Min­den­ki­nek ál­ma a hó­fe­hér mo­soly. A Ma­gya­ror­szá­gon leg­elő­ször al­kal­ma­zott BriteSmile tech­no­ló­gi­át több ma­gyar sztár is ki­pró­bál­ta már. Köz­tük az RTL Klub műsorvezetői is, úgy­mint Czifra No­é­mi (Nóci) és Cson­ka And­rás.

 

Cson­ka And­rás az RTL Klub mű­sor­ve­ze­tő­je ki­pró­bál­ta a DentalCoop leg­újabb fog­fe­hé­rí­tő rend­sze­rét a   BriteSmile-t.
Er­ről a kö­vet­ke­ző­ket mond­ta:
„A fogam sok­kal fe­hé­rebb lett, fő­leg azok a ré­szek amelyek sár­gák vol­tak. Na­gyon jól néz ki! A mód­szer na­gyon jó, mert az em­ber nem is ér­zi, hogy ki van fe­szít­ve, tá­tott száj­jal egy órán át ül. Si­mán el le­het la­zul­ni, köz­ben fil­met néz­ni. Nem érez­tem fáj­dal­mat, kel­le­met­len­sé­get, sőt a zse­lé­nek sincs sem­mi­lyen íze, sza­ga.
Ná­lam job­ban sen­ki nem is­me­ri a fo­ga­im múlt­ját és én tu­dom, hogy a fogam sok­kal fe­hé­rebb lett! Sőt nem csak fe­hé­rebb, de egyen­le­tes is lett, mert a fog­nyak és a fog töb­bi ré­sze is egy­for­ma szí­nű.
Ez már Ho­lly­wood!”

A Britesmile Fog­fe­hé­rí­tő Rend­szer
Az USA-ban ki­fej­lesz­tett el­já­rás nap­ja­ink­ban a leg­gyor­sabb és egy­ben a leg­tar­tó­sabb mód­szer a fo­gak fe­hé­rí­té­sé­re.
Szá­mos kli­ni­kai vizs­gá­lat be­bi­zo­nyí­tot­ta, hogy a   BriteSmile rend­szer­rel vég­zett fe­hé­rí­tés nem ká­ro­sít­ja a fo­ga­kat. Nem okoz sem­mi­lyen ma­ra­dan­dó el­vál­to­zást a fo­gak szer­ke­ze­té­ben, mor­fo­ló­gi­á­já­ban. Az egész­ség­re sem­mi­lyen ká­ros ha­tás­sal nincs. Fe­hé­rí­tő ha­tá­sát vizs­gál­va a leg­jobb ered­ményt ad­ja. Tar­tós­sá­gát te­kint­ve is a leg­jobb a me­zőny­ben. A ke­ze­lés a fog­fe­hé­rí­tő zse­lé és egy kü­lön­le­ges fényt ki­bo­csá­tó plaz­ma­lám­pa se­gít­sé­gé­vel tör­té­nik. Idő­tar­ta­ma egy óra. 

A ke­ze­lés me­ne­te:
A fog­or­vo­si vizs­gá­lat után fény­ké­pet ké­szí­tünk a pá­ci­ens mo­so­lyá­ról és meg­ál­la­pít­juk az ak­tu­á­lis fog­színt. Ek­kor már meg tud­juk azt a színt is mu­tat­ni, ami a ke­ze­lés vé­gé­re vár­ha­tó.
A ke­ze­lés egy ülés­ben, há­rom­szor húsz per­cig tart. A ke­ze­lé­sek kö­zött új fog­fe­hé­rí­tő zse­lét (ami 15 szá­za­lé­kos, így igen kí­mé­le­te­sen hat) he­lye­zünk fel a fo­gak­ra. Ér­zé­keny­ség nem szo­kott je­lent­kez­ni a fog­fe­hé­rí­tés köz­ben. A ke­ze­lés vé­gez­té­vel új­ból fény­ké­pet ké­szí­tünk a pá­ci­ens­ről és ös­­sze­ha­son­lít­juk a fo­gak ré­gi és új szí­nét. Az el­ért ered­mény min­den eset­ben szem­be­tű­nő és a pá­ci­en­se­ink el­vá­rá­sa­i­nak tö­ké­le­te­sen meg­fe­lel.
A fo­gak át­lag­ban 3-4 év múl­va nye­rik vis­­sza a ke­ze­lés előt­ti szí­nü­ket. Az Ame­ri­ká­ban leg­is­mer­tebb el­já­rást ed­dig há­rom­szá­zez­ren vet­ték igény­be. Mel­lék­ha­tás egyet­len eset­ben sem je­lent­ke­zett. 
Ma­gya­ror­szá­gon ki­zá­ró­lag a DentalCoop Fo­gá­sza­ti és Száj­se­bé­sze­ti Köz­pont­ban ve­he­tő igény­be ez az el­já­rás.          
(x)
To­váb­bi in­for­má­ció: www.britesmile.com

 

c2eb18b7-b2b2-48c9-ab11-a6bd6375a37c