×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62

„Érjünk a szívünkhöz!”

Először úgy gondoltam interjút készítek Jonny G.-vel, ezzel a fantasztikus 47 éves santa barbarai kerékpárossal, a spinning atyjával. Az órája után úgy határoztam, megosztom az olvasókkal azt a felülmúlhatatlan érzést, amit átéltem.

 

2002. ok­tó­ber 5-6. Az V. IFAA Aerobik és Wellness Kong­res­­szus. Meg­hí­vott ven­dé­ge és óra­adó­ja volt Jonny G. Ő egyi­ke a Men’s   Fitness ma­ga­zin ál­tal meg­vá­lasz­tott 10 olyan fitnesz hős­nek, aki­ket a szak­ma is min­den­ idők leg­jobb­ja­i­nak tart. 1988-ban fel­ál­lí­tot­ta az 554 mér­föl­des non-stop ver­seny re­kord­ját, mely át­szel­te Ari­zo­nát. 29 óra 46 perc alatt ért cél­ba, így mint­egy 4 órá­val meg­előz­te az egész me­zőnyt.
A 3100 mér­föl­des Across America-ra ké­szül­ve épí­tet­te meg, sa­ját edzé­se cél­já­ból, a ké­sőbb sza­ba­dal­maz­ta­tott Jonny G. Spinner ke­rék­párt. Az edzés­mód­szer ha­mar ki­nőt­te ma­gát, és fel­lel­ke­sí­tet­te az egész vi­lá­got. Ez az edzés nem csu­pán cso­por­tos, ze­nés ke­rék­pá­ro­zás a spe­ci­á­lis bi­ca­jo­kon: ez egy élet­ér­zés.
„Pró­bál­juk meg ál­ma­in­kat, a csil­la­go­kat is el­ér­ni. Ér­jünk a szí­vünk­höz.   Min­den aka­dály le­győz­he­tő, csak gon­dol­kod­junk po­zi­tí­van. Fel tu­dunk te­ker­ni a hegy­re. Nin­cse­nek korlátaink. Fi­gyel­jünk az erő­re. Olyan ez, mint­ha tán­col­nánk (leszáll a brin­gá­ról és ci­gány­ke­re­ke­zik, tán­col a so­rok közt)” – ezek a be­me­le­gí­tés inst­ruk­ci­ói Jonny szá­já­ból, mind­eh­hez „Enig­ma hang­jai” szól­nak. Az­tán meg­kez­dő­dik a haj­tás. A han­gu­lat ma­gá­val ra­ga­dó, az edzés­mód­szer le­nyû­gö­ző. Fan­tasz­ti­kus és utá­noz­ha­tat­lan a ki­su­gár­zá­sa. A test és a lé­lek tö­ké­le­tes har­mó­ni­á­ja, ez az iga­zi Spinning. A vég sem ma­rad el a kez­de­tek­től, fan­tasz­ti­kus han­gu­la­tú ze­né­vel, han­gos, kéz­fel­tar­tá­sos ki­ál­tá­sok­kal va­ló­sá­gos happenning-gé vál­to­zik, a ko­pot­tas fa­lú Épí­tők csar­nok. A csu­romvi­zes em­be­rek mo­so­lyog­va ad­ják át ma­gu­kat a fá­radt­ság­nak, és hall­gat­ják Jonny G. vég­sza­va­it: „Ne csak iz­zad­ság ma­rad­jon a pad­lón! A tré­ning olyan, mint az al­ma, be­lül a mag hajt­ja a pe­dált, a hú­sa a gyü­mölcs­nek, nem a test­for­mánk, ha­nem az ér­zé­se­ink. Az élet nem ér vé­get, min­den nap új­ra és új­ra kezd­jük. Ha va­la­ki a fi­lo­zó­fi­át nem ér­zi át, csak te­ker­jen.” Rit­kán él át az em­ber ilyen mély­re­ha­tó él­ményt, plá­ne erős fi­zi­kai igény­be­vé­tel köz­ben, én a száz sze­ren­csés kö­zött le­het­tem. Ma­gya­ror­szá­gon a Johnny G. fé­le Spinner Bike-ot ki­zá­ró­la­go­san for­gal­maz­za a Fitness-Trade, a Tech­no­gym, a Jonhson, és a Kettler gé­pek mel­lett. Az ok­ta­tó kép­zés­ről je­len­leg tár­gya­lá­sok foly­nak. Spe­ci­á­lis ok­ta­tó­kép­zés­sel je­len­leg Ma­gya­ror­szá­gon a Fitness Company – IFAA Hun­ga­ry fog­lal­ko­zik, a ké­sőb­bi­ek­ben a Fitness Tra­de is ter­ve­zi a Johnny G.-fé­le spinning ok­ta­tó-kép­zés be­ve­ze­té­sét ha­zánk­ban. Re­mé­lem si­ke­rül ezt a nagy­sze­rû élet­ér­zést itt­hon is át­ad­ni, és sokez­ren fog­ják át­él­ni ezt a fe­lejt­he­tet­len él­ményt or­szág­szer­te, jobb­nál jobb fitnesztermekben. www.fitnesscompany.hu
H. É.