A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben nem min­den húgy­úti fertőzés fel­fá­zás, vi­szont a fel­fá­zás húgy­úti be­teg­ség. A részletekről Dr. Tenke Pé­ter uro­ló­gus főorvost kér­dez­tük.

 

Mi okoz­za a húgy­úti fer­tő­zé­se­ket?

A húgy­úti meg­be­te­ge­dé­se­ket bak­té­ri­u­mok okoz­zák, ame­lyek leg­gyak­rab­ban alul­ról fel­fe­lé fer­tőz­nek és a húgy­csö­vön át érik el a hó­lya­got, a húgy­ve­ze­té­ket és a ve­se­me­den­cét.

Kik a leg­ve­szé­lyez­te­tet­teb­bek?

Csecsemőkorban a fi­úk­nál gyak­rab­ban for­dul elő, mi­vel a ve­lük szü­le­tett fej­lő­dé­si rend­el­le­nes­sé­gek, mint pél­dá­ul a fity­ma­szű­kü­let, er­re haj­la­mo­sab­bá te­szi őket. Ám az el­ső élet­év után az esé­lyek meg­for­dul­nak, mert a lá­nyok­nál a ne­mi szerv kö­ze­lebb van a vég­bél­hez, a húgy­cső rö­vi­debb és ned­ves, ami a bak­té­ri­u­mok be­ju­tá­sát meg­kön­­nyí­ti. Azu­tán a ser­dü­lő­kor­ban, a sze­xu­á­lis élet kez­de­te­kor, 30-40 szá­za­lék­kal is meg­nő­het a fer­tő­zés­re va­ló haj­lam, ami az évek so­rán ké­sőbb is egyen­le­te­sen nő.   A fér­fi­ak 40 éves kor fe­lett lép­nek is­mét a ve­szé­lyez­te­tet­tek kö­ré­be, ami a jó­in­du­la­tú prosz­ta­ta meg­na­gyob­bo­dás­sal ma­gya­ráz­ha­tó.

Me­lyek a haj­la­mo­sí­tó té­nye­zők?

Szerepet játsz­hat­nak ge­ne­ti­kai té­nye­zők és kül­ső kö­rül­mé­nyek, rossz szo­ká­sok egy­aránt. Fér­fi­ak­nál a sze­xu­á­lis érint­ke­zés fo­ko­zott izom­tó­nust okoz a prosz­ta­tá­ban, ami­nek ha­tá­sá­ra a hát­só húgy­cső­ben meg­nő a nyo­más, és a kór­oko­zók kön­­nyeb­ben be­jut­nak. Haj­la­mo­sí­tó kö­rül­mény még a cu­kor­be­teg­ség és a jó­in­du­la­tú prosz­ta­ta meg­na­gyob­bo­dás is. Nők­nél az on­dó és a menst­ru­á­ció egy­aránt meg­vál­toz­tat­ja a PH-ér­té­ket, még­hoz­zá lú­gos irány­ba, ez szin­tén nö­ve­li a koc­ká­za­tot. Akár­csak a hely­te­len hi­gi­é­ni­ás be­ideg­ző­dé­sek. A lá­nyo­kat pél­dá­ul már egész kis kor­ban meg kell ta­ní­ta­ni az egész­ség­ügyi pa­pír he­lyes irá­nyú hasz­ná­la­tá­ra, mert a szék­let is fer­tőz. Ezen kí­vül, ha va­la­ki ele­ve haj­la­mo­sabb a fer­tő­zés­re, ne hasz­nál­jon tam­pont, mert az fe­szí­ti a hü­velyt, és a vér sem tá­vo­zik.

Mik a tü­ne­tek?

Gyakori, ne­héz, csí­pős vi­ze­let. Ez a ko­rai sza­kasz, ilyen­kor ér­de­mes or­vos­hoz for­dul­ni. Amen­­nyi­ben nem te­szik, ak­kor a gyul­la­dás el­ér­he­ti a húgy­hó­lyag nyál­ka­hár­tyá­ját, ami vé­res vi­ze­le­tet ered­mé­nyez. Ha ez sem elég in­tő jel­nek, ak­kor a fer­tő­zés a ve­sét is el­éri, már­pe­dig a ve­se­me­den­ce gyul­la­dás már láz­zal jár.

Mi­lyen vizs­gá­la­to­kat kell el­vé­gez­ni, ha a be­teg a fent em­lí­tett tü­ne­tek­kel ér­ke­zik?

Nőknél az el­ső hó­lyag­hu­rut­nál csak a vi­ze­let üle­dé­két vizs­gál­juk és ál­ta­lá­ban a jól meg­vá­lasz­tott an­ti­bio­ti­ku­mos ke­ze­lés tel­jes gyógy­ulást ered­mé­nyez­het. Vis­­sza­té­rő vagy lá­zas ál­la­pot ese­té­ben a vi­ze­let­ből ki­te­nyész­tett bak­té­ri­u­mok ke­rül­nek sor­ra, és ilyen ese­tek­ben ala­po­sabb vizs­gá­la­tot vég­zünk, majd ezt kö­ve­tő­en az antimikróbás szert cél­zot­tan al­kal­maz­zuk

Az an­ti­bio­ti­ku­mos ke­ze­lés men­­nyi ide­ig tart?

Hólyaghurut ese­tén há­rom na­pig, fel­ső húgy­úti fer­tő­zés ese­tén hét-tíz na­pig, prosz­ta­ta gyul­la­dás­kor akár két-há­rom hó­na­pig is.

Gon­do­lom leg­jobb a meg­elő­zés, en­nek mi a mód­ja?

A lé­nyeg, hogy fenn­tart­suk az egész­sé­ges hü­vely­fló­rát. A nők haj­la­mo­sak rá, hogy egy kis hü­vely­fo­lyás­ra csak le­gyint­se­nek, és ter­mé­sze­tes­nek te­kint­sék. Nem az, mert az ál­la­pot meg­fe­le­lő ke­ze­lés hí­ján sú­lyos­bod­hat. Fon­tos, hogy sok fo­lya­dé­kot fo­gyas­­szunk, ne tart­suk vis­­sza a vi­ze­le­tet, mert ilyen­kor a bak­té­ri­u­mok szá­ma órán­ként meg­dup­lá­zó­dik, és sze­xu­á­lis érint­ke­zést kö­ve­tő­en le­he­tő­leg men­je­nek el pi­sil­ni. A vegyhatást hely­re­ál­lít­hat­juk in­tim­szap­pa­nok­kal, probiotikumokat tar­tal­ma­zó jog­hur­tok­kal, ke­fi­rek­kel, gyógy­te­ák fo­gyasz­tá­sá­val. Ezen kí­vül nem sza­bad meg­fe­led­kez­nünk a kel­lő hi­gi­é­ni­á­ról rossz szo­ká­sok nél­kül.

K.J.

 

c66156e3-9276-4708-88a5-f0f95ddbc69a