A Dél-Ame­ri­ka tró­pu­sa­i­ról szár­ma­zó sü­tő­tök ná­lunk a té­li hó­na­pok­hoz kö­tő­dik, hi­szen me­leg, édes hú­sa jól esik a hos­­szú, hi­deg es­té­ken. Nemcsak fi­nom, de ki­tű­nő for­rá­sa az A-vi­ta­min előanyagának, a ka­ro­tin­nak is.

 

Mit ér­de­mes tud­ni az A vi­ta­min­ról, il­let­ve a ka­ro­tin­ról?
Az A-vi­ta­min (retinol), gyűj­tő­ne­ve né­hány ha­son­ló ké­mi­ai tu­laj­don­sá­gú anyag­nak. Az A-vi­ta­min, zsír­ban ol­dó­dó vi­ta­min. Az em­be­ri szer­ve­zet­ben szük­sé­ges a cson­tok fej­lő­dé­sé­hez, a nö­ve­ke­dés­hez, a fer­tő­zé­sek el­le­ni vé­de­ke­zés­hez, a nyál­ka­hár­tyák, és a bőr ép­sé­gé­hez, de ami ta­lán a leg­is­mer­tebb, hogy a szem kö­tő- és sza­ru­hár­tyá­já­nak ép­sé­gé­hez is hoz­zá­já­rul. Hi­á­nyá­ban ki­ala­kul az úgy­ne­ve­zett szür­kü­le­ti, vagy far­kas­vak­ság. Csök­ken a fer­tő­zé­sek­kel szem­be­ni el­len­ál­ló ké­pes­ség, kü­lö­nö­sen, ami a bőrt, il­let­ve a nyál­ka­hár­tyá­kat il­le­ti. Ezek ugyan­is ki­szá­rad­nak, így fel­szí­nü­kön kön­­nyen kór­oko­zók te­lep­sze­nek meg.
Amen­­nyi­ben a gyer­me­kek, a fej­lő­dés­ben lé­vők nem jut­nak ele­gen­dő A-vi­ta­min­hoz, nö­ve­ke­dé­sük, fej­lő­dé­sük vis­­sza­ma­rad.
Nem he­lyes azon­ban a túl­zott A-vi­ta­min be­vi­tel (igen nagy men­­nyi­sé­get tar­tal­ma­zó vi­ta­min­ké­szít­mény sze­dé­se) sem, mert ez sú­lyos máj­ár­ta­lom ki­ala­ku­lá­sá­hoz, il­let­ve a ter­hes­ség el­ső har­ma­dá­ban, mag­za­ti, fej­lő­dé­si rend­el­le­nes­ség­hez ve­zet­het.
A-vi­ta­min el­ső­sor­ban; a máj­ban, a to­jás­ban, a tej­ben, tej­ter­mé­kek­ben, il­let­ve a mar­ga­ri­nok­ban ta­lál­ha­tó. A-vi­ta­mint azon­ban a szer­ve­zet ké­pes elő­ál­lí­ta­ni a karotinoidokból is, me­lye­ket az A-vi­ta­min előanyagának is ne­ve­zünk. Ezek a karotinoidok a nö­vé­nyek­ben la­koz­nak. El­sősor­ban ezek ad­ják a gyü­möl­csök, il­let­ve a zöld­sé­gek, na­rancs­sár­ga, vö­rö­ses, pi­ro­sas szí­nét.
És most térjünk vis­­sza a sü­tő­tök­höz. 10 de­ka, va­gyis 100 gramm sü­tő­tök ener­gia- és főbb táp­anyag­tar­tal­ma a kö­vet­ke­ző:

 
Ener­gia:             325 kJ (78 kcal)
Fe­hér­je:             1,5 g
Zsír:     0,6 g
Szén­hid­rát:             16,5 g
Retinol ek­vi­va­lens:     0,67 mg
B1-vi­ta­min:             50 µg
B2-vi­ta­min:             40 µg
B6-vi­ta­min:             80 µg
C-vi­ta­min:             25 mg
Folsav:             25 µg
Ká­li­um:             351 mg
Kal­ci­um:             40 mg
Fosz­for:             20 mg
Vas:     1,7 mg
Cink:    0,52 mg


A kü­lön­bö­ző bi­o­ló­gi­ai ha­tá­sú szár­ma­zé­kok be­vi­te­li ér­té­ké­nek egye­sí­té­se ér­de­ké­ben ve­zet­ték be, a retinol ek­vi­va­lens fo­gal­mát. Egy retinol ek­vi­va­lens egyen­lő 1 µg retinollal, ami egyen­lő 6 µg bé­ta ka­ro­tinnal, és ez egyen­lő 12 µg egyéb ka­ro­tinnal.
Egy fel­nőtt fér­fi na­pi retinol ek­vi­va­lens szük­ség­le­te: 1 mg, egy fel­nőtt nőé: 0,8 mg, a ter­hes­ség alatt 1 mg, szop­ta­tás­kor 1,2 mg.
Jól lát­hat­juk, hogy kb.: 15 dkg sü­tő­tök­kel eze­ket a szük­ség­le­te­ket fe­dez­het­jük. Így hát ér­de­mes sü­tő­tö­köt en­ni. Ez kü­lö­nö­sen igaz azok­ra a ve­ge­tá­ri­á­nu­sok­ra, akik te­jet, tej­ter­mé­ket és to­jást sem fo­gyasz­ta­nak.
A sü­tő­tök kön­­nyen emészt­he­tő, igen rit­kán ala­kul ki a ve­le szem­be­ni ér­zé­keny­ség (al­ler­gia), ezért cse­cse­mők ét­rend­jé­ben, az el­ső fő­ze­lé­kek kö­zött ve­zet­het­jük be.
Ét­ren­dün­ket vál­to­za­to­sab­bá te­het­jük a sü­tő­tök be­vo­ná­sá­val, kü­lö­nö­sen, ha nem­csak egy­sze­rű­en, sült for­má­ban, ha­nem kü­lön­fé­le mó­don, más zöld­sé­gek­kel, gyü­möl­csök­kel, tej­ter­mé­kek­kel, il­let­ve jó mi­nő­sé­gű fel­vá­got­tak­kal egé­szít­jük ki.

Vígné Sá­gi Ka­ta­lin
dietetikus

 

335404fb-d70a-412c-9774-30d6d97495ab