So­kan hisz­nek a cso­da­sze­rek­ben, mert rö­vid időn be­lül sze­ret­né­nek meg­sza­ba­dul­ni, az évek fo­lya­mán fel­sze­dett fö­lös­leg­től. De cso­dák nin­cse­nek, vi­szont cso­dás mód­sze­rek van­nak. Többezer éves kí­nai ta­pasz­ta­lat alap­ján bát­ran ál­lít­hat­juk, hogy az aku­punk­tú­ra min­den­fé­le ká­ros mel­lék­ha­tás­tól men­tes. A fo­gyást az egyen­sú­lyi ál­la­pot meg­te­rem­té­sé­vel éri el.

 

Statisztikai ada­tok sze­rint, Ma­gyar­or­szág la­kos­sá­gá­nak a fe­le túl­súl­­lyal küsz­kö­dik. Az em­be­rek zö­me, éle­te fo­lya­mán leg­alább egy­szer, de in­kább több­ször meg­pró­bál­ko­zott már az­zal, hogy meg­sza­ba­dul­jon fe­les­le­ges ki­ló­i­tól, de egész­sé­günk meg­óvá­sa ér­de­ké­ben, ki­zá­ró­lag ter­mé­sze­tes mód­szer­rel ér­de­mes kí­sér­le­tez­ni. Ne pá­nik­sze­rű­en, rö­vid­táv­ra ter­vez­zük a kar­csú­sí­tó kú­rát, ha­nem vál­toz­tas­suk meg élet­mó­dun­kat, szem­lé­le­tün­ket! Nagy se­gít­sé­günk­re le­het eb­ben az aku­punk­tú­ra. Át­ál­lít­ja az anyag­cse­rét, csök­ken­ti az éh­ség­ér­ze­tet, telt­ség­ér­ze­tet okoz. Ez­ál­tal meg­szün­te­ti a más mód­sze­rek ese­té­ben oly gyak­ran fel­lé­pő, ide­ges, fe­szült ál­la­po­tot. Jó kedv­vel, vi­dá­man, ki­egyen­sú­lyo­zot­tan ve­szít­het­jük el ki­ló­in­kat. A zsír­sze­gény, ala­csony szén­hid­rát­tar­tal­mú di­é­tát kön­­nyű be­tar­ta­ni, ha tu­do­má­sul vesszük, hogy más út nincs. Ne­künk is ten­nünk kell az ered­mé­nyért.
A fo­gyasz­tást aján­la­tos kú­ra­sze­rű­en vé­gez­ni. Egy kú­ra mi­ni­mum tíz ke­ze­lés­ből áll, ame­lyet min­den más­nap cél­sze­rű igény­be ven­ni. Így egy hó­nap alatt test­al­ka­tunk­tól, túl­sú­lyunk mér­té­ké­től füg­gő­en, akár 5-10 ki­lo­gram­mot is le­ad­ha­tunk. Szak­ava­tott or­vos ke­zé­ben a tűk nem okoz­hat­nak fáj­dal­mat. A ke­ze­lés ki­ter­jed­het csak a fül­re, de akár az egész test­re is. Aki vég­képp ide­gen­ke­dik a tű­től, vá­las­­sza a lé­zer­aku­punk­tú­rát.
Az sem mind­egy, hogy mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött fo­gyunk. Egye­dül nem megy! Sok­kal köny­­nyebb a kú­ra sza­bá­lya­it be­tar­ta­ni, ha sors­tár­sak­kal oszt­hat­juk meg ta­pasz­ta­la­ta­in­kat. Olyan or­vost vá­las­­szunk, aki össz­hang­ra tö­rek­szik, aki­nek fon­tos, hogy ne csak a tes­tünk­kel, ha­nem a lel­künk­kel is fog­lal­koz­zék. Nem mind­egy, hogy ho­vá me­gyünk fogy­ni. Kel­le­mes kör­nye­zet­ben, ba­rát­sá­gos lég­kör­ben, relaxáló ze­ne mel­lett, kön­­nyeb­ben tu­dunk ki­tar­ta­ni el­ha­tá­ro­zá­sunk mel­lett. Se­gít­het még az aro­ma­te­rá­pia, és a ter­mé­szet pa­ti­ká­ja.
A jó han­gu­la­tú ren­de­lők­ben ál­ta­lá­ban élénk klub­élet ala­kul ki, ahol re­cep­tek, cí­mek cse­rél­nek gaz­dát, és még ba­rát­sá­gok is szö­vőd­nek. Így vé­gül nemcsak kar­csú, ha­nem bol­dog is lehet… csak egy tű­szú­rás!


Dr.Giller Myriam
Ter­mé­szet­gyógy­ász Fülakupunktúra Ren­de­lő­je
1011 Is­ko­la u. 37-39. fsz.1.
Ren­de­lé­si idő: ‑Hétfő, Szer­da, Pén­tek de: 8.30-11, du: 16-18.30
Te­le­fon: 2020-329, 06 20-323 9332

 

9fb45171-3924-4248-b26b-a5dc1fca1dda