A szí­ne le­het sár­ga, pi­ros, a for­má­ja göm­böly­ded, szil­va, ge­rezd, la­pí­tott ala­kú, fe­lü­le­te si­ma vagy ge­rez­des. Íze meg­szo­kott, még­is min­dig kü­lön­le­ges. Amíg tart a sze­zon­ja ne múl­jon el nap úgy, hogy asz­ta­lunk­ra ne ke­rül­jön pa­ra­di­csom.

 

A ha­zánk­ban is ked­velt pa­ra­di­csom ős­ha­zá­ja Dél-Ame­ri­ka. Ős­ho­nos Ko­lum­bi­á­tól Chi­lé­ig az An­dok­ban. Eu­ró­pá­ba csak 1500 kö­rül ke­rült be a kultúrváltozata, de ét­ke­zé­si cé­lok­ra csak a XVIII. szá­zad vé­gé­től hasz­nál­ták. Ha­zánk­ban el­ső­ként 1651-ben em­lí­tet­ték. A bur­go­nya­fé­lék csa­lád­já­ba tar­to­zik. A fagy­ér­zé­keny nö­vényt a for­ró égö­vi hegy­vi­dé­ke­ken, a szubt­ró­pu­so­kon egész év­ben ter­mesz­tik, fo­lya­ma­to­san szü­re­te­lik, a mér­sé­kelt öv­ben azon­ban csak egy­nyá­ri, lágy szá­rú nö­vény­ként, il­let­ve üveg­há­zak­ban ter­mesz­tik. Szám­ta­lan faj ke­rült for­ga­lom­ba, ame­lyek mind öko­ló­gi­ai igé­nyük­ben, mind a bo­gyók nagy­sá­gá­ban, alak­já­ban, szí­né­ben, ízé­ben el­tér­nek egy­más­tól. Köz­ked­velt, ha­zánk­ban is kap­ha­tó faj­tái, pél­dá­ul a kú­szó­pa­ra­di­csom, a Beefsteak pa­ra­di­csom, a kok­tél, a lukullusz, a kú­szó cse­resz­nye pa­ra­di­csom, és a bébilukullusz.

A za­ma­tos pa­ra­di­csom ki­tű­nő önál­ló­an fo­gyaszt­va, de önál­ló sa­lá­tá­nak, sa­lá­ták ré­sze­ként, le­ves­nek, már­tás­ként, tölt­ve, vagy süt­ve, sa­va­nyít­va, sű­rít­ve (fű­sze­rez­ve vagy anél­kül), üdí­tő­ital­ként és kok­té­lok ré­sze­ként egy­aránt él­ve­ze­tes. A pa­ra­di­csom ad­ta le­he­tő­sé­gek tár­há­za szin­te ki­me­rít­he­tet­len. Csak fan­tá­zi­ánk szab ha­tárt az éte­lek­nek, ame­lye­ket el­ké­szít­he­tünk be­lő­le. Szá­mos ételt dí­szít­he­tünk ve­le, amely­nek szin­tén csak kéz­ügyes­sé­günk szab ha­tárt (pa­ra­di­csom­ko­ro­na, -rózsa, -tulipán va­rá­zsol­ha­tó be­lő­le, amely az ün­ne­pi asz­ta­lunk fő dí­sze le­het).

Az üveg­há­zi egész év­ben kap­ha­tó, azon­ban kü­lön­le­ges aro­má­ja, íze, és táp­anyag­tar­tal­ma csak a sza­bad­föl­di pa­ra­di­csom­nak van. Fő­sze­zon­ja jú­li­us­tól szep­tem­be­rig tart. A sér­tet­len hé­jú, egyen­le­tes szí­nű, nem túl érett pa­ra­di­cso­mo­kat vá­sá­rol­juk meg. Hű­tő­szek­rény­ben na­po­kig el­tart­ha­tó.

Gaz­dag C-vi­ta­min­ban (25-35 mg), folsavban (37 mg), biotinban (2,4 mg), ká­li­um­ban (240 mg). Ezen­túl pe­dig ki­eme­len­dő az antioxidáns ha­tá­sú karotinoidtartalma (0,8 mg). Ala­csony az ener­gia­tar­tal­ma (23 Kcal), 3,7 g cuk­rot, és 93 százalék vi­zet tar­tal­maz. A táp­anyag­tar­tal­má­nál ki kell emel­ni, hogy nagy­ban függ a ter­mesz­tés he­lyé­től, mód­já­tól. Jel­leg­ze­tes za­ma­tát a 0,3 – 0,8 szá­za­lék ter­mé­sze­tes sav­tar­tal­má­nak kö­szön­he­ti. De ez­ál­tal a sav­túl­ten­gés, gyo­mor­gyul­la­dás, fe­kély ese­tén pa­naszt okoz.

Kü­lö­nö­sen for­ró nyá­ri na­po­kon hű­sí­tő, üdí­tő ha­tá­sú, be­hű­tött, sa­vany­kás le­ve. Gyü­mölcs he­lyett is fo­gyaszt­hat­juk!

Pálfi Er­zsé­bet

dietetikus

 

d8f49b75-8d2b-44e7-86e5-fa5ea2312a3e