Eu­ró­pá­ban és az Egye­sült Ál­la­mok­ban a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek kö­zött az egyik leg­gya­ko­ribb az em­lő­rák

 

Az emlőrák Ma­gya­ror­szá­gon, mint ha­lá­lok, el­ső a da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dé­sek okoz­ta ha­lá­lo­zás­ban. Gya­ko­ribb a 45 éven fe­lü­li nők kö­ré­ben. Az em­lő­rák­tól va­ló fé­le­lem te­hát ért­he­tő. In­do­kolt vi­szont a meg­küz­dés mind a tő­le va­ló fé­le­lem­mel, mind a ki­ala­ku­lá­sát elő­idé­ző, vagy meg­könnyí­tő koc­ká­za­ti kö­rül­mé­nyek­kel.
A köz­vet­le­nül a menst­ru­á­ció előtt, az em­lő­ben ész­lelt ér­zé­keny­ség, fáj­da­lom, mely­hez az em­lő meg­duz­za­dá­sa, sőt sár­gás, zöl­des vá­la­dé­ko­zás is tár­sul­hat, a hor­mon­egyen­súly meg­bom­lá­sá­val függ ös­­sze, s rend­sze­rint nem a rák je­le. A menst­ru­á­ció el­múl­tá­val a fáj­da­lom is meg­szű­nik. Oly­kor a fáj­da­lom mel­lett cso­mók, fo­lya­dék­kal telt töm­lők (cisz­ták) is ta­pint­ha­tók. Ezen ál­la­pot nem be­teg­ség, hi­szen min­den em­lő­ben van­nak cisz­ták. Ha erős tar­tá­sú mell­tar­tó vi­se­lé­se nem bi­zo­nyul ele­gen­dő­nek, ke­ze­lé­sük a fo­lya­dék le­szí­vá­sá­ból, ki­úju­lá­suk ese­tén, a cisz­ta mű­té­ti el­tá­vo­lí­tá­sá­ból áll.
Job­bá­ra 25 év alat­ti nők ész­lel­het­nek fáj­dal­mat­lan, ru­gal­mas és ke­rek ta­pin­ta­tú, sza­ba­don moz­gat­ha­tó cso­mót az em­lő­jük­ben. E kö­tő- és mi­rigy­szö­vet­ből ál­ló kép­ződ­mény a leg­gya­ko­ribb jó­in­du­la­tú em­lő­el­vál­to­zás. Ki­met­szé­sük, a be­lő­lük vett min­ta tü­ze­te­sebb meg­vizs­gá­lá­sa jön szó­ba.
Az em­lő­bim­bó vá­la­dé­ko­zá­sa nem ok­vet­le­nül kó­ros je­len­ség, vizs­gá­lat szem­pont­já­ból azon­ban még­is min­dig ko­mo­lyan kell ven­ni. Vé­res vá­la­dék az em­lő­bim­bó­ból, alat­ta lágy cso­mó­val, a tej­utak szö­vet­bur­ján­zá­sá­ra utal, se­bé­szi el­tá­vo­lí­tást in­do­kol.
Az em­lő kö­tő- vagy zsír­szö­ve­té­ből, a leg­gyak­rab­ban azon­ban a tej­mi­rigy­ből, tej­ve­ze­ték­ből ki­in­dul­hat olyan sejt­bur­ján­zás is, amely kör­nye­ze­té­re át­ter­jed, tá­vo­labb­ra át­té­tet ad, az­az rák­nak bi­zo­nyul. Több tí­pu­sa van, ezek ”agresszivitása” kü­lön­bö­ző. Kö­zös jel, az ész­lelt cso­mó rend­sze­rin­ti fáj­dal­mat­lan­sá­ga, leg­alább­is kez­det­ben. Ké­sőbb ugyan­is már fáj­da­lom, az em­lő­bim­bó (vé­res) vá­la­dé­ko­zá­sa, meg­na­gyob­bo­dá­sa, visz­ke­té­se, ki­vö­rö­sö­dé­se, be­fe­lé for­du­lá­sa, a tö­mött ta­pin­ta­tú, jól el­kü­lö­nü­lő (de a mell­kas­fal­hoz vagy a bőr­höz hoz­zá­nö­vő) cso­mó fe­let­ti bőr du­do­ros­sá­ga, ki­fe­ké­lye­se­dé­se a jel­lem­ző.
Mely kö­rül­mé­nyek is nö­vel­he­tik az em­lő­rák ki­ala­ku­lá­sá­nak a va­ló­szí­nű­sé­gét?    
Az élet­kor­ral nő az em­lő­rák esé­lye is. Ko­rai fel­fe­de­zé­se vi­szont a gyó­gyí­tás si­ke­rét se­gí­ti. En­nek esz­kö­ze az emlőrákszűrés. Kí­vá­na­tos te­hát, hogy a nők fi­a­ta­lon fel­is­mer­jék az em­lő­jük ön­vizs­gá­la­tá­nak fon­tos­sá­gát, meg­ta­nul­ják a mód­ját, s 20 éves ko­ruk­tól ha­von­ta leg­alább egy­szer el is végezzék. Or­vo­suk leg­alább éven­te ta­pint­sa át em­lő­jü­ket. 35 és 39 éves ko­ruk közt tör­tén­jék meg az em­lő el­ső rönt­gen­vizs­gá­la­ta (az úgy­ne­ve­zett mam­mog­rá­fia), majd 40 és 49 éves ko­ruk közt 1-2 éven­te ezt is­mé­tel­jék meg. 50 fe­lett éven­te in­do­kolt.
