Ami­kor az ut­cán já­runk, az ét­te­rem­ben ülünk, a kór­ház­ban, a ren­de­lő­ben vá­ra­ko­zunk, de még az is­ko­lák­ban is ta­pasz­tal­hat­juk, hogy na­gyon so­kan do­há­nyoz­nak. No­vem­ber a „ne gyújts rá!” hó­nap­ja. Dr. Já­vor And­rás­sal, a Nép­egész­ség­ügyi Prog­ram igaz­ga­tó­já­val er­ről be­szél­get­tünk.

 

Ma­gyar­or­szág hol he­lyez­ke­dik el a nem­zet­kö­zi ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban a do­hány­zás te­kin­te­té­ben?
A fér­fi­ak tü­dő­da­ga­na­tos ha­lá­lo­zá­sá­ban el­ső he­lyen ál­lunk az egész vi­lá­gon. Ez egy ré­misz­tő tény! Sze­ren­csé­re a fér­fi­ak kö­ré­ben alig mér­he­tő­en, de csök­ken a do­há­nyo­sok szá­ma, míg a nők­nél saj­nos nö­vek­szik. A leg­el­ke­se­rí­tőbb azon­ban a fi­a­ta­lok do­hány­zá­sa. Van olyan fa­lu – ezt há­zi­or­vos­ok­tól tud­juk –, ahol 80 szá­za­lé­ka is do­hány­zik a 14-16 éve­sek­nek.   A kis­ma­mák­nál kell na­gyon vi­gyáz­ni, mert egy do­hány­zó ter­hes anya, vis­­sza­ma­ra­dott cse­cse­mőt hoz­hat a vi­lág­ra. Az ilyen anyák gyer­me­ke­i­nél ko­ráb­ban je­lent­kez­het szív­in­fark­tus, vagy szél­ütés. Saj­nos a szü­lők nin­cse­nek tisz­tá­ban az­zal, hogy ha do­há­nyoz­nak, nem­csak ma­guk­nak, ha­nem gyer­me­ke­ik­nek is ár­ta­nak, hi­szen pas­­szív do­há­nyo­sok­ká te­szik őket. Ku­ta­tá­sok ki­mu­tat­ták, hogy do­hány­zó szü­lők gyer­me­ke­i­nél, sok­kal ko­ráb­bi élet­kor­ban je­le­nik meg a szív­in­fark­tus.
Mit szán­dé­ko­zik ten­ni a Nép­egész­ség­ügyi Prog­ram en­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa ér­de­ké­ben?
Négy rész­re bon­tot­tuk stra­té­gi­án­kat. A leg­fon­to­sabb, hogy aki ed­dig még nem gyúj­tott rá, ne is te­gye, ez az iga­zi meg­elő­zés. Ott le­szünk az is­ko­lák­ban, a fi­a­ta­lok szó­ra­ko­zó­he­lye­in és meg­néz­zük, hogy más or­szá­gok­ban mi­lyen mód­sze­re­ket al­kal­maz­tak. Mi ho­zott si­kert az ő küz­del­mük­ben? Stra­té­gi­ánk má­sik fon­tos ré­sze a le­szok­ta­tás. Ez na­gyon fon­tos lé­pés, hi­szen a do­há­nyo­sok 70 szá­za­lé­ka sze­ret­ne meg­sza­ba­dul­ni ká­ros szen­ve­dé­lyé­től, csak nem tud­ja, hogy kezd­je el. Ke­ve­set tud­nak a ká­ros kö­vet­kez­mé­nyek­ről. A mi fel­ada­tunk mi­nél több he­lyen er­ről be­szél­ni és fel­aján­la­ni se­gít­sé­gün­ket. Se­gí­tünk a nem­do­hány­zók­nak is, hi­szen a vé­del­mük­ben szü­le­tett egy tör­­vény, amit a dohánykommandó el­len­őriz. Az or­szág­ban, Csong­rád me­gyé­ben vol­tak a leg­si­ke­re­seb­bek, itt bün­tet­tek a leg­több­ször – fő­ként nyil­vá­nos he­lye­ken.
Ma­gya­ror­szá­gon las­san egy éve ti­los a do­hány­ipar ter­mé­ke­i­nek rek­lá­mo­zá­sa! Stra­té­gi­ánk har­ma­dik ré­sze, a tör­vény be­tar­tá­sá­ra vo­nat­ko­zik.
A do­hány­ipar kü­lön­bö­ző prak­ti­kái el­len is fel­lé­pünk. Az em­be­rek tu­dat­alat­ti­já­ra hat­nak, alat­to­mos mó­don. Eze­ket is fel­tár­juk, hogy vé­de­kez­ni le­hes­sen el­le­nük.

H. ZS.

 

bb79a747-488a-45c7-9628-0842beac1869