So­sem gon­dol­tak rá, hogy rossz köz­ér­zet­ük, le­vert­sé­gük vagy de­pres­­szi­ó­juk oka a szer­ve­zet­ben meg­le­vő ter­mé­sze­tes sav-bá­zis egyen­súly fel­bom­lá­sa?

 

A túlsavasodás a szer­ve­zet sok­fé­le mű­kö­dé­si za­va­rá­hoz ve­zet­het. Mik okoz­hat­nak a szer­ve­zet­ben sa­va­so­dást? El­ső­sor­ban a kör­nye­ze­ti ká­ro­sí­tó té­nye­zők, mely­eknek ha­tá­sa ugyan­olyan, mint a sa­vas esők ál­tal oko­zott er­dő­pusz­tu­lás. Ezen kí­vül a stressz, a rend­szer­te­len élet­mód, az em­ber ál­tal vá­lasz­tott ká­ros „él­ve­ze­ti” sze­rek, mint a ni­ko­tin, az al­ko­hol, a kof­fe­in, de sa­vas ha­tást ered­mé­nyez­nek a kü­lön­bö­ző be­teg­sé­gek (re­u­ma, cu­kor­baj, kösz­vény, al­ler­gia) és ugyan­csak sav kép­ző­dik fi­zi­kai meg­ter­he­lés­kor is, ami­kor az izom­te­vé­keny­ség kö­vet­kez­té­ben fo­ko­zó­dik a tej­sav­ter­me­lés. A ki­egyen­lí­tet­len sav-bá­zis ház­tar­tás hos­­szú időn ke­resz­tül rejt­ve ma­rad­hat. Az aláb­bi pa­na­szok ese­tén fel­tét­le­nül gon­dol­jon túlsavasodásra:

  • fá­ra­dé­kony­ság, le­vert­ség, mo­ti­vá­ció hi­á­nya,
  • ide­ges­ség, nyug­ta­lan­ság,
  • izom­gör­csök és izü­le­ti pa­na­szok,
  • csök­kent tel­je­sí­tő ké­pes­ség, kon­cent­rá­ci­ós za­va­rok,
  • al­vá­si za­va­rok, pszi­chés le­han­golt­ság, fej­fá­jás,
  • csök­kent ellenállóképesség, gya­ko­ri fer­tő­zé­sek,
  • anyag­cse­re prob­lé­mák,
  • gyo­mor­égés, ét­vágy­ta­lan­ság,
  • a bőr, a haj és a kör­mök tö­re­de­zet­tek, a nyelv le­pe­dé­kes.

Mit te­he­tünk a túlsavasodás meg­elő­zé­se ér­de­ké­ben? Hang­sú­lyoz­ni sze­ret­nénk, hogy táp­lá­lé­kunk 80 szá­za­lé­kának kel­le­ne bá­zi­kusnak lennie és csak 20 szá­za­lé­kának sa­vasnak. Va­ló­já­ban azon­ban táp­lá­lé­ka­ink je­len­leg fő­ként sa­vas ha­tá­sú al­ko­tó­ré­szek­ből áll­nak. Kü­lö­nö­sen jó bá­zis­for­rá­sok a gyü­möl­csök, a zöld­sé­gek, tej­ter­mé­kek, a tel­jes ki­őr­lé­sű ga­bo­na­fé­lék, a kö­les stb. A táp­lál­ko­zás ön­ma­gá­ban a leg­rit­kább eset­ben biz­to­sít­ja a meg­fe­le­lő men­­nyi­sé­gű bá­zi­kus anya­got. A ma­gyar ét­ke­zé­si kul­tú­rá­ra jel­lem­ző, ma­gas hús-, édes­ség- és al­ko­hol­fo­gyasz­tás, egy­ál­ta­lán a mai kap­ko­dó és rend­szer­te­len ét­ke­zé­si szo­ká­sok, a szer­ve­zet sa­vas túl­ter­he­lé­sé­hez ve­zet­nek. A ter­mé­sze­tes ál­la­pot vissza­ál­lí­tá­sa ér­de­ké­ben a szer­ve­zet­ben, a fe­les­le­ges sa­va­kat bá­zi­kus anya­gok pót­ló­la­gos be­vi­te­le ré­vén sem­le­ge­sí­te­ni kell. Op­ti­má­li­sak azok az anya­gok, ame­lyek ki­egyen­sú­lyo­zott for­má­ban az ös­­szes ás­vá­nyi anya­got tar­tal­maz­zák. Hi­á­ba vi­szünk be csak egy­né­há­nyat ezek kö­zül, egy­ma­gá­ban al­kal­mat­la­nok az op­ti­má­lis sav-bá­zis egyen­súly hely­re­ál­lí­tá­sá­ban. Ezért hi­á­ba néz­zük, hogy vé­rünk­ben me­lyik ás­vá­nyi anyag­ból vagy nyom­elem­ből van a meg­adott át­lag­nál ke­ve­sebb, mert a vér az, ame­lyik­nek ös­­sze­té­te­le csak utol­já­ra vál­to­zik. A prob­lé­mák meg­elő­zé­se ér­de­ké­ben komp­lex bá­zi­kus ké­szít­mé­nye­ket kell szed­nünk, me­lyek­nek ös­­sze­té­te­le ha­son­lít a friss zöld­ség­ben és gyü­mölcs­ben elő­for­du­ló ás­vá­nyi anya­gok ösz­­sze­té­tel­éhez. Az ilyen készítmények rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa meg­fe­le­lő élet­mód­dal – bá­zi­kus túl­sú­lyú táp­lál­ko­zás, rend­sze­res sport­jel­le­gű fi­zi­kai ak­ti­vi­tással pá­ro­sul­va, szá­mos olyan kel­le­met­len tü­net meg­szű­né­sé­hez ve­zet­het, ame­lyek­kel eset­leg évek óta or­vos­hoz já­runk és az or­vos min­den igye­ke­ze­te el­le­né­re sem ta­lál­ta meg ná­lunk ed­dig a prob­lé­ma gyö­ke­rét.

dr. Bakanek György

 

6169721c-4554-4529-bc1d-f3cbcbda00b1