Ha az el­len­ol­da­li em­lő­ben már volt rá­kos el­vál­to­zás, na­gyobb a va­ló­szí­nű­sé­ge, hogy az ad­dig érin­tet­len em­lő­ben is meg­je­le­nik.
Köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zó em­lő­rák­ja két-há­rom­szo­ro­sá­ra, ket­tő­nél több köz­vet­len hoz­zá­tar­to­zóé hat­szo­ro­sá­ra nö­ve­li az em­lő­rák esé­lyét. Az em­lő­rák gén­jét hor­do­zó nők ve­szé­lyez­te­tett­sé­ge is na­gyobb (ki­vált, ha ge­ne­rá­ci­ók­ra vis­­sza­me­nő­en az em­lő­rák hal­mo­zó­dott). (Ma két kü­lön­bö­ző em­lő­rák-gént is­me­rünk.)
Nö­ve­li a koc­ká­za­tot a ko­rán (12 éves kor előtt) je­lent­ke­ző menst­ru­á­ció, az el­ső gyer­mek 30 éves kor után va­ló szü­lé­se, a gyer­mek­te­len­ség, a ké­sei menopauza (fő­leg, ha ez el­hí­zás­sal is jár).
Az élet­mód né­mely ele­mé­nek (zsírdús ét­rend, al­ko­hol­fo­gyasz­tás, do­hány­zás, ke­vés moz­gás) je­len­tő­sé­gét az esély nö­ve­lé­sé­ben új­ra és új­ra vizs­gál­ják, hang­sú­lyoz­zák, va­ló­szí­nű, hogy ezek ha­tá­sa köz­ve­tett.
Fo­gam­zás­gát­ló tab­let­ta tar­tós sze­dé­sé­nek hát­rá­nyát (ha ugyan bi­zo­nyít­ha­tó) ele­nyé­sző­nek tart­ják. Nagy­já­ban ez a hely­zet az ösztrogénhormon-pótló te­rá­pi­á­val is.
Az em­lő­rák gyó­gyí­tá­sa ös­­sze­tett fel­adat: mű­té­ti, gyógy­sze­res és su­gár­ke­ze­lés együt­te­sen. Az em­lő ra­di­ká­lis el­tá­vo­lí­tá­sa (le­he­tő­ség sze­rint) hát­tér­be szo­rul, az em­lő­meg­tar­tó se­bé­szi meg­ol­dá­sok sze­re­pe nő. Bán­tó­an egy­sze­rű­sí­tő szem­lé­let vol­na azon­ban, ha a kü­lön­bö­ző ke­ze­lé­sek ered­mé­nye­i­ben mu­tat­ko­zó el­té­ré­se­ket, csak a túl­élés ada­tai sze­rint, vagy pél­dá­ul koz­me­ti­kai elő­nye­ik sze­rint igye­kez­nénk ér­té­kel­ni. Sok­kal­ta több­ről: élet­mi­nő­ség­ről, lel­ki­ek­ről van szó!
Aki a rák di­ag­nó­zi­sá­val szem­be­sül, meg­bé­lyeg­zett­sé­get és bűn­tu­da­tot érez. Ab­ból fa­kad ez, hogy éle­té­nek ve­szé­lyez­te­tett­sé­ge, sza­bad­sá­gá­nak be­szű­kü­lé­se „kikezdi” ön­ide­ál­ját, s ez egy­re in­kább el­tér a tár­sa­da­lom ál­tal el­fo­ga­dott, ál­ta­lá­nos ide­ál­kép­től. Em­lő­rák ese­tén az em­lő el­vesz­té­se a női ön­azo­nos­ság ér­zé­sét ren­dí­ti meg, az ero­ti­kus vonz­erő csor­bu­lá­sa szo­ron­gást, csökkentértékűségi kép­ze­te­ket kelt, mind­ez hat a csa­lá­di, a tár­sas kap­cso­la­tok­ra.
A be­teg­ség kö­vet­kez­mé­nye­i­vel va­ló küz­de­lem ki­me­ne­te­le nyi­tott: is­mer­jük a re­mény­te­len­ség­be hul­ló, ön­fel­adó ma­ga­tar­tást és is­mer­jük a bí­zó, te­vé­keny, a be­teg­ség szab­ta lét mé­lyebb ér­tel­mét fel­fe­de­ző ma­ga­tar­tást is. Ez utób­bi élet­re kel­té­sé­ben a tár­sas tá­mo­ga­tás meg­lé­te sors­dön­tő le­het.

Dr. Lőrincz Je­nő


  A rák megelőzhető és a betegségből meg le­het gyógy­ul­ni. „A rák el­len, az em­be­rért, a hol­na­pért!” Tár­sa­dal­mi Ala­pít­vány azért dol­go­zik, hogy ezt az em­be­rek­ben tu­da­to­sít­sa.

 

Az ala­pít­vány szám­la­szá­ma:

OTP 11713005-20034986.

 

f46fc709-022e-410e-9a1f-77f9217af7a4