb-0e5569ba93c0