Bár Kí­na úgy ke­rült be a köz­tu­dat­ba, hogy ott az élet­szín­vo­nal ala­csony, az em­be­rek so­vá­nyak, ma már a gyors gaz­da­sá­gi fej­lő­dés kö­vet­kez­té­ben az el­hí­zás egy­re gya­ko­ribb be­teg­ség.

 

Az emész­tési za­va­rok­kal ös­­sze­füg­gő el­hí­zást a ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás (HKO) a gyo­mor és a lép rend­el­le­nes­ség­ének tart­ja. Kü­lön­bö­ző okai le­het­nek. Pél­dá­ul ilyen­kor az ősz be­kö­szön­té­vel a ned­ves­ség fel­hal­mo­zó­dik a test­ben (kül­ső ok), de el­híz­ha­tunk azért is, mert ros­­szak a táp­lál­ko­zá­si szo­ká­sa­ink és ez a kö­zép­ső me­le­gí­tő (a gyo­mor és a lép) stag­ná­lá­sá­hoz és el­zá­ró­dá­sá­hoz ve­zet­het. A fen­ti szer­ve­ink a táp­lá­lék meg­emész­té­sé­ben, a fel­szí­vó­dás­ban ér­de­kel­tek, ha eb­ben za­var tá­mad, pl. el­aka­dás, haspuffadás is le­het a kö­vet­kez­mény.

Az aku­punk­tú­ra a fo­gyasz­tást, az egyen­sú­lyi ál­la­pot meg­te­rem­té­sé­vel éri el. Ez azt is je­len­ti, hogy bár na­gyon ha­té­kony, nem ve­zet kó­ros le­so­vá­nyo­dás­hoz. De van még egy jel­lem­ző­je: az in­du­lás­kor las­sab­ban hat, ké­sőbb a fo­lya­mat – te­kint­ve, hogy át­ál­lít­ja az anyag­cse­rét – már „ma­gá­tól is” elő­re­ha­lad, és ilyen­kor már az élet­mód-vál­to­zás is ele­gen­dő.

El­ső és alap­ve­tő kü­lönb­ség és kü­lön­le­ges­ség, hogy nem kí­vá­nunk spe­ci­á­lis di­é­tát az aku­punk­tú­rás fo­gyasz­tás mel­lett. Az aku­punk­tú­ra bel­ső anyag­cse­re át­ál­lí­tást vé­gez, en­nek kö­vet­kez­mé­nye­kép­pen el­ve­szi az éh­ség­ér­ze­tet, az­az nem eszünk so­kat, mert ros­­szul le­szünk tő­le. Ugyan­ak­kor tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­günk sem csök­ken, sőt nő, kez­dünk vis­­sza­tér­ni a ré­gen ki­hí­zott ru­ha­da­rab­ja­ink­hoz.

A fo­gyasz­tást aján­la­tos kú­ra­sze­rű­en vé­gez­ni: 10-20 ke­ze­lés jelent egy kú­rát. Ha a tes­ti aku­punk­tú­rás pon­to­kat vá­laszt­juk, a kú­ra ide­je le­rö­vi­dül, na­pon­ta kér­he­tünk ke­ze­lést. Fülakupunktúra ese­té­ben (a fü­lön hasz­ná­la­tos pon­to­kat ld. az áb­ra mel­lék­le­ten), a ke­ze­lé­se­ket elég 2-3 na­pon­ta vé­gez­ni. Ér­de­kes, hogy a gya­kor­lat­ban ez a ke­ze­lé­si for­ma ter­jedt el, szá­mos elő­nye mi­att. Nem kell hoz­zá le­vet­kőz­ni (gyak­ran szé­gyell­jük el­hí­zott tes­tün­ket), nem szúr­ják itt mély­re a tű­ket és gyor­sabb a ha­tás, mint a test-aku­punk­tú­ra ese­té­ben.

A fülakupunktúra, azok szá­má­ra, akik vi­szo­lyog­nak a tűk­től, fel­cse­rél­he­tő a fül­akup­res­­szú­rá­val. Ilyen­kor a tűk he­lyett egy spe­ci­á­lis kí­nai gyógy­nö­vény mag­ja­it ra­gaszt­ják be a meg­fe­le­lő pon­tok­ba és a pá­ci­ens a be­ra­gasz­tott ma­gok nyom­ko­dá­sá­val, presszúrájával sa­ját ma­gát sti­mu­lál­ja a nap fo­lya­mán. Ér­de­mes az ét­ke­zé­sek előt­ti per­cek­ben vé­gez­ni ezt a sti­mu­lációt, az éh­ség-ér­zet ha­té­ko­nyabb csök­ken­té­se ér­de­ké­ben.

Ré­geb­ben tar­tós tűk be­ra­gasz­tá­sá­val ér­tek el ha­son­ló ered­ményt, de ez a tech­ni­ka kezd ki­szo­rul­ni a di­vat­ból, mi­vel a fer­tő­ző­dés ve­szé­lye nem zár­ha­tó ki. A je­len­le­gi gya­kor­lat – akár a tes­ti, akár a fül-pon­tok­kal dol­go­zunk – na­gyon ha­tá­sos és az ál­ta­lá­nos egész­ség­ja­ví­tás szem­pont­ja­it is fi­gye­lem­be ve­szi (pl. csök­ken­ti a gya­ko­ri magasvérnyomást, a vér­zsír szin­tet, stb.). Ez a kí­vá­na­lom ta­lál­ko­zik a mo­dern or­vo­si szem­lé­let­tel, amely az el­hí­zást úgy te­kin­ti, hogy az ré­sze egy „anyag­cse­re szind­ró­má”-nak.

Lás­suk hát, hogy me­lyek a főbb fo­gyasz­tó pon­tok. Min­de­nek­előtt a Shen men, ami ma­gya­rul azt je­len­ti: a Lé­lek ka­pu­ja. A má­sik fon­tos pont, amit a né­met iro­da­lom Eßverlangen-nek ne­vez, a gyo­mor kép­vi­se­le­te a fül­kagy­lón, itt sti­mu­lál­va köz­vet­le­nül a gyo­mor mű­kö­dé­sét ja­vít­juk (és a boly­gó­ideg köz­ve­tí­té­sé­vel ha­té­kony éh­ség­csök­ken­tést ér­he­tünk el). Fon­tos még a Hungerpont, a fül­csa­pon és más pon­to­kon a hor­mo­ná­lis sza­bá­lyo­zást is be­fo­lyá­sol­hat­juk.

Dr. Eőry Ajándok

 

8d45eb27-be63-41dc-9e29-90f5abb4811b