×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 62

Őszi­ba­rac­kos tú­ró­krém ga­bo­na­pe­hellyel

A mo­ti­vá­ció meg­ta­lá­lá­sán, az élet­rit­mus át­ál­lí­tá­sán kí­vül a meg­fe­le­lő táp­lál­ko­zás be­ál­lí­tá­sa is rend­kí­vül fon­tos té­nye­ző. Nem mind­egy, hogy mi­kor, meny­­nyit és mit eszünk. Ál­ta­lá­ban ez a nők gya­ko­ri prob­lé­má­ja. Ki­ala­kult tév­hit, hogy fo­gyó­kú­ráz­ni csak úgy le­het, ha nem eszik az em­ber. Ha egy fo­gyó­kú­rá­zó hölgy el­megy egy ét­te­rem­be, ál­ta­lá­ban csak egy sa­lá­tát eszik. Ez azért hely­te­len, mert di­é­ta alatt is - fő­leg ha test­moz­gás­sal pá­ro­sul - szük­sé­ge van a szer­ve­zet­nek a sok­ol­da­lú táp­lál­ko­zás­ra, a kü­lön­bö­ző táp­anyag­ok és vi­ta­mi­nok pót­lá­sá­ra. En­nek egyik ha­tá­sos mód­ja a Fittness ga­bo­na­pe­hely il­let­ve a Fittness&Fruits gyü­möl­csös ga­bo­na­pe­hely rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa. E két ter­mék aján­lá­sán túl, az aláb­bi re­cept­tel sze­ret­nénk hasz­nos ta­ná­csok­kal is szol­gál­ni, és se­gít­sé­get nyúj­ta­ni, hogy a sok­szor unal­mas fo­gyó­kú­ra alatt is, mi­lyen szí­ne­sen és vál­to­za­to­san le­het en­ni!

 

Őszi­ba­rac­kos tú­ró­krém ga­bo­na­pe­hellyel

Hoz­zá­va­lók 4 adag­hoz:

te­hén­tú­ró (fél­zsí­ros)            250 g              

őszi­ba­rack                         330 g (2 db nagy)                

ke­fir                                    80 g                 

mest. éde­sí­tő­szer                                          

Nest­lé gabonap.               120 g               

 

A tú­rót szi­tán át­tör­jük és ös­­sze­ke­ver­jük a ke­fir­rel. Az őszi­ba­rac­kot meg­há­moz­zuk, el­tá­vo­lít­juk a mag­ját, majd a fe­lét vil­lá­val ös­­sze­tör­jük, a ma­ra­dé­kot pe­dig kis koc­kák­ra vág­juk és hoz­zá­ad­juk a tú­ró­hoz. Ha szük­sé­ges mes­ter­sé­ges éde­sí­tő­szert adunk hoz­zá és kis tál­kák­ba ada­gol­juk. A ga­bo­na­pely­het, köz­vet­le­nül fo­gyasz­tás előtt ke­ver­jük be­le.

 

1 adag táp­anyag­tar­tal­ma:

Ener­gia                         238 kcal           

Fe­hér­je                         13,5 g              

Zsír                                 5,6 g                

Szén­hid­rát                     33,3 g              

Rost                                6,75 